Raport Roczny 2022

Podsumowanie roku

Raport Roczny 2022

Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Grupy PKO Banku Polskiego S.A.

24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska (Rosja) rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Wojna stanowi dla światowej gospodarki, w tym głównie dla Europy, silny szok podażowy, związany z ograniczeniem dostępności i wzrostem cen surowców energetycznych, rolnych i przemysłowych oraz z zerwaniem łańcuchów dostaw. Towarzyszy temu zwiększona zmienność na rynkach finansowych i podniesiona awersja do ryzyka. Reakcją zachodniego świata na agresję Rosji było wprowadzenie sankcji ekonomicznych i dążenie do maksymalnego możliwego zerwania powiązań z rosyjską gospodarką. Państwa regionu, w tym głównie Polska, stały się schronieniem dla milionów uchodźców z Ukrainy.

PKO Bank Polski S.A. w 2022 roku wraz ze swoimi polskimi spółkami z Grupy Kapitałowej Banku wspierał Ukrainę i jej obywateli, w tym w szczególności uchodźców. Zbierał fundusze i organizował akcje pomocowe oraz przygotował pakiet usług finansowych. Prowadził we współpracy z Narodowym Bankiem Polski (NBP) i Narodowym Bankiem Ukrainy (NBU) skup hrywny. Bank na bieżąco monitorował zmiany w sankcjach międzynarodowych nałożonych na Rosję i inne kraje.

Na terytorium Ukrainy prowadzą działalność spółki, które wchodzą w skład Grupy PKO Banku Polskiego S.A., w tym KREDOBANK S.A. z siedzibą we Lwowie.

W związku z wojną w Ukrainie Grupa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • przeprowadziła analizę klientów pod kątem narażenia ich na negatywne skutki konfliktu zbrojnego:
  • wyceniła portfel kredytów w Ukrainie z uwzględnieniem obszaru, na którym klienci prowadzą działalność i w zależności od poziomu ograniczenia działalności lub zniszczenia majątku utworzyła odpowiednie odpisy – zgodnie z szacunkami KREDOBANK S.A. na koniec 2022 roku 16% portfela kredytowego spółki znajduje się bezpośrednio w obszarach, w których toczą się działania wojenne lub są blisko nich, w tym poniżej 3% w rejonach tymczasowej okupacji lub aktywnych działań bojowych,
  • oszacowała wartość portfela kredytów gospodarczych i transakcji leasingowych PKO Banku Polskiego A. i jego polskich spółek, który jest narażony na ryzyko – przy uwzględnieniu klientów, którzy minimum 5% obrotów realizują z kontrahentami z Ukrainy, Rosji i Białorusi wartość ta wynosi 3,8 mld PLN,
 • utworzyła dodatkowe odpisy na ekspozycje kredytowe i leasingowe w łącznej wysokości 303 mln

PKO Bank Polski S.A. powołał Grupę Wsparcia, która ma na celu m.in. niedopuszczenie do zakłócenia procesów krytycznych Banku, wymianę informacji w Grupie Kapitałowej Banku oraz koordynację udzielanej pomocy. Bank na bieżąco podejmuje działania ograniczające zagrożenia, w szczególności w zakresie zapewnienia dostępności systemów bankowych i cyberbezpieczeństwa.

Sytuacja geopolityczna ma lub może mieć wpływ na obecne i przyszłe dochody klientów, a tym samym na popyt na nowe usługi i produkty oferowane przez Grupę PKO Banku Polskiego S.A. oraz zdolność do spłaty już zaciągniętych zobowiązań finansowych. Może także wpływać na wysokość i warunki przyszłych emisji papierów wartościowych Grupy Kapitałowej Banku.

System ochrony banków komercyjnych

W czerwcu 2022 roku PKO Bank Polski S.A. wspólnie z 7 innymi bankami utworzył system ochrony banków komercyjnych, o którym mowa w rozdziale 10a ustawy Prawo bankowe. Zadaniem systemu ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności jego uczestników, a także wspieranie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

W ramach organizacji systemu:

 • Banki – uczestnicy systemu – utworzyły spółkę System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK) jako jednostkę zarządzającą systemem, której kapitał zakładowy wynosi 1 mln PLN,

 

 • SOBK utworzył fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony, który jest zasilany z wpłat banków – uczestników systemu

PKO Bank Polski S.A. w 2022 roku wpłacił do funduszu pomocowego 956 mln PLN oraz objął 21 113 akcji SOBK o łącznej wartości nominalnej 211 tys. PLN, co stanowi 21,1% kapitału zakładowego spółki.

30 września 2022 roku BFG podjął decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Na wniosek BFG 3,47 mld PLN z funduszu pomocowego zostało przeznaczonych na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji tego banku.

Wakacje kredytowe i wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

W ramach realizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z 7 lipca 2022 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A.:

 • wprowadziła ustawowe wakacje kredytowe, tj. możliwość zawieszenia, na wskazane w ustawie okresy spłaty, jednego kredytu lub pożyczki hipotecznej w walucie polskiej wykorzystanej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • Grupa Kapitałowa Banku dokonała korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych na kwotę 3,1 mld PLN i o tę kwotę zmniejszyła przychody odsetkowe,
 • przekazała na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wpłaty w łącznej wysokości 313,6 mln PLN,

Do końca 2022 roku 285,7 tys. klientów Grupy Kapitałowej Banku złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła ponad 1,8 mln.

Przyjęcie nowej strategii

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. przyjął strategię Banku na lata 2023–2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku. Nowa strategia zakłada wykorzystanie przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej Banku: skali działania, zaawansowania cyfrowego i technologicznego oraz bezpieczeństwa i stabilności. Bank skoncentruje swoje działania na ludziach – klientach i pracownikach, a także innowacjach i technologii. Po raz pierwszy oprócz celów finansowych prezentuje cele biznesowe. Strategia Banku, oparta jest na siedmiu strategicznych filarach, zakłada także zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie PKO Banku Polskiego S.A. w realizację celów ESG (Environmental, social and governance), które dotyczą środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Wyznaczenie docelowych poziomów MREL

Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił dla PKO Banku Polskiego S.A. wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (The minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL).

BFG ustalił docelowy wymóg MREL dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko „TREA” oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej „TEM”, które muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 roku.

Programy emisji euroobligacji

PKO Bank Polski S.A. utworzył nowy program emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”), o wartości do 4 mld euro (EUR). Program EMTN dotyczy emisji niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku. Obligacje emitowane w ramach Programu EMTN zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD), który jest prowadzony przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W grudniu 2022 roku:

 • agencja ratingowa Moody’s Investors Service, w ramach Programu EMTN, przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych obligacji oznaczonych jako Senior Non Preferred,
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny Programu EMTN.

Bank 1 lutego 2023 roku, w ramach emisji inauguracyjnej, wyemitował 3-letnie obligacje uprzywilejowane w formacie „Senior Preferred Notes” o łącznej wartości 750 mln EUR, z możliwością wykonania wcześniejszego wykupu po dwóch latach od emisji. Kupon emisji jest stały, na poziomie 5,625%, płatny rocznie do daty wcześniejszego wykupu, a po tym czasie zmienny, z płatnościami kwartalnymi. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange). Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3.

Rozwój działalności biznesowej

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku rozwijała produkty i usługi, w tym oferowane zdalnie:

 • rozpoczęła stopniowe udostępnianie klientom, innowacyjnej na polskim rynku, usługi „PKO Płacę później”, która umożliwia dokonywanie zakupu w ramach określonego przez Bank limitu i spłatę zobowiązania po 30 dniach,
 • uruchomiła program Poland ClimAccelerator, którego celem jest poszukiwanie start-upów, scaleupów i firm innowacyjnych działających w obszarze zielonych technologii, które będą możliwe do wdrożenia w spółkach Grupy Kapitałowej Banku,
 • udostępniła usługę PowerB@nk na start, która wspiera przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • znacząco zwiększyła udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży kredytów

Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec 2022 roku przekroczyła, rekordowe na polskim rynku bankowym, 7,2 mln.

PKO Bank Polski S.A. działając w środowisku utrzymującej się wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, zwiększał atrakcyjność oferty depozytowej. Istotne znaczenie miały działania w zakresie oferty:

 • lokaty na nowe środki, której oprocentowanie było kilkukrotnie podnoszone i wynosiło na koniec grudnia maksymalnie 7,5% na okres 3 miesięcy oraz 6,5% na okres 12 miesięcy
 • lokaty terminowej, której oferowanie przywrócono w placówkach Banku na okres 6 i 12 miesięcy oraz podniesiono oprocentowanie dla całej oferty do poziomu 2-4% niezależnie od kanału oferowania,
 • lokaty mobilnej 3-miesięcznej dostępnej w aplikacji IKO, której oprocentowanie i parametry były kilkukrotnie zmieniane do poziomu 6% i limitu kwoty 50 tys. PLN,
 • lokaty progresywnej 18-miesięcznej, której oprocentowanie zmieniało się w kolejnych okresach oszczędzania, co 6 miesięcy i na koniec grudnia 2022 roku wynosiło dla każdego z nich 3%, 6% i 9%.

Wysoka sprzedaż lokat osobom fizycznym pozwoliła odbudować udział w rynku depozytów terminowych, który na koniec 2022 roku wynosił blisko 24,2% (+1,0% r/r).

Wyniki finansowe

Na wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. zrealizowane w 2022 roku istotnie wpłynęły czynniki regulacyjne i prawne, tj. ujęcie skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowych wakacji kredytowych), kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz wysokich kosztów regulacyjnych.

Podstawowe dane finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. (w mln PLN)

2022 2021 Zmiana (r/r)
Zysk/strata netto 3 333 4 874 -31,6%
Wynik z tytułu odsetek 11 813 9 882 +19,5%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 951 4 377 +13,1%
Wynik na działalności biznesowej 17 317 15 145 +14,3%
Koszty działania -7 850 -6 117 +28,3%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -1 266 -1 079 +17,3%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -3 523 -1 467 1,4x
Suma aktywów 430 683 418 086 +3,0%
Kapitały własne ogółem 35 435 37 693 -6,0%
ROE netto 9,7% 12,1% -2,4 p.p.
ROTE netto 10,8% 13,2% -2,4 p.p.
ROA netto 0,8% 1,2% -0,4 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 45,3% 40,4% +4,9 p.p.
Marża odsetkowa1) 3,90% 2,70% +1,2 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 3,80% 3,98% -0,18 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,53% 0,55% -0,02 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 17,78% 18,73% -0,95 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 16,65% 17,53% -0,88 p.p.
1) Marża odsetkowa w 2022 roku została obliczona z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowe wakacje kredytowe) w wysokości 3 111 mln PLN.

Na spadek wyniku netto złożyły się:

 1. pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 2 056 mln PLN, na skutek:
  • ujęcia w ciężar 2022 roku kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 1 914 mln PLN,
  • pogorszenia wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości (z wyłączeniem kosztów ryzyka prawnego) o 142 mln PLN, na skutek dotworzenia odpisów na wojnę w Ukrainie w wysokości 303 mln PLN, przy niższych odpisach na ryzyko kredytowe w Banku oraz w Grupie Kapitałowej PKO Leasing S.A.,
 2. wzrost kosztów działania o 1 733 mln PLN, w tym wzrost kosztów regulacyjnych o 1 247 mln PLN (m.in. w efekcie ujęcia kosztu dotyczącego wpłaty na fundusz pomocowy do spółki System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.
 3. poprawa wyniku na działalności biznesowej o 2 172 mln PLN, który osiągnął poziom 17 317 mln PLN, głównie w efekcie:
  • wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 1 931 mln PLN, pomimo ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawowych wakacji kredytowych w wysokości 3 111 mln PLN, spowodowanego wzrostem przychodów odsetkowych związanym głównie z podwyżkami rynkowych stóp procentowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów finansowania,
  • wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 574 mln PLN, dzięki wyższym wynikom realizowanym na działalności kredytowej, ubezpieczeniowej, leasingowej, kartowej, maklerskiej oraz transakcjach wymiany walut,
  • spadku wyniku pozostałego o 333 mln PLN, w tym głównie spadku wyniku z pozycji wymiany (w efekcie rozpoznania w 2021 roku wyniku na pozycji walutowej w kwocie około 328 mln PLN w następstwie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 23 kwietnia 2021 roku w sprawie oferowania ugód klientom oraz pogorszenia wyniku na transakcjach wymiany walut), przy wzroście pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto (m.in. jako efekt wzrostu dochodów z pozostałej działalności leasingowej oraz ujęcia w 2021 roku kosztu z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2).
W 2022 roku nastąpił wzrost skali działania Grupy Kapitałowej Banku:
431
mld PLN
Suma aktywów
(+13 mld PLN r/r)
340
mld PLN
Depozyty Klientów
(+17 mld PLN r/r)
246
mld PLN
Finansowanie Klientów
(-1 mld PLN r/r)
 • suma aktywów osiągnęła poziom około 431 mld PLN (+13 mld PLN r/r),
 • depozyty klientów wzrosły do około 340 mld PLN (+17 mld PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej,
 • finansowanie udzielone klientom wyniosło około 246 mld PLN (-1 mld PLN r/r), przy czym spadek finansowania w segmencie detalicznym został zrekompensowany wzrostem finansowania udzielonego klientom korporacyjnym; finansowanie udzielone klientom, z wyłączeniem wpływu korekt wartości bilansowej brutto związanych z ustawowymi wakacjami kredytowymi i dotworzeniem kosztów z tytułu ryzyka prawnego kredytów walutowych, wyniosłoby na koniec 2022 roku ponad 251 mld PLN (+4 mld PLN r/r),
 • aktywa płynne (tj. należności od banków, kasa, środki w Banku Centralnym i papiery wartościowe z portfela bankowego) wyniosły niemal 153 mld PLN (+10 mld PLN r/r).

Nagrody i wyróżnienia przyznane Grupie PKO Banku Polskiego S.A.

W 2022 roku Grupa PKO Banku Polskiego S.A. otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

BANK OF THE YEAR 2022 IN POLAND – (GRUDZIEŃ 2022)

PKO Bank Polski S.A. został uhonorowany tytułem „Bank of the Year 2022 in Poland” przyznawanym przez prestiżowy miesięcznik „The Banker”. Grono międzynarodowych ekspertów doceniło Bank przede wszystkim za cyfryzację, która jest jednym z głównych kierunków jego rozwoju. Konkurs „Bank of the Year” organizowany jest przez miesięcznik „The Banker” wydawany przez Financial Times Group od 1926 roku. Kapituła konkursowa wybierając najlepszy bank analizuje wyniki biznesowe, strategiczne inicjatywy i kluczowe technologie, związane także ze specyfiką funkcjonowania w danym kraju.

LIDER INNOWACYJNOŚCI WEDŁUG FIRM IT – (LISTOPAD 2022)

W 17. edycji rankingu IT@Bank, PKO Bank Polski S.A. został nagrodzony w kategorii „Lider innowacyjności według firm IT”. Branża IT doceniła Bank za wspieranie innowacyjności, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz wyznaczanie kierunków rewolucji cyfrowej w sektorze finansowym i publicznym. Ranking IT@Bank jest inicjatywą redakcji „Miesięcznika Finansowego BANK”. Jego celem jest wyróżnienie osób, rozwiązań technologicznych i firm związanych z sektorem finansowym, które czynią go coraz bardziej innowacyjnym.

MARKA MAREK 15-LECIA- (LISTOPAD 2022)

PKO Bank Polski S.A. został potrójnym zwycięzcą 15. edycji rankingu Top Marka. Zdobył nagrodę główną – statuetkę Marka Marek 15-lecia, nagrodę Marka Marek 2022 i zwyciężył w branżowym zestawieniu. PKO Bank Polski S.A. był liderem kategorii banki we wszystkich 15 edycjach rankingu. W 2022 roku zwyciężył również w generalnym zestawieniu 500 marek z 50 branż.

Top Marka to największe badanie medialne w Polsce realizowane przez magazyn „Press” oraz Press-Service Monitoring Mediów.

FIRMA ODPOWIEDZIALNA ZA ŚRODOWISKO 2022 – (PAŹDZIERNIK 2022)

PKO Bank Polski S.A. został uhonorowany statuetką Firma Odpowiedzialna za Środowisko 2022. Bank doceniono za działania wspierające ochronę środowiska naturalnego, a szczególnie zielone finansowanie. PKO Bank Polski S.A. konsekwentnie wspiera zieloną transformację polskiego systemu energetycznego i jest sprawdzonym partnerem w kredytowaniu zielonych inwestycji. Nagrodę przyznała redakcja ekonomiczna Grupy Medialnej Fratria.

POLISH CONTACT CENTER AWARDS – (CZERWIEC 2022)

W konkursie Voiceboty PKO Banku Polskiego S.A. zwyciężyły w kategorii dla rozwiązań wspierających działalność Contact Center. Jury doceniło szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i zaawansowanej analityki, dynamiczny rozwój projektu oraz jego skalę. Technologia ta obsługuje wszystkich klientów na infolinii przychodzącej i realizuje część procesów na infolinii wychodzącej.

Polish Contact Center Awards to organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB najważniejszy konkurs polskiej branży contact center i customer service. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych specjalistów, rozwiązań i firm w obszarze zdalnej komunikacji z klientem.

NAGRODA SPECJALNA KAPITUŁY KONKURSU LIDERÓW ŚWIATA BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ – (KWIECIEŃ 2022)

Kapituła konkursu przyznała PKO Bankowi Polskiemu S.A. nagrodę specjalną w uznaniu za działania pomocowe na rzecz dotkniętych wojną Ukraińców. PKO Bank Polski S.A. został doceniony za systemowe zaangażowanie w program wymiany hrywien, był jedynym bankiem komercyjnym, który przystąpił do akcji wymiany hrywien na polskie złote w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Narodowym Bankiem Ukrainy. Zwrócono także uwagę na wielowymiarowość wsparcia operacyjnego i charytatywnego, jakiego Bank udziela uchodźcom wojennym z Ukrainy.

W konkursie Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń nagradzane są osobistości przyczyniające się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz najefektywniejsze instytucje z branż finansowej.

BROKER ROKU – (KWIECIEŃ 2022)

W ramach podsumowania roku giełdowego 2021 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. statuetką Broker Roku 2021. Nagroda GPW trafiła do Biura Maklerskiego Banku już piąty rok z rzędu. W czasie uroczystej gali Biuro Maklerskie zostało nagrodzone również w kategorii „Główny rynek” za najwyższy udział w obrotach sesyjnych i pakietowych akcjami oraz w kategorii „Catalyst” za najwyższy udział w obrotach obligacjami.

MOBILE TRENDS AWARDS – (MARZEC 2022)

W 11. edycji konkursu IKO – aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego S.A. – wygrała nagrodę główną zdobywając najwięcej (ponad 15 tys.) głosów internautów, którzy doceniają ją m.in. za innowacyjność, przyjazne rozwiązania oraz dynamiczny rozwój.
IKO jest najpopularniejszą mobilną aplikacją bankową w Polsce oraz jedną z najlepiej ocenianych przez użytkowników aplikacji bankowych na świecie – w 2021 roku średnia ocen wyniosła 4,8 na podstawie recenzji ponad 770 tys. klientów.

Mobile Trends Awards to prestiżowe wyróżnienie w branży. Przyznawane jest firmom, które z sukcesem wykorzystują mobilne technologie.

NAJBARDZIEJ WIARYGODNA INSTYTUCJA FINANSOWA – (STYCZEŃ 2022)

W konkursie „Najbardziej wiarygodni w polskiej gospodarce” organizowanym przez agencję informacyjną ISBNews PKO Bank Polski S.A. został uhonorowany tytułem „Najbardziej Wiarygodna Instytucja Finansowa”. Celem konkursu jest wyróżnienie firm współtworzących sukces gospodarczy kraju, zaufanych partnerów w biznesie, prowadzących swoją działalność w sposób transparentny i uczciwy zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Kapituła doceniła Bank za rekordowe wyniki finansowe, rozwój biznesu oraz wdrożenia zaawansowanych technologii i upowszechnianie zdalnych kanałów obsługi.

TOP EMPLOYER 2022 – (STYCZEŃ 2022)

PKO Bank Polski S.A. kolejny rok z rzędu został nagrodzony prestiżowym tytułem Top Employer. Certyfikat Top Employers Institute – światowego autorytetu w zakresie badania warunków pracy – potwierdza pozycję Banku jako jednego z najlepszych pracodawców w kraju. Świadczy o tym m.in. koncentracja Banku na tworzeniu środowiska pracy w oparciu o otwartą i angażującą kulturę, stawianie na rozwój, integrację i dbałość o wellbeing. Certyfikat Top Employer potwierdza, że PKO Bank Polski S.A. oferuje warunki pracy na miarę najlepszych pracodawców na rynku i stawia pracowników w swojej organizacji na pierwszym miejscu. Wyniki badania pokazują, że wdrażane przez Bank rozwiązania w zakresie wsparcia pracowników, benefitów, dbania o zdrowie i ich dobrostan klasyfikują go w czołówce. Ponadto rok do roku poprawia się również ogólny wynik certyfikacji.

KONKURS PROGNOZ „PARKIETU” – (STYCZEŃ 2022)

Ekonomiści PKO Banku Polskiego S.A. zwyciężyli w konkursie prognoz „Parkietu”. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu – zajęli 1. miejsce w głównym rankingu łącznie dla wskaźników makro i rynkowych oraz zwyciężyli w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych. Zwycięski zespół pokonał 24 drużyny z innych banków.
Fundamentem sukcesu okazały się trafne założenia dotyczące siły rynku pracy oraz sprawnego odrobienia pandemicznych strat w gospodarce, w warunkach podwyższonej zmienności i niepewności charakteryzującej 2021 rok.

RANKING NIEZAWODNOŚCI DEPOZYTÓW BANKOWYCH – (GRUDZIEŃ 2022)

KREDOBANK S.A. utrzymał pozycję lidera w rankingu niezawodności depozytów bankowych agencji ratingowej „Standard-Rating” i mimo trwającej w Ukrainie wojny, po raz kolejny potwierdził swoją wiarygodność.
W rankingu analizowane były dane z trzech kwartałów 2022 roku, dotyczące m.in. kapitału banku, jakości portfela kredytowego, płynności, rentowności i skali działalności.

RANKING GWIAZDY UBEZPIECZEŃ – (LISTOPAD 2022)

W 1. edycji rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń „Dziennika Gazety Prawnej”, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwyciężyło w kategorii kapitał, za duży wzrost funduszy własnych oraz wyróżnienie pod względem aktywów.

LIDER FINANSOWANIA ELEKTROMOBILNOŚCI – (PAŹDZIERNIK 2022)

PKO Leasing S.A. oraz Masterlease zostały nagrodzone przez BOŚ Bank za wkład w rozwój programu „Mój elektryk”. W ciągu 8 miesięcy 2022 roku Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A. zarejestrowała najwięcej samochodów zeroemisyjnych ze wszystkich firm leasingowych i CFM na polskim rynku.

Wyniki wyszukiwania