Raport Roczny 2022

Pośrednie oddziaływanie

Raport Roczny 2022

Polityki

Jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym dla wybranych branż/sektorów są polityki kredytowe.

Bank posiada następujące polityki: Odnawialnych Źródeł Energii, Sektora Energii Wysokoemisyjnej, Chemia-Ropa-Gaz, Nieruchomości przychodowe (przyjęta i wdrożona w 2022 roku), Budownictwo i materiały budowlane, Dealerzy samochodowi i firmy CFM, Publiczna służba zdrowia, Handel, JST (przyjęta i wdrożona w 2022 roku).

Poza wyżej wymienionymi politykami Bank (w segmencie korporacyjnym) na bieżąco śledzi zmiany i tendencje rynkowe w różnych branżach/sektorach, publikuje wewnętrzne materiały (np. ulotki branżowe określające aktualne trendy rynku) i organizuje spotkania branżowe. Te działania mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość portfela kredytowego. Poniżej omówiono polityki, które mają wpływ na środowisko i klimat.

Przyjęta i wdrożona w 2020 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej. Rewizja w 02/2022 (rozszerzenie katalogu zabezpieczeń i źródeł spłaty).

Cel: sukcesywne zwiększanie udziału w finansowaniu OZE. Motywacja: wspieranie środowiska naturalnego, zapobieganie globalnym zmianom klimatu, transformacja gospodarki Polski w stronę zeroemisyjności.

Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, ale umożliwia również finansowanie innych projektów. W ocenie projektów Bank analizuje między innymi: dokumenty formalno-prawne, parametry transakcji, źródła spłaty
(np. wygrana aukcja OZE, umowa PPA), jak również zasoby kapitałowe i doświadczenie inwestora.

Przyjęta i wdrożona w 2019 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej, aktualizowana w 2020 (zaostrzenie warunków finansowania w celu szerzenia świadomości proekologicznej oraz wspierania i przyspieszenia eko-transformacji).
Ulotka branżowa: 02/2022.

Cel: stopniowa zmiana struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zeroemisyjności w roku 2050).

Polityka obejmuje m.in. branże wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, branże okołowęglowe (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i jego pochodnymi), wytwarzanie energii elektrycznej/ciepła (z wyłączeniem OZE) i działalności uzupełniające związane z energetyką (przesył, dystrybucja, elektrociepłownie).

Główne założenia polityki:

  • w zakresie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), produkcji pieców, palenisk i palników piecowych (dot. produkcji pieców węglowych) – redukcję zaangażowania (wyjątek węgiel koksowy jako surowiec wpisany na listę surowców krytycznych UE),
  • w zakresie produkcji energii/ciepła – niefinansowanie nowych źródeł opartych na węglu kamiennym i brunatnym oraz stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania, przy czym w 2022 roku, wobec wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen surowców energetycznych i konieczności zapewnienia dostaw węgla z alternatywnych wobec Rosji kierunków, realizując wymiar społecznej odpowiedzialności, Bank zdecydował się na zwiększenie finansowania w sektorze ciepłowniczym oraz selektywne, przejściowe finansowanie transakcji związanych z bezpieczeństwem energetycznym (zakupy węgla),
  • ograniczanie finansowań na cele ogólne i przekształcanie ich w finansowania ESG, które służą poprawie efektywności energetycznej, zmianie miksu energetycznego bądź modernizacji sieci przesyłowych (dopuszcza się finansowanie inwestycji opartych na węglu pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na cele modernizacyjne pozwalające na spełnienie wymogów środowiskowych; w takim przypadku istnieje obowiązek precyzyjnego określania celu finansowania i kontroli wykorzystania środków),
  • w zakresie branż okołowęglowych (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i produktami wytwarzanymi na jego bazie) – stopniowe ograniczanie zaangażowania, precyzyjne określanie celu finansowania i kontrola wykorzystania, dopuszczalne finansowanie podmiotów ze zdywersyfikowanym portfelem odbiorców lub produktów/usług (tj. generujących znaczące przychody z innych źródeł, nie związanych z górnictwem) lub przekształcających swoją działalność.

Przyjęta i wdrożona w 2019 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej. Ulotka branżowa: 09/2021.

Polityka Finansowania Sektora Chemia, Ropa, Gaz określa m.in. ramy finansowania podmiotów działających w sektorach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzania i dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, produkcji i obrotu chemikaliami/wyrobami chemicznymi oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Bank przyjął strategię redukcji zaangażowania w przypadku działalności objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz ostrożne podejście do branż górnictwa ropy naftowej i gazu czy produkcji chemikaliów, wyrobów chemicznych i wyrobów z gumy. Ostrożne podejście odzwierciedlone jest m.in. w rozpoznaniu spełnienia norm środowiskowych i wpływu na otoczenie oraz ocenie modelu biznesowego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu. Na przyszły kształt tej polityki mogą wpływać zmiany prawa UE np. w zakresie podejścia do wykorzystania gazu ziemnego w okresie transformacji energetycznej, a także rosnące wymagania w obszarze ESG.

Przyjęta i wdrożona w 2022 roku.
Ulotka branżowa: 06/2022 (dla nieruchomości mieszkaniowych).

Polityka określa ramy finansowania podmiotów na rynku nieruchomości komercyjnych oraz deweloperów na rynku nieruchomości mieszkaniowych i wskazuje na główne założenie, jakim jest współpraca z najlepszymi podmiotami na rynku, finansowanie aktywów najwyższej jakości, w najlepszych lokalizacjach oraz ograniczenie fazy spekulacyjnej.

Polityka określa limity operacyjne koncentracji w tym poszczególnych rodzajów aktywów i geograficzne.

Polityka określa rekomendowane parametry brzegowe dla transakcji, a także strukturę klauzul i zabezpieczeń. W ocenie modelu biznesowego i identyfikacji ryzyk polityka zaleca uwzględnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu, w tym korzyści, które może przynieść biznes zarówno interesariuszom, społeczności lokalnej, jak i środowisku naturalnemu.

Przyjęta i wdrożona w 2020 roku dla Banku i Grupy Kapitałowej.

Polityka wskazuje preferowane parametry transakcji oraz wprowadza dobre praktyki/standardy finansowania szpitali publicznych.

Aspekt środowiskowy: gromadzenie, sortowanie, przechowywanie, przekazywanie, transport oraz sposób utylizacji odpadów szpitalnych (głównie medycznych) uregulowany przepisami prawa (m.in. Ustawa: o odpadach, Prawo Ochrony Środowiska => odpady komunalne => utylizacja zgodnie z przepisami gminnymi, odpady medyczne => utylizacja przez specjalistyczną firmę (gł. spalarnie)).

ESG w procesie kredytowym

Od 30 czerwca 2021 roku Bank każdorazowo ocenia wpływ czynników ESG na zdolność kredytową klienta z segmentu korporacyjnego oraz segmentu firm i przedsiębiorstw ocenianych z wykorzystaniem metody ratingowej.

Bank uwzględnia dane o zużyciu energii oraz emisjach gazów cieplarnianych klienta oraz o jego planach redukcji emisji i dostosowania się do zmian klimatycznych.

Bank bada też wpływ transakcji kredytowych na kwestie ESG i klasyfikuje je do czterech kategorii, począwszy od transakcji z pozytywnym wpływem na kwestie ESG, a skończywszy na tych z istotnie negatywnym wpływem. W ocenie czynników ESG Bank uwzględnia m.in. ryzyko zmiany klimatu i wpływu na działalność klienta, możliwy wpływ klienta na zmianę klimatu, czynniki związane z kapitałem ludzkim czy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz czynniki związane z aspektami zarządzania (w tym kultury organizacji i nadzoru wewnętrznego).

Bank poprzez odpowiednie narzędzia szacuje ryzyka ESG, ocenia je i kontroluje.

Identyfikacja ryzyk ESG pozwala wskazywać projekty, które nie spełniają coraz wyższych wymogów środowiskowych i społecznych. Dzięki identyfikacji tych ryzyk Bank może wspierać finansowanie zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie projektów, a także eliminować finansowanie działalności/projektów o negatywnym wpływie na środowisko.

W ramach propagowania wiedzy o ESG, Bank organizuje wewnętrze spotkania oraz prezentuje zagadnienia ESG w kontaktach z przedstawicielami wybranych branż.

Wyniki wyszukiwania