Raport Roczny 2022

Solidne wyniki wypracowane w 2022 roku

W 2022 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 3,3 mld zł zysku netto a rentowność mierzona zwrotem z kapitału wyniosła 9,7%, pomimo obciążeń wyników skutkami istotnych zdarzeń nadzwyczajnych. Był to najwyższy wynik w sektorze bankowym w Polsce w 2022 r. Aktywa grupy wzrosły do 431 mld zł a finansowanie udzielone klientom do 246 mld zł.  Więcej

Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość

W 2022 roku przyjęliśmy strategię Banku na lata 2023-2025. Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działalności, cyfrowość i kompetencje technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność stawiamy sobie cele nakierowane na klientów, pracowników, społeczeństwo i akcjonariuszy.  Więcej
3 333
mln zł
Zysk netto
Solidny zysk netto i ROE, pomimo istotnego wpływu zdarzeń nadzwyczajnych
9,7%
ROE
45,3%
Koszty do dochodów
Wysoki poziom efektywności kosztowej
16,65%
CET1 = Tier 1
Istotna nadwyżka ponad wymogi regulacyjne
53 pb
Koszt ryzyka
Skuteczne zarządzanie kosztami ryzyka oraz rekordowo niski poziom NPL
3,80%
Kredyty niepracujące
11,7 mln
Liczba klientów
4,8 mln
Bank pierwszego wyboru klientów primary
246 mld
Udzielonego finansowania
453 mld
Oszczędności klientów
20,4%
Udział w rynku sprzedaży kredytów hipotecznych
20,6%
Udziału w rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych
-61,7%
Redukcja emisji gazów cieplarnianych Banku (Zakres 1 i 2)
0,09%
Udział finansowania sektorów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w aktywach ogółem
54%
r/r
Wzrost zielonego finansowania Banku
5x
Wartość zaangażowania w zielone finansowanie w stosunku do finansowania wysokoemisyjnego 
40%
Kobiet na kluczowych stanowiskach managerskich
14,1%
Wskaźnik rotacji pracowników

List Prezesa Zarządu

2022 rok potwierdził jednoznacznie, że PKO Bank Polski jest filarem polskiego systemu bankowego i instytucją znakomicie przygotowaną także na trudniejsze czasy. Nasze doświadczenie oraz skala działalności, wsparte profesjonalizmem pracowników pozwalały dostosowywać działania do aktualnych potrzeb klientów i całej krajowej gospodarki.

Więcej

Filary 
strategii
2023-2025

Klient w centrum

prosty, przyjazny i dostępny bank

Bankowość dopasowana
do stylu życia

bank przyszłości nastawiony na
nowoczesną akwizycję klientów

Najlepsza oferta

dla klientów
biznesowych

dzięki skali grupy 

kapitałowej PKO
Banku Polskiego

Lider
transformacji ESG

w polskim sektorze
bankowym

Technologie
i operacje

gotowe na wyzwania przyszłości

Kultura innowacji

i zwinności

PKO Bank Talentów

Wykorzystanie silnej

pozycji banku

do wzrostu nieorganicznego
Więcej

Transformacja ESG jednym z filarów strategii 2023-2025

01 / 03

Środowisko

Wzrost zielonego finansowania Banku 54% r/r. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Banku o 61,7%, w stosunku do roku bazowego.

Oferujemy coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska. W ofercie mamy m.in. zieloną hipotekę, kredyt termomodernizacyjnych czy ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Klientom korporacyjnym oferujemy gwarancje Biznsmax z BGK, natomiast w ofercie PKO TFI znajduje się fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny”

Więcej

02 / 03

Społeczeństwo

W 2022 roku wsparcie finansowe uzyskały 252 projekty sponsorskie.

Zgodnie z naszą  Misją prowadzimy działania, których celem jest pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Wspieramy działania promujące postawy prospołeczne oraz popularyzujące dziedzictwo narodowe, projekty edukacyjne i sportowe, a także aktywnie uczestniczymy w kongresach gospodarczych i konferencjach branżowych. Aktywnie promujemy sport, wspieramy kulturę i sztukę oraz promujemy rozwiązania z zakresu nowych technologii.

Więcej

03 / 03

Zarządzanie

Wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wynosił 93%.

Dążymy do zapewnienia, promowania i upowszechniania różnorodności w Banku i całej grupie kapitałowej. Dbamy o to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka były obecne w naszej kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach i działaniach oraz przepisach obowiązujących w Banku. Budując zespoły rozumiemy, że różnorodność jest ich atutem w tworzeniu innowacji i sprawnym działaniu operacyjnym.

Więcej

#PomocDlaUkrainy

Od pierwszych chwil wojny w Ukrainie, zaangażowaliśmy się w różnorodne akcje pomocowe. Główne działania koordynowane były przez Fundację PKO Banku Polskiego i finansowane ze środków Fundacji oraz z dobrowolnych wpłat darczyńców. Łącznie w 2022 roku pomocą Fundacji zostało objętych 900 osób, a wartość pomocy wyniosła prawie 12 mln zł.

Więcej
12
mln zł
wartość pomocy dla uchodźców

Wyniki wyszukiwania