Raport Roczny 2022

Adekwatność kapitałowa

Raport Roczny 2022

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w 2022 roku utrzymywał się istotnie powyżej limitów nadzorczych.

Na koniec 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy PKO Banku Polskiego S.A. ukształtował się na poziomie 17,78% i w porównaniu do końca 2021 roku spadł o 0,95 p.p., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 16,65% i spadł o 0,88 p.p.

Spadek współczynników kapitałowych determinowany był spadkiem funduszy własnych o 1,4 mld PLN, przy wyższych o 0,3 mld PLN wymogach kapitałowych.

Największy wpływ na zmiany funduszy własnych miały: spadek wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite o około 1,7 mld PLN (po zastosowaniu przepisów łagodzących wpływ pandemii COVID-19 (art. 468 CRR)), wzrost wartości pomniejszeń funduszy z tytułu przekroczenia progu, od którego nadwyżka zaangażowań kapitałowych oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego pomniejszają fundusze o około 0,2 mld PLN oraz zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 części zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 946 mln PLN.

W 2022 roku nastąpił wzrost wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego o 0,6 mld PLN, głównie na skutek ujęcia kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych. Spadek wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego wyniósł 0,4 mld PLN, głównie dzięki zastosowaniu preferencyjnej wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych objętych programem ugód, co obniżyło wymogi o około 0,6 mld PLN.

W 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy PKO Banku Polskiego S.A. spadł o 1,37 p.p. do poziomu 18,86%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 o 1,29 p.p. do poziomu 17,56%. Spadek współczynników kapitałowych wynika głównie ze spadku funduszy własnych o 2,3 mld PLN oraz wyższych wymogów kapitałowych o 0,3 mld PLN.

Fundusze własne PKO Banku Polskiego S.A. spadły o 2,3 mld PLN, głównie w wyniku obniżenia się wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite o około 1,5 mld PLN (po zastosowaniu przepisów łagodzących wpływ pandemii COVID-19 (art. 468 CRR)) oraz wzrostu pomniejszenia z tytułu progowego wyłączenia zaangażowań kapitałowych i podatku odroczonego od pozycji kapitału podstawowego Tier 1 w kwocie 1,0 mld PLN. Na zwiększenie funduszy własnych wpłynęła zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 części zysku netto Banku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 895 mln PLN.

Wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego zwiększył się o 0,6 mld PLN, głównie na skutek ujęcia kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych. Spadek wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego wyniósł 0,5 mld PLN i był głównie efektem zastosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów objętych programem ugód, co obniżyło wymogi o około 0,6 mld PLN.

Wyniki wyszukiwania