Raport Roczny 2022

Nowa strategia i perspektywy Banku

Raport Roczny 2022

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. przyjął strategię Banku na lata 2023–2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku. Nowa strategia zakłada wykorzystanie przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej Banku: skali działania, zaawansowania cyfrowego i technologicznego oraz bezpieczeństwa i stabilności. Bank skoncentruje swoje działania na ludziach – klientach i pracownikach, a także innowacjach i technologii. Po raz pierwszy oprócz celów finansowych prezentuje cele biznesowe. Strategia Banku, oparta jest na siedmiu strategicznych filarach, zakłada także zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie PKO Banku Polskiego S.A. w realizację celów ESG (Environmental, social and governance), które dotyczą środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025 jest również dostępna pod linkiem.

Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023 – 2025

8 grudnia 2022 roku Zarząd Banku przyjął nową strategię rozwoju PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2023-2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Strategia na lata 2023-2025 zakłada realizację ambitnych celów biznesowych:

 • poprawę satysfakcji klientów i znalezienie się w 2025 roku w TOP3 pod względem wskaźnika NPS (Net Promoter Score – wskaźnik rekomendacji netto), który służy do pomiaru lojalności i zadowolenia klientów – dla każdej grupy klientów,
 • poprawę satysfakcji pracowników mierzoną przez wzrost wskaźnika eNPS (Employee Net Promoter Score), tj. wskaźnika używanego do badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, o minimum 20 pkt. w 2025 roku w odniesieniu do 2022 roku,
 • największy wolumen nowego finansowania ESG w Polsce w 2025 roku,
 • minimum 30% kobiet na stanowiskach Material Risk Takers w 2025 roku,
 • wskaźnik cyfryzacji procesów dla klienta indywidualnego zbliżony do 100% w 2025 roku,
 • przyrost bazy klientów primary (tj. klientów charakteryzujących się trzema rodzajami aktywności: logowaniem do kanałów zdalnych, transakcjami oraz cyklicznym zasileniem rachunku) poniżej 35 roku życia o 25% do 2025 roku (vs. historyczne wyniki),
 • 20% wzrost przychodów pozabankowych spółek Grupy Kapitałowej Banku w okresie trzech lat objętych strategią.

Obok celów biznesowych postawione zostały również cele finansowe Grupy Kapitałowej Banku:

 • wskaźnik ROE: docelowo w 2025 roku na poziomie powyżej 12%, przy założeniu wzrostu kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Banku o około 60% w horyzoncie strategii oraz stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w 2025 roku na poziomie 3,0%,
 • wskaźnik C/I w 2025 roku na poziomie poniżej 45%,
 • koszt ryzyka w 2025 roku w przedziale 0,70%-0,90%,
 • zdolność Banku do wypłaty dywidendy / skupu akcji

Kierunki nowej strategii

Strategia oparta jest o główne przewagi konkurencyjne PKO Banku Polskiego S.A.: skalę działalności, cyfrowość i kompetencje technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność. Jej realizacja będzie prowadzona poprzez działania w 7 filarach strategicznych.

Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny Bank 

Oznacza organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS do końca 2025 roku Bank zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków, dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów tak, by w 2025 roku wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta.

Bankowość dopasowana do stylu życia: Bank Przyszłości nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów

Bank będzie rozwijać ekosystem usług pozabankowych i poszerzać ofertę usług dodanych dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim S.A. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku Banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów.

Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej Banku

Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie PKO Banku Polskiego S.A. oraz stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Bank chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw, dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii Bank chce wykorzystać swoje doświadczenia i obecność na rynku ukraińskim, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi.

Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym 

Nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk Banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. Bank zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wspierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.

Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości

Strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół 4 kluczowych obszarów: zarządzania danymi w kierunku wykorzystania pełnego potencjału danych posiadanych przez Bank i budowania najbardziej zaawansowanej analityki na rynku, cyberbezpieczeństwa, zwiększenia skali w zakresie metodyk Agile oraz DevSecOps i selektywnej migracji chmurowej. W przypadku obszaru operacji Bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów, a kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w Grupie Kapitałowej Banku.

Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów 

Bank kładzie mocny nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 roku PKO Bank Polski S.A. zamierza zwiększyć poziom zadowolenia pracowników mierzony wskaźnikiem eNPS o 20 pkt., poprzez stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformację kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy.

Wykorzystanie silnej pozycji Banku do wzrostu nieorganicznego

Silna pozycja kapitałowa Banku sprawia, że w horyzoncie nowej strategii Bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Bank będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym i wśród spółek spoza tego sektora o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym.

Czynniki niefinansowe w strategii

W grudniu 2022 roku Zarząd Banku przyjął „Strategię PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 – Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” (dalej: Strategia). Jednym z celów Strategii jest stanie się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

Realizacja Strategii uwzględnia rozwój biznesu we wszystkich segmentach klientów i zakłada:

 • Doradztwo i finansowanie skomplikowanych inwestycji transformacyjnych dostępne dzięki kompetencjom i ekspertyzie pracowników
 • Rozszerzenie zakresu strukturyzowanego finansowania ESG
 • Zielone hipoteki Oferta kredytów gotówkowych na cele ESG
 • Rozszerzenie oferty funduszy tematycznych
 • Konto dla młodych
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty leasingowej dla produktów zielonych
 • Rozbudowa oferty najmu długoterminowego
 • Oferowanie komplementarnych produktów dla klientów, którzy posiadają już instalacje fotowoltaiczne lub zakupili samochód elektryczny (pompy ciepła, baterie)
 • Wsparcie firm i przedsiębiorstw poprzez dedykowany ekosystem produktów i usług
 • Wzmocnienie oferty opartej na programach dopłat publicznych

Bank będzie prowadził działania w następujących obszarach wsparcia:

 • Budowa centralnego zespołu odpowiedzialnego za koordynację wymiany wiedzy i promocję ESG
 • Przygotowanie do spełnienia wymogów regulacyjnych oraz emisji zielonych papierów wartościowych
 • Wyznaczenie priorytetowych sektorów i klientów do wsparcia w dekarbonizacji
 • Proces scoringowy i analizy portfela rozszerzony o aspekty ESG
 • Budowa ekspertyz sektorowych w zespołach Ryzyka
 • Prowadzenie stress-testów klimatycznych
 • Osiągniecie net-zero w Zakresie 1 i 2 do 2030 roku
 • Ograniczanie emisji własnych CO2 Banku poprzez modernizację oddziałów i budynków biurowych oraz elektryfikację floty

Jako Lider transformacji ESG Bank postawił sobie ambitne cele środowiskowe, społeczne i zarządcze:

 • Najwyższy wolumen nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych
 • Top 3 Bank w finansowaniu ESG w każdym segmencie biznesowym, wspierający klientów ekspertyzą z zakresu transformacji energetycznej
 • Neutralność klimatyczna w zakresie 1 i 2 do 2030 roku
 • >90% zakupionej energii z certyfikatami zielonego pochodzenia
 • Pierwsza emisja zielonych obligacji własnych Banku
 • Lider edukacji finansowej młodzieży (wzrost liczby kont Junior)
 • Lider działań, które wspierają cyfrową transformację różnych grup społecznych, w tym seniorów (promocja cyfrowych usług publicznych – dostęp do e-gov przez kanały cyfrowe banku; aplikacja i strona w wielu wersjach językowych)
 • Lider przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (inkluzywna bankowość dla osób z niepełnosprawnościami; oferta dopasowana do specyficznych potrzeb klientów w każdym wieku i w każdej lokalizacji)
 • Lider wsparcia ludności Ukrainy oraz procesu odbudowy kraju
 • >40% kobiet na stanowiskach menedżerskich i wyższych stanowiskach menedżerskich
 • >30% kobiet na pozycji material risk taker
 • ~0% luka płacowa
 • >2% udział osób z niepełnosprawnościami w aplikacjach o pracę, rozmowach rekrutacyjnych i wśród zatrudnionych
 • <7% wskaźnik dobrowolnych odejść
 • <14% wskaźnik całkowitej rotacji pracowników
 • Stworzenie i publikacja trajektorii ograniczania emisji CO2
 • Systematyczne poszerzania zakresu ujawnień w zakresie emisji CO2 Banku

Spotkanie z inwestorami - prezentacja Strategii na lata 2023-2025

 

Wyniki wyszukiwania