Raport Roczny 2022

Jak tworzymy wartość

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa Banku jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo–Wschodniej. Bank, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Banku, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów, depozytów i oszczędności, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby obsługiwanych klientów i liczby pracowników.

Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, który obsługuje osoby fizyczne i prawne. Świadczy usługi finansowe i prowadzi obsługę klientów w oddziałach, agencjach, oraz przy użyciu nowoczesnych systemów bankowości internetowej i mobilnej. W 2022 roku otworzył pierwszy oddział w metaversum. Bank obsługuje największą liczbę klientów detalicznych, co sprawia, że pełni szczególną rolę w edukacji klientów umożliwiając im korzystanie z nowych produktów oraz nowych kanałów dostępu do oferowanych usług finansowych.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa Banku oferuje m. in. kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, zarządza nieruchomościami, a także prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi windykacyjne i finansowe w Ukrainie.

Bank uzyskuje przychody z tytułu odsetek, z prowizji i opłat oraz z pozostałych źródeł. Z uzyskanych przychodów finansuje koszty operacyjne. Zyskiem dzieli się z akcjonariuszami w zakresie dopuszczanym przez instytucje nadzoru finansowego. Oprócz zysków finansowych Bank stara się generować korzyści dla gospodarki, środowiska i lokalnych społeczności. Zrównoważony wymiar działalności we wszystkich obszarach został uwzględniony w nowej strategii na lata 2023-2025.

Model tworzenia wartości

Kapitał finansowy

2021 2022
Aktywa 418 mld PLN 431 mld PLN
Kapitały własne 38 mld PLN 35 mld PLN
Finansowanie 248 mld PLN 246 mld PLN
Depozyty 322 mld PLN 340 mln PLN
 • Wzrost skali działania
 • Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymogów
 • Bezpieczne zarządzanie portfelem kredytów
 • Skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi
 • Wysoka jakość finansowania klientów

 • Solidny zysk netto 3 333 mln PLN
 • Grupa PKO Banku Polskiego jedną z największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
 • Spadek finansowania w segmencie detalicznym  zrekompensowany wzrostem finansowania udzielonego klientom korporacyjnym
 • Wzrost depozytów o 17 mld PLN w 2022 r.
 • Największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (20,0%), kredytów (17,0%), sprzedaży kredytów hipotecznych (20,4%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,6%)
 • Rekordowo niski poziom NPL 3,80%

Kapitał intelektualny i organizacyjny

2021 2022
Sieć sprzedaży 975 oddziałów, 447 agencji 967 oddziałów, 349 agencji
Cyfrowe kanały obsługi 6,1 mln aktywnych aplikacji IKO 7,2 mln aktywnych aplikacji IKO
468 mln transakcji IKO 665 mln transakcji IKO
Sztuczna inteligencja 12 botów obsługujących klientów 16 botów obsługujących klientów
Robotyzacja 176 zrobotyzowanych procesów 230 zrobotyzowanych procesów
 • Transformacja cyfrowa wspierająca przechodzenie Klientów do zdalnych kanałów obsługi
 • Nowe funkcjonalności oraz usługi oferowane zdalnie (PKO Płacę Później)
 • Wdrożenie trzech nowych płatności zbliżeniowych: SwatchPAY!, Xiaomi Pay, Google Pay
 • Wdrożenie nowych procesów realizowanych przez sztuczną inteligencję
 • Udostępnienie klientom firmowym aplikacji mobilnej LikePOS
 • Realizacja „drogi do chmury” przechodzenie z tradycyjnego model IT na świadczenie własnych usług poprzez rozwiązania chmurowe

 • Ocena aplikacji IKO przez Klientów śr. 4,8/5
 • Wzrost liczby transakcji w IKO o +38% r/r
 • 100% ruchu na infolinii w pierwszej kolejności obsługują boty
 • Ponad 18 mln rozmów zrealizowanych łącznie przez boty
 • Contact Center dostępny 24h na dobę
 • Przeniesienie do chmury 12 tys. stanowisk pracy doradców klienta
 • Uruchomienie warszawskiej PKO Rotundy w metaświecie

Kapitał ludzki

2021 2022
Zatrudnienie 25 657 etatów 25 071 etatów
Różnorodność 74% kobiet, 26% mężczyzn 78% kobiet, 22% mężczyzn
Projekty promujące well-being 7,6 tys. uczestników webinarów 4,8 tys. uczestników webinarów
Szkolenia 13 średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika 13 średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika
Luka płacowa 5% w banku, 8% w grupie 4% w banku, 7% w grupie
 • Zmniejszenie liczby oddziałów i automatyzacja procesów
 • Realizacja projektu „Przyjazne środowisko pracy” obejmującego m.in.: funkcjonalne miejsce pracy, wdrożenie modelu pracy hybrydowej, digitalizację i uproszczenie procesów
 • Oparcie pracy zespołów o różnorodnych umiejętnościach i kompetencjach o metodykę Agile
 • Realizacja projektu #FokusNaCiebie – w trosce o work-life balance i dobrostan emocjonalny i fizyczny

 • Globalny wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w banku na poziomie 96%
 • 40% kobiet na kluczowych  stanowiskach menadżerskich
 • 11 666 tys. klientów. Wzrost liczby klientów o 546 tys. r/r
 • Wzrost świadczeń pracowniczych łącznie o 8% r/r

Kapitał społeczny

2021 2022
Działalność sponsoringowa 458 nowych wniosków sponsorskich. Wsparcie finansowe uzyskało 196 projektów 549 nowych wniosków sponsorskich. Wsparcie finansowe uzyskały 252 projekty
Działalność charytatywna 243 projekty społeczne wsparte darowizną 300 projektów społecznych wspartych darowizną
Wpływ społeczny poprzez podatki centralne 3 539 mln PLN 4 790 mln PLN
Wolontariat pracowniczy 1 652 wolontariuszy
 • Pomoc humanitarna, wsparcie pracowników ukraińskich spółek z Grupy Kapitałowej Banku oraz pakiety udogodnień dla obywateli Ukrainy
 • Finansowanie potrzeb mieszkaniowych Polaków
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu
 • Edukacja najmłodszych oraz skierowane do nich produkty
 • Działania charytatywne realizowane poprzez Fundację PKO Banku Polskiego
 • Program ugód dla kredytów hipotecznych w CHF

 • 12 mln PLN na działania pomocowe dla uchodźców 367 tys. otwartych rachunków w ofercie specjalnej
 • 88 mln PLN przeznaczonych na działania sponsorskie i charytatywne
 • Pionier programu ugód CHF – ponad 37 tys. złożonych wniosków o mediację
 • 73% zawartych ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF, w stosunku do zakończonych postępowań
 • 20 tys. zawartych ugód w sprawie krdytów hipotecznych w CHF
 • Spośród 352 tys. reklamacji, ok. 79% rozpatrzone w terminie do 14 dni

Kapitał naturalny

2021 2022
Udział zaangażowania Banku w „zielone” branże (w aktywach ogółem) 1,30% 1,92%
Udział zaangażowania Banku w sektory wysokoemisyjne (w aktywach ogółem) 0,37% 0,38%
Całkowite zużycie energii w Banku 184 658 MWh 179 861MWh
Łączne emisje Banku (Zakres 1+2+3) 41 637 MgCo2e 51 965 MgCo2e
 • Polityki kredytowe zmieniające strukturę finansowania dla wybranych branż/sektorów
 • Wprowadzenie polityki zakupowej uwzględniającej czynniki ESG
 • Ocena wpływu czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem  na zdolność kredytową Klientów
 • Eliminacja ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.
 • „Zielone” produkty Grupy Kapitałowej Banku, między innymi zielona hipoteka, Fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”
 • Kontynuacja działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001
 • Nowa central banku przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie posiada certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM Interim na poziomie Outstanding (93,6%) – budynek z najwyższym scoringiem w Polsce
 • Przyjęcie strategii na lata 2023-2025. Jednym z celów strategii jest stanie się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych Banku o 61,7% od 2019 r.
 • 0,09% udział finasowania sektorów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w aktywach ogółem
 • 5x wyższa wartość zaangażowania w zielone finansowanie niż zaangażowania w branże wysokoemisyjne
 • Wzrost zielonego finansowania o 54% r/r
 • Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE stanowiącej 93% zużycia energii elektrycznej Banku
 • Udział kredytów dla Klientów z branż wysokoemisyjnych wyniósł 0,38%
 • Emisja obligacji korporacyjnych – pierwsza polska emisja obligacji typu Sustainability-linked bonds

Wyniki wyszukiwania