Raport Roczny 2022

Sytuacja sektora pozabankowego

Raport Roczny 2022

(Na podstawie danych Analiz Online)

W 2022 roku, aktywa w zarządzaniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych spadły do poziomu 266,3 mld PLN (-11,8% r/r), w tym aktywa osób fizycznych spadły do 146,0 mld PLN (-20,8% r/r). Na koniec analizowanego okresu wartość środków zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przekroczyła 10,3 mld PLN (+58,3% r/r).

W 2022 roku saldo wpłat i umorzeń ogółem było ujemne i wyniosło -25 mld PLN (+10,9 mld PLN w 2021 roku). Odpływ środków z rynku widoczny był w niemal wszystkich kategoriach funduszy, w tym szczególnie dotyczył on segmentu funduszy dłużnych o największym udziale w portfelach klientów indywidualnych. Z tego segmentu odpłynęło w 2022 roku blisko 21 mld PLN środków osób fizycznych. Znaczące odpływy odnotowały również segmenty funduszy mieszanych i funduszy akcji, z których osoby fizyczne wycofały netto odpowiednio 4,6 mld PLN i 2,5 mld PLN.

Na koniec 2022 roku fundusze dłużne pozostają najsilniej reprezentowaną grupą funduszy wśród osób fizycznych z 49,6% udziałem w aktywach w zarządzaniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

(Na podstawie danych KNF)

W 2022 roku aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) spadły o 16,8% (-31,6 mld PLN) do 156 mld PLN. W tym okresie liczba uczestników OFE odnotowała spadek o 1,7% (-284 tys. do 14,9 mln).

W strukturze aktywów OFE na koniec roku wciąż dominowały akcje krajowe, z udziałem 79,3% (około 81,9% aktywów netto na koniec 2021 roku). Wyniki OFE i spadek aktywów były w dużej mierze uwarunkowane koniunkturą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2022 roku indeks WIG spadł o 17%, a indeks największych spółek WIG-20 o 21%.

(Na podstawie danych KNF, obliczenia Banku)

W okresie trzech kwartałów 2022 roku zakłady ubezpieczeń wypracowały zysk netto w wysokości 3,8 mld PLN (-28,2% r/r), przy spadku wyniku technicznego z ubezpieczeń o 2,1% r/r (do 4,1 mld PLN). Na spadek r/r wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń negatywnie wpłynął wzrost niezrealizowanych strat na lokatach o 1,1 mld PLN (+199,2% r/r) oraz wzrost kosztów działalności lokacyjnej o 0,5 mld (+196,8% r/r). W strukturze wyniku technicznego widoczny był wzrost kosztów wypłaconych odszkodowań i świadczeń o 3,3 mld PLN (+10,9% r/r) i wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej o 1,1 mld PLN (+8,8%). Wartość składki przypisanej brutto wzrosła o 1,8 mld PLN (+3,6%) do poziomu 52,7 mld PLN.

W segmencie ubezpieczeń na życie składka przypisana brutto była niższa o 0,7 mld PLN r/r (-4,2% r/r), przy wzroście wypłaconych odszkodowań o 0,9 mld PLN (+7,0% r/r). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie ubezpieczeń na życie wzrosły o 0,3 mld PLN (+6,6% r/r).

Segment pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych odnotował wzrost r/r składki przypisanej brutto o 2,5 mld PLN (+7,3% r/r), przy wzroście kosztów wypłaconych odszkodowań o 2,4 mld PLN (+14,1% r/r). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wzrosły o 0,8 mld PLN (+9,9% r/r).

(Na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu)

W 2022 roku branża leasingowa sfinansowała aktywa o wartości 88,1 mld PLN, co oznacza utrzymanie finansowania na poziomie z 2021 roku (+0,1% r/r). W strukturze udzielonego finansowania również nie nastąpiły znaczące zmiany w ujęciu r/r. Finansowanie pojazdów wzrosło o 0,2 mld PLN (+0,3% r/r), przy spadku finansowania pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony o 2 mld PLN (-4,7% r/r) i wzroście finansowania w segmencie pojazdów ciężarowych o 2,1 mld PLN (+11,1% r/r). Finansowanie w segmencie maszyn i urządzeń wzrosło o 0,3 mld PLN (+1,2% r/r), a w segmencie IT wzrosło o 0,05 mld PLN (+4,9% r/r). Finansowanie w segmencie statki, samoloty, kolej było niższe niż w 2021 roku o 0,3 mld (-24% r/r).

Spadek odnotował leasing nieruchomości -22,4% r/r, przy wciąż marginalnym jego udziale w strukturze rynku na poziomie 0,7%. Największy udział w strukturze finansowania utrzymały pojazdy (68,1%) – bez zmian r/r.

Na koniec 2022 roku blisko 70% klientów branży leasingowej stanowiły mikro i małe firmy, z niewielkim spadkiem r/r udziału mikro firm w tej grupie.

(Na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów)

W 2022 roku rynek faktoringu odnotował znaczący wzrost. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów były wyższe o około 27,1% r/r, osiągając poziom 460,6 mld PLN. Jednocześnie liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług firm faktoringowych spadła o 3,7% r/r do 24,8 tys. Liczba dłużników wzrosła o ponad 10,1% r/r do 443,8 tys.

Największym popytem ze strony przedsiębiorców nadal cieszył się faktoring pełny, którego udział w obrotach firm faktoringowych wyniósł około 38,1%. Udział drugiego największego segmentu rynku, tj. faktoringu niepełnego wyniósł 25,5%. Z usług faktoringowych nadal najczęściej korzystały przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, głównie z branży spożywczej, metalowej i chemicznej.

Wyniki wyszukiwania