Raport Roczny 2022

Segmenty działalności

Raport Roczny 2022

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów dopasowanych pod względem produktów i usług do poszczególnych grup klientów. Sposób podziału obszarów biznesowych jest spójny z modelem zarządzania sprzedażą i kompleksową ofertą produktową. Obecnie Grupa Kapitałowa Banku prowadzi swoją działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

Segment detaliczny
11,6
mln
Liczba klientów
173,5
mld PLN
Udzielone finansowanie
395,0
mld PLN
Wolumen oszczędności

Segment detaliczny oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych osobom prywatnym w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje z firmami i przedsiębiorstwami, deweloperami, spółdzielniami i zarządcami nieruchomości. Do produktów i usług w tym segmencie należą m.in.: rachunki bieżące i oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe,  usługi  bankowości  elektronicznej  i mobilnej, kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring.

Segment korporacyjny i inwestycyjny
17,7
tys.
Liczba klientów
84,5
mld PLN
Udzielone finansowanie
58,2
mld PLN
Wolumen oszczędności

Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje z klientami korporacyjnymi, samorządami i instytucjami finansowymi. Produkty i usługi w tym segmencie to: bankowość transakcyjna (w tym prowadzenie rachunków), produkty depozytowe i inne produkty do zarządzania płynnością, finansowanie handlu, produkty skarbowe, produkty o charakterze kredytowym do finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych (w tym leasing i faktoring). Segment obejmuje również działalność maklerską oraz działalność własną, tj. zarządzanie płynnością Banku i działalnością inwestycyjną.

Segment detaliczny

Oferta Grupy PKO Banku Polskiego S.A. dla osób prywatnych obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych i ubezpieczeniowych oraz usług świadczonych w ramach bankowości elektronicznej.

W 2022 roku w segmencie detalicznym Grupa PKO Banku Polskiego S.A. budowała silne i długookresowe relacje z klientami m.in. udostępniając maksymalną liczbę procesów zdalnych. Koncentrowała się na rozwoju narzędzi i kanałów dostępu, aby klienci mogli wygodnie zarządzać finansami w każdym miejscu i czasie.

Osoby fizyczne mogą korzystać z kredytów konsumpcyjnych w formie pożyczki gotówkowej, hipotecznej, kredytów odnawialnych i kart kredytowych oraz kredytów mieszkaniowych. Dla firm i przedsiębiorstw są dostępne kredyty inwestycyjne i inwestorskie, kredyty obrotowe, leasing i faktoring.

Oferta depozytowa i inwestycyjna obejmuje m.in. produkty regularnego oszczędzania, lokaty terminowe, produkty inwestycyjne PKO TFI S.A. i oszczędnościowe obligacje skarbowe.

Grupa Kapitałowa Banku kieruje do wszystkich klientów segmentu detalicznego usługi ubezpieczeniowe zarówno powiązane jak i niepowiązane bezpośrednio z produktami bankowymi. Ubezpieczenia związane z produktami bankowymi oferowane są w powiązaniu m.in. do kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, rachunków ROR oraz kart bankowych. Oferta ubezpieczeń niezależnych od produktów bankowych zawiera m.in. ubezpieczenia na życie, nieruchomości, podróżne, komunikacyjne, polisę onkologiczną OnkoPlan i ubezpieczenia przedmiotów leasingu.

Segment Detaliczny na koniec 2022 roku obsługiwał ponad 11,6 mln klientów, w tym:

 • blisko 11,1  mln osób fizycznych,  w  tym 16,7 tys. klientów Bankowości Prywatnej,
 • blisko 0,6 mln firm i przedsiębiorstw.

Od początku 2022 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o ponad 545 tysięcy.

Na koniec 2022 roku:

 • łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wynosiło ponad 173 mld PLN i w 2022 roku spadło o blisko 9,8 mld PLN (tj. o 5,3%). Przyczynił się do tego głównie spadek portfela kredytów bankowości hipotecznej (-10,0 mld PLN), na poziom którego istotny negatywny wpływ miały korekty związane z ustawowymi wakacjami kredytowymi oraz ryzykiem prawnym kredytów hipotecznych walutowych. W 2022 roku zwiększyło się finansowanie firm i przedsiębiorstw (+0,4 mld PLN);
 • oszczędności segmentu detalicznego wynosiły 395 mld PLN i w 2022 roku zwiększyły się o 40,0 mld PLN (tj. o 11,3%). Przyczynił się do tego wzrost poziomu oszczędnościowych obligacji skarbowych (+27,6 mld PLN) oraz depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+18,1 mld PLN).

Bank umocnił się na pozycji lidera na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących (ROR). Liczba ta wyniosła ponad 9,0 mln sztuk i wzrosła w skali roku o ponad 559 tys. sztuk. Obejmuje to wszystkie czynne rachunki, które stanowią potencjał do wzrostu współpracy z klientem.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku sprzedała rekordowo, blisko 565 mln sztuk oszczędnościowych obligacji skarbowych (tj. o ponad 130% więcej niż w 2021 roku), a stan zadłużenia z tytułu oszczędnościowych obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy wyniósł (według wartości nominalnej) ponad 82 mld PLN i był o blisko 51% wyższy od stanu na koniec 2021 roku.

* liczba wszystkich rachunków, które stanowią potencjał do wzrostu współpracy z klientem

* wartość nominalna obligacji oszczędnościowych – według danych Biura Maklerskiego Banku

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku udzieliła osobom fizycznym kredyty mieszkaniowe o łącznej wartości ponad 8,8 mld PLN, co – pomimo spadku sprzedaży – pozwoliło utrzymać 1. pozycję na rynku z udziałem blisko 20,4% w całym 2022 roku (wzrost udziału o 0,6 p.p.).

* źródło: ZBP, sprzedaż PKO Banku Polskiego S.A. i PKO Banku Hipotecznego S.A.

W 2022 roku udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży (udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. i PKO Bank Hipoteczny S.A.) osiągnął poziom 63,9%, a ich łączny udział w portfelu złotowych kredytów hipotecznych na 31 grudnia 2022 roku zwiększył się do 17,9% (w porównaniu z 2,5% na koniec 2021 roku). Liczba podpisanych aneksów do umów kredytów hipotecznych (aneksy obejmują konwersję istniejących kredytów o zmiennej stopie na kredyty na stopę stałą) w 2022 roku wyniosła ponad 38,3 tys. sztuk.

Działania podjęte w 2022 roku

Grupa PKO Banku Polskiego S.A., działając w środowisku utrzymującej się wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, zwiększała atrakcyjność oferty depozytowej – w 2022 roku wprowadziła nowe produkty oraz podniosła oprocentowanie już istniejących.

W 2022 roku PKO Bank Polski S.A. dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) w szczególności:

 • podnosił oprocentowanie i rozszerzył ofertę:
  • lokaty na nowe środki – maksymalnie 7,5% na okres 3 miesięcy oraz 6,5% na okres 12 miesięcy,
  • lokaty terminowej – na koniec grudnia dostępne były lokaty w placówkach Banku oraz kanałach zdalnych na okres 3, 6, 12 miesięcy z oprocentowaniem do 4%,
 • wprowadził do oferty nowe produkty:
  • lokatę na dzień dobry dla nowych klientów z oprocentowaniem 8%, na 3-miesięcznej odnawialnej lokacie dostępnej w aplikacji IKO,
  • lokatę terminową w walucie USD oferowaną klientom Bankowości Prywatnej z oprocentowaniem 1% na 12-miesięcznej lokacie odnawialnej; lokatę można otworzyć w oddziałach, serwisie iPKO oraz przez infolinię Banku,
  • lokatę progresywną na okres 18 miesięcy, której oprocentowanie zmieniało się co 6 miesięcy i wynosiło w kolejnych okresach oszczędzania 3% 6% i 9%,
  • lokatę w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Autolokacja III” oferowanego wspólnie z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A – z oprocentowaniem 8% na okres 6 miesięcy.
 • klienci mogli również korzystać z oferty:
  • lokaty mobilnej – oprocentowanie 6% na okres 3 miesięcy,
  • lokaty 60+ oferowanej klientom powyżej 60 roku życia – oprocentowanie 6% na okres 24 miesięcy.

W 2022 roku klienci indywidualni mogli także korzystać:

 • z podwyższonego oprocentowania standardowego na Rachunkach Oszczędnościowych do 2%,
 • z promocji na nowe środki na Rachunku Oszczędnościowym Plus – w IV kwartale oprocentowanie wynosiło 5,5% przez okres 57 dni,
 • z podwyższonego oprocentowania Pierwszego Konta Oszczędnościowego (rachunek dla osób do 18 roku życia) do 8% w skali roku przy systematycznym oszczędzaniu.

Dla firm i przedsiębiorstw Bank:

 • przywrócił lokaty standardowe i podnosił ich oprocentowanie; na koniec grudnia oprocentowanie lokat wynosiło: lokata 1-miesięczna – 1,5%, 3-miesięczna – 2%, 6-miesięczna – 3% i roczna – 4%, a próg minimalny lokaty został obniżony do 2 tys. PLN,
 • wprowadził do oferty lokatę progresywną na nowe środki na okres 12 miesięcy, której oprocentowanie zmienia się co 4 miesiące i wynosi w kolejnych okresach oszczędzania 2%, 4% i 7%.

Podane powyżej oprocentowania dotyczą oprocentowania w skali roku.

W 2022 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • w zakresie kredytów mieszkaniowych (oprócz działań opisanych w rozdziale 1 Wsparcie kredytobiorców):
  • wydłużyła termin oferty „zielone hipoteki” do 30 września 2023 roku; dostarczenie przez klienta świadectwa charakterystyki energetycznej umożliwia skorzystanie z obniżenia marży posiadanego kredytu hipotecznego,
  • przedłużyła do 31 grudnia 2023 roku termin obowiązywania oferty wspierającej kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF, która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu tej waluty,
 • wprowadziła ofertę promocyjną obniżającą oprocentowanie stałe dla kredytów przez 5 lat,
 • wprowadziła ofertę promocyjną z prowizją obniżoną do 0% przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie,
 • przedłużyła termin obowiązywania oferty specjalnej obniżającej do minimum opłatę za oszacowanie wartości nieruchomości przy złożeniu wniosku o udzielenie kredytu przez Internet (w iPKO),
 • w zakresie kredytów konsumpcyjnych:
  • udostępniła ubezpieczenia do pożyczki konsolidacyjnej wnioskowanej poprzez serwis internetowy iPKO lub aplikację mobilną IKO,
  • utrzymała ofertę pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym,
 • w zakresie wsparcia działalności i finansowania firm i przedsiębiorstw:
  • udostępniła usługę PowerB@nk na start, która wspiera przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej poprzez udostępnienie pakietu narzędzi pozwalających na założenie strony internetowej oraz bezpłatnej konsultacji z księgowym; nowa usługa otrzymała wyróżnienie: Konsumencki Lider Jakości – Debiut Roku 2022,
  • zwiększyła maksymalną kwotę finansowania niskokwotowego (proces uproszczony) do 1 mln PLN,
  • wprowadziła do oferty wnioskowania o kredyt lub pożyczkę z zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK de minimis z przeznaczeniem na spłatę kredytu lub pożyczki w innym banku,
  • zrezygnowała z pobierania prowizji za udzielenie kredytów wspierających inwestycje ekologiczne,
  • udostępniła faktoring odwrotny, który wspomaga płynność finansową przedsiębiorcy dzięki spłacie przez PKO Faktoring A. jego zobowiązań powstałych w wyniku dokonanych zakupów w złotówkach i podstawowych walutach,
  • wdrożyła możliwość udzielania kredytu w rachunku pomocniczym w EUR ocenianego metodą ratingową z zabezpieczeniem innym niż gwarancja BGK,
  • udostępniła cyfrowy wniosek kredytowy klientom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych i jawnych.

Segment korporacyjny i inwestycyjny

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. konsekwentnie pogłębia współpracę z największymi korporacjami, jednostkami rządowymi i samorządowymi oraz i klientami zagranicznymi oraz rozszerza jej zakres w oparciu o gamę oferowanych produktów.

Grupa Kapitałowa Banku uczestniczy w finansowaniu strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych. Finansowanie przybiera formę kredytów konsorcjalnych i bilateralnych lub emisji papierów wartościowych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje swoim klientom szeroki dostęp do funduszy na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty.

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Klienci zainteresowani zdobywaniem międzynarodowych rynków mogą korzystać z szerokiego zakresu produktów i usług takich jak, m.in.: produkty bankowości transakcyjnej, w tym międzynarodowy cash pooling, bankowość elektroniczna, produkty skarbowe, trade finance oraz kredyty korporacyjne, oferowanych przez oddziały zagraniczne Banku.

Segment Korporacyjny i Inwestycyjny na koniec 2022 roku obsługiwał blisko 17,7 tys. klientów, w tym:

 • ponad 9 tys. klientów korporacyjnych,
 • ponad 1,4 tys. klientów strategicznych,
 • blisko 5,3 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych szczebla centralnego wraz z jednostkami okołobudżetowymi i powiązanymi,
 • ponad 1,6 tys. klientów zagranicznych,
 • blisko 0,4 tys. klientów finansowych.

Od początku 2022 roku liczba klientów obsługiwanych w tym segmencie zwiększyła się o blisko 0,7 tysiąca.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku utrzymała pozycję lidera na rynku obsługi największych samorządów z obsługą 7 województw oraz 26 miast na prawach powiatu, w tym 9 miast wojewódzkich. Bank od wielu lat finansuje i prowadzi obsługę bankową także pozostałych podmiotów publicznych, w tym: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, podmiotów szpitalnych, spółek komunalnych, systematycznie umacniając pozycję lidera w finansowaniu polskiej gospodarki zarówno samodzielnie, jak i jako znaczący uczestnik konsorcjów bankowych.

W ramach oferty usług świadczonych przez podmioty zależne Banku klienci segmentu korporacyjnego mogą korzystać z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych. W formie leasingu finansowany jest każdy środek trwały, w zależności od potrzeb klientów. Poza standardowymi produktami w ofercie znajdują się również usługi wynajmu floty samochodowej oraz współpracy z dostawcami.

* pozycja nie obejmuje obligacji od międzynarodowych organizacji finansowych

Na koniec 2022 roku łączne finansowanie klientów segmentu korporacyjnego, z uwzględnieniem kredytów, wyemitowanych obligacji oraz należności leasingowych i faktoringowych wyniosło ponad 84 mld PLN i od początku roku wzrosło o ponad 10,0 mld PLN (tj. o 13,5%). Największy wzrost nastąpił na kredytach o blisko 7,5 mld PLN (tj. o 14,1%) oraz obligacjach o blisko 1,4 mld PLN (tj. o 10,5%).

Poziom oszczędności klientów segmentu korporacyjnego na 31 grudnia 2022 roku przekroczył 58 mld PLN i zmniejszył się w ciągu roku o ponad 5,1 mld PLN, głównie w wyniku spadku depozytów o 2,6 mld PLN oraz spadku poziomu środków ulokowanych w obligacje wyemitowane przez spółki Grupy Kapitałowej Banku o blisko 2,6 mld PLN.

W 2022 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • w zakresie finansowania i obsługi bankowej podmiotów publicznych zawarła:
  • umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu województw lubelskiego, pomorskiego, kujawsko- pomorskiego i ich jednostek organizacyjnych oraz miasta Bielsko-Białej, miasta Zielona Góra i ich jednostek organizacyjnych,
  • umowę o otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz realizację płatności masowych.
  • 160 umów emisji obligacji komunalnych na łączna kwotę ponad 2,9 mld PLN,
 • w zakresie finansowania klientów segmentu korporacyjnego zawarła:
  • 27 umów kredytów konsorcjalnych na łączną kwotę ponad 10,1 mld PLN i ponad 3,2 mld EUR, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie ponad 3,0 mld PLN i ponad 0,4 mld EUR,
  • 3 umowy gwarancji bankowych na łączną kwotę ponad 0,6 mld PLN, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie ponad 0,3 mld PLN,
  • 4 umowy emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości blisko 9,7 mld PLN, w ramach których udział Banku wyniósł łącznie blisko 1,7 mld PLN,

oraz przygotowała, jako współorganizator i współprowadzący księgę popytu, emisję obligacji Cyfrowy Polsat S.A. o wartości 2,67 mld PLN,

 • w zakresie działalności maklerskiej (prowadzonej przez Biuro Maklerskie Banku): przeprowadziła:
  • jako globalny koordynator, agent oferujący i zarządzający księgą popytu, ofertę akcji spółki Polska Grupa Energetyczna S.A. o wartości około 3,2 mld PLN,
  • jako globalny koordynator i prowadzący księgę popytu, sprzedaż akcji w trybie budowania przyśpieszonej księgi popytu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. o wartości ponad 715 mln PLN,
  • jako agent oferujący, emisje obligacji Echo Investment A. o łącznej wartości 205 mln PLN,
  • jako członek konsorcjum dystrybucyjnego, emisje obligacji Kruk S.A. o łącznej wartości 195 mln PLN, prowadziła na koniec 2022 roku:
  • blisko 148 rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz ponad 518 tys. rachunków rejestrowych,
  • obsługę jednostek uczestnictwa w 403 funduszach i subfunduszach zarządzanych przez 10 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
 • w zakresie oferty depozytowej:
  • wprowadziła rachunek dynamiczny i podwyższyła jego oprocentowanie – jest to rachunek wyodrębniony w celu obsługi automatycznego i efektywnego lokowania środków pieniężnych w trybie overnight; kwota minimalna wynosi 500 PLN, a oprocentowanie 1,3% (w skali roku).

Ubezpieczenia i leasing

W 2022 roku nastąpiła intensyfikacja rozwoju usług ubezpieczeniowych i leasingowych, które są świadczone zarówno klientom detalicznym jak i korporacyjnym.

Działania i osiągnięcia:

 • Uruchomienie procesu odnowień polis z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktu z klientem (sms, e-mail, kanały zdalne).
 • Uruchomienie serwisu dla klientów, który umożliwia samodzielną likwidację online wybranych szkód mieszkaniowych. Na podstawie zdjęć i informacji przekazanych w zgłoszeniu system samodzielnie wylicza kwotę odszkodowania i po akceptacji klienta realizuje wypłatę na wskazane konto.
 • Ponad 300 tys. sprzedanych polis PKO Dom w 2022 roku, co zapewniło Grupie Kapitałowej Banku 4,8% udziału w rynku ubezpieczeń mieszkań w Polsce.
 • Rozszerzenie oferty o ubezpieczenia komunikacyjne leasingu – klienci PKO Leasing S.A., za pośrednictwem Banku, mogą ubezpieczyć pojazd będący przedmiotem umowy leasingu w ramach Pakietu PKO Auto.
 • Ponad 180 tys. sprzedanych ubezpieczeń komunikacyjnych w 2022 roku (o 27 tys. więcej, niż w 2021 roku). Na koniec 2022 roku w portfelu Banku było 174 tys. klientów. Od rozpoczęcia dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych w Banku w połowie 2018 roku, zawartych zostało łącznie ponad 500 tys. umów.
 • Odnotowanie przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wzrostu o 125% składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczeń dzieci i młodzieży (PKO Ubezpieczenie Dziecka) oraz o 141% dla ubezpieczeń turystycznych (Moje Podróże24) w stosunku do 2021 roku

Leasing

Osiągnięcie przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. (Grupa PKO Leasing S.A.) znaczącego udziału w Programie „Mój elektryk”, którego celem jest wspieranie nabycia pojazdów ekologicznych. Program umożliwia uzyskanie dopłaty do opłaty wstępnej leasingu i wynajmu długoterminowego nowych aut osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym lub wodorowym.

W 2022 roku 22% wniosków o dotację zostało złożonych za pośrednictwem spółek Grupy PKO Leasing S.A., a blisko 50% dofinansowania wypłaconego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafiło do klientów Grupy PKO Leasing S.A. Grupa PKO Leasing S.A. osiągnęła pozycję lidera w zakresie finansowania samochodów elektrycznych w Polsce z 21% udziałem w rynku.

Sprzedanie w 2022 roku na platformie Automarket.pl o 17% samochodów więcej niż w roku poprzednim. Ponad 1/3 umów finansowania zostało zawartych z klientami PKO Banku Polskiego S.A.

Uruchomienie nowej oferty finansowania motocykli, skuterów oraz quadów w ramach współpracy z Liberty Corporation Sp. z o.o. Oferta obejmuje leasing i pożyczkę dla przedsiębiorców oraz leasing konsumencki dla osób fizycznych. PKO Leasing S.A. jest wyłącznym, oficjalnym partnerem finansowym dla Liberty Corporation Sp. z o.o.

 • Udostępnienie dla klientów Banku przeprowadzenia całego procesu leasingu nowych samochodów (osobowych i ciężarowych do 3,5 T) zdalnie w iPKO. To pierwszy taki proces dostępny na polskim rynku i pierwszy krok w kierunku udostępnienia pełnej oferty produktowej Grupy PKO Leasing S.A. w serwisie internetowym iPKO.
 • Udostępnienie finansowania leasingiem z serwisu PKO Leasing S.A. online w sklepach stacjonarnych Media Markt i Media Expert. Z oferty mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy i okresu prowadzenia działalności.
 • Udostępnienie klientom procesu zgłoszenia szkód online w Portalu Klienta PKO Leasing. Klienci zyskali możliwość samoobsługi w zakresie zgłoszenia szkody, w kanale i narzędziu, do którego klienci PKO Banku Polskiego S.A. mają bezpośrednie przejście z bankowości internetowej iPKO, bez konieczności ponownego logowania.

Wyniki wyszukiwania