Raport Roczny 2022

Bezpośrednie oddziaływanie

Raport Roczny 2022

Skala bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne

Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednie oddziaływanie Banku i Grupy Kapitałowej Banku na środowisko naturalne jest ograniczone.

Podmioty Grupy mają procedury i struktury do śledzenia zmian prawnych w obszarze środowiska istotnych dla ich operacji. W 2022 roku żaden z podmiotów Grupy nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. [307-1] W Grupie nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, które zakończyły się nałożeniem kar finansowych.

Bezpośredni wpływ na środowisko zależy od sposobu użytkowania ograniczonych zasobów naturalnych. Grupa monitoruje zużycie takich zasobów oraz angażuje się w działania na rzecz zmniejszenia ich konsumpcji. W poprzednich latach szereg podmiotów Grupy Kapitałowej Banku wykonało audyt energetyczny przedsiębiorstwa (w 2022 roku taki audyt wykonał podmiot zależny Sopot Zdrój sp. z o.o.). Na podstawie wyników audytu podmioty Grupy określiły obszary o największym potencjale energooszczędnym i plany działania, które są obecnie sukcesywnie wdrażane.

W 2021 roku zgodnie z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej Bank przeprowadził audyt energetyczny. Podczas audytu zdefiniowano zadania, których realizacja powinna spowodować zmniejszenie zużycia energii. Zadania te skupiają się głównie w obszarze optymalizacji wykorzystania/ modernizacji automatyki sterującej źródłami ciepła i instalacjami technicznymi w nieruchomościach (HVAC, ogrzewanie). Zdefiniowano też zadania inwestycyjne dla kilku nieruchomości. Część zadań dotyczy nieruchomości, które w najbliższym czasie mogą zostać wyłączone z użytkowania, dlatego Bank skupia się na realizacji tylko tych zadań, których wykonanie przyniesie faktyczne oszczędności.

[303-1] Według dokonanych szacunków zużycie wody w Banku w 2022 roku wyniosło ok. 223,5 mega litrów (216,9 mega litrów w 2021 roku), a w pozostałych podmiotach Grupy 45,5 mega litrów (41,7 mega litrów w 2021 roku). Wzrost zużycia wody w Banku (o 3% r/r) wynika z większej obecności pracowników w biurze (56% w 2022 roku vs 51% w 2021 roku).

Zużycie energii i paliw oraz emisje gazów cieplarnianych

[302-1] [302-4]

Zużycie energii w organizacji (w MWh)

BANK SPÓŁKI GRUPA GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA
2022 r/r (%) 2021 2020 2019
Paliwa wykorzystywane w budynkach 19 603 3 671 23 274 -10,5 22 122 3 889 26 011 22 765 3 871 26 636 24 122 3 095 27 216
gaz ziemny 17 647 3 603 21 250 -9,4 19 706 3 749 23 455 20 866 3 732 24 598 20 465 2 940 23 405
olej opałowy 1 789 8 1 797 -21,4 2 188 98 2 286 1 672 94 1 767 3 368 132 3 500
olej napędowy 71 51 123 100,3 49 12 61 56 10 66 81 17 98
LPG 0 9 9 -69 0 30 30 0 34 34 0 6 6
węgiel brunatny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
węgiel kamienny 96 0 96 -46,3 179 0 179 171 0 171 208 0 208
Paliwa wykorzystywane w pojazdach 23 774 12 305 36 079 22 19 356 10 224 29 579 18 400 10 180 28 580 28 697 9 903 38 600
olej napędowy 1 737 4 125 5 862 12,3 1 124 4 097 5 221 815 4 479 5 295 1 211 4 093 5 304
LPG 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0
benzyna 22 037 8 180 30 217 24,1 18 231 6 127 24 358 17 585 5 701 23 285 27 486 5 810 33 296
Energia kupowana 136 484 20 513 156 997 -3,7 143 181 19 831 163 012 147 788 17 473 165 261 150 450 19 973 170 422
energia elektryczna 74 031 13 652 87 683 1,2 75 494 11 125 86 618 80 829 10 004 90 832 81 675 11 034 92 709
energia cieplna 62 453 6 861 69 314 -9,3 67 687 8 706 76 394 66 959 7 469 74 428 68 774 8 939 77 713
Całkowite zużycie energii 179 861 36 489 216 350 -1 184 658 33 944 218 602 188 953 31 524 220 477 203 268 32 971 236 239

[302-3]

Wskaźnik Jednostka 2022 r/r (%) 2021 2020 2019
Całkowite zużycie energii na pracownika MWh / osobę 8,6 2,1 8,4 8,4 8,4
Całkowite zużycie energii na 1 mln PLN aktywów MWh / 1 mln PLN aktywów 502,4 -3,9 522,9 584,9 679,0

[305-1] [305-2] [305-3] [305-5]

Emisje w podziale na źródła w MgCO2e
według metody market based

BANK SPÓŁKI GRUPA GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA BANK SPÓŁKI GRUPA
2022 r/r (%) 2021 2020 2019 (po rekalkulacji)
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem:  10 849  3 867  14 716  9,9  10 000  3 388  13 388  10 096  3 405  13 501  13 143  2 638  15 781 
zużycia paliw w budynkach 4 081 744 4 825 -11,9 4 681 797 5 478 4 751 792 5 543 5 154 636 5 790
zużycia paliw w pojazdach 5 725 3 019 8 745 19,0 4 757 2 591 7 348 4 562 2 613 7 175 7 077 2 001 9 079
zużycia czynników chłodniczych 1 043 103 1 146 104,0 562 0 562 783 0 783 912 0 912
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem:  26 274  7 510  33 784  -9,4  28 101  9 203  37 304  49 125  8 312  57 438  83 729  9 057  92 785 
zakupu energii elektrycznej 3 335 4 990 8 324 -23,6 4 590 6 305 10 895 25 864 5 836 31 700 59 143 5 861 65 004
zakupu energii cieplnej 22 939 2 520 25 460 -3,6 23 511 2 898 26 409 23 262 2 476 25 738 24 585 3 195 27 781
Łącznie emisje
(Zakres 1 + 2) 
37 124  11 376  48 500  -4,3  38 101  12 591  50 692  59 221  11 717  70 939  96 872  11 694  108 567 
emisje WTT 3 987 3 413 7 400
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 513 6 519 166,1 195 195 289 289
dojazdy pracowników do pracy 8 694 17 8 711 3 341 3 341 0 0
wynajem powierzchni 1 647 0 1 647
Zakres 3  14 841  3 436  18 277  416,8  3 536  –  3 536  289  –  289  –  –  – 
Łącznie emisje
(Zakres 1 + 2 + 3)  
51 965  14 813 66 777 23,1 41 637 12 591 54 228 59 510 11 717 71 227 96 872 11 694 108 567

 

[305-4]

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej Banku

Wskaźnik Jednostka 2022 r/r (%) 2021 2020 2019
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na pracownika Mg CO2e / osobę 1,9 -1,3 2,0 2,7 3,9
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na Klienta kg CO2e / osobę 4,4 -8,9 4,8 6,8 10,4
Emisje GHG Zakres 1+2 (Scope 1+2) na 1 mln PLN aktywów kg CO2e / 1 mln PLN aktywów 112,6 -7,1 121,2 188,2 312,1

[305-1] [305-2] [305-3]

Emisje w podziale na metodę w MgCO2e

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3
[305-1] [305-2] [305-3]
14 716 80 416 (location based) 18 277
33 784 (market based)
Emisje bezpośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących jej własnością i zakupu czynników chłodniczych Emisje pośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej Emisje pośrednie Grupy Kapitałowej Banku powstałe w wyniku podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, WTT i wynajmu powierzchni

Granice raportowanych emisji obejmują:

 1. w przypadku danych dla Banku wyłącznie ten podmiot (100% emisji),
 2. w przypadku danych dla Grupy: Bank i wszystkie podmioty zależne Banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Raportowane emisje obejmują Zakres 1, 2 i 3. Emisje w Zakresie 3 rozszerzono o dane dotyczące spółek zależnych, emisje WTT oraz wynajem powierzchni służbowych.

Zakres 3
2019 Brak kalkulacji emisji w zakresie 3
2020 Podróże służbowe krajowe dla Banku
2021 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku
Dojazdy pracowników Banku do pracy
2022 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku i spółek zależnych (kat. 6) Dojazdy pracowników Banku i spółek zależnych do pracy (kat. 7)
Emisje WTT (kat 3)
Zużycia mediów w powierzchniach wynajmowanych podmiotom trzecim (kat. 13)
*WTT (Weel to Tank) – emisje generowane na etapie produkcji paliw oraz paliw do generowania energii elektrycznej i emisje związane z wytworzeniem energii elektrycznej straconej w trakcie przesyłu i dystrybucji.

Emisje gazów cieplarnianych zostały policzone zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej metodami market-based oraz location-based.

Bank dokonał rekalkulacji roku bazowego (2019) dla Zakresu 1 (zastosowano bazę danych wskaźników emisji DEFRA) oraz dla Zakresu 2 (zastosowano wskaźniki KOBiZE po uwzględnieniu strat przesyłu oraz różnic bilansowych). Szczegółowe informacje na temat przyjętej metodyki obliczeń emisji oraz porównanie do roku bazowego zawiera Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok.

W 2022 roku spadły emisje Grupy Kapitałowej (o 4,3%, r/r, Zakres 1 i 2) na co złożył się spadek emisji w Banku i w spółkach zależnych. W największym stopniu spadły emisje bezpośrednie wynikające ze zużycia paliw w budynkach oraz emisje pośrednie wynikające z zakupu energii elektrycznej i cieplnej, a wzrosły emisje bezpośrednie wynikające ze zużycia paliw wykorzystywanych w pojazdach (wzrost ilości przejazdów) oraz emisje z czynników chłodniczych (wynik zwiększonego ubytku, a tym samym większej ilości uzupełnionych czynników chłodniczych).

W 2022 roku Bank kupił gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w ilości 69 000 MWh, co stanowiło 93% zużycia energii elektrycznej Banku. Zakup gwarancji pochodzenia przyczynił się do redukcji emisji o 52 591,37 MgCO2e. Aby zapewnić porównywalność z rynkiem Bank policzył wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Do kalkulacji użyto łącznych emisji w zakresie 1+2 dla Grupy Kapitałowej Banku. W ten sposób otrzymano pełny obraz generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej.

Grupa kupowała energię elektryczną, cieplną, nie nabywała pary technologicznej i chłodu.

Optymalizacja zużycia energii

[302-4] Całkowite zużycie energii w 2022 roku w stosunku do 2021 roku dla Grupy spadło o 1%, przy spadku dla Banku o 2,6% i wzroście dla pozostałych podmiotów Grupy o 7,5% (wzrost zużycia paliw wykorzystywanych w pojazdach głównie w Grupie Kapitałowej PKO Leasing S.A. oraz oleju napędowego do agregatów prądotwórczych przez spółki zależne w Ukrainie).

Od 2019 roku Bank systematycznie ogranicza zużycie energii. W 2022 roku całkowite zużycie energii w Banku spadło w rezultacie m.in. następujących działań:

 • Zamontowano pięć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 130,49 kWp. W rezultacie Bank oczekuje zmniejszenia zużycia energii pochodzącej ze źródeł kopalnych – szacowane uzyski energii odnawialnej 117 662 kWh/rok,
 • Zoptymalizowano pracę istniejących central wentylacyjnych w nieruchomościach (79 central). Oczekiwany skutek: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez ograniczenia wydajności w nocy i dni wolne od pracy (863 888 kWh/rok),
 • Wyposażono elektryczne podgrzewacze wody (388) w wyłączniki czasowe,
 • Zmodernizowano sterowanie 31 kotłów olejowych i gazowych (wymiana sterowników).

Oczekiwane oszczędności dla punktów c i d łącznie wynoszą 1 179 398,3 kWh/rok (0,6% rocznego zużycia Banku). Zadania b, c, d wynikały z Audytu Energetycznego Banku wykonanego w 2021 roku.

[302-4] Bank kontynuuje działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001. Celem jest optymalizacja wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, wprowadzenie jednego systemu kontroli jej zużycia oraz zintensyfikowanie działań w celu redukcji zużycia nośników energii.

Odpady

Odpady wytworzone przez Bank inne niż komunalne (w tonach)

2022 r/r (%) 2021 2020 2019
Razem  697  -23  901  736  843 
niebezpieczne* 20 -5 21 15 16
pozostałe 677 -23 880 721 827
w tym:
wielkogabarytowe 342  13  303  261  532 
elektroniczne i elektryczne 203 -45 366 243 136
magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,84 -16 1 1 2
odpady z papieru i tektury (segregatory) 11 -66 32 37 4
odpady z żelaza i stali 120 -33 178 179 152
* sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak klimatyzatory, zużyte monitory, lodówki

Bank, jako wytwórca odpadów, planuje swoje działania, aby w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Bank podejmował następujące działania na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów:

 • naprawa urządzeń elektronicznych i elektrycznych zamiast przekazywania ich do utylizacji,
 • naprawa wyposażenia meblowego,
 • odsprzedaż zbędnych składników majątkowych zamiast przekazywania ich do utylizacji,
 • eliminacja korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej,
 • eliminacja odpadów plastikowych (rezygnacja z kapsułek do kawy, wody butelkowej, talerzyków, sztućców i kubeczków),
 • zachęcanie klientów Banku do rezygnacji z korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej.

 

W 2022 roku Bank korzystał z umowy na odbiór odpadów innych niż komunalne z dotychczasowym dostawcą usług. Kontrahent posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 14001:2005. Odpady otrzymane od Banku kontrahent przekazuje następnym  firmom  do  zagospodarowania,  zgodnie  z  posiadanymi  decyzjami i obowiązującymi regulacjami.

[306-2] Niebezpieczne odpady elektryczne i elektroniczne Bank przekazuje wyspecjalizowanej firmie, która je przetwarza i recykluje (w 100%).

2
%
Spadek zużycia papieru A4 do poprzedniego roku
66
%
Spadek zużycia papieru A4 przez ostatnie 6 lat

Papierowa dokumentacja bankowa jest odbierana przez wyspecjalizowaną firmę i niszczona.

Dodatkowo w 2022 roku Bank i Grupa prowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych we wszystkich własnych lokalizacjach i w dużej części najmowanych.

Wzrost ilości odpadów wysokogabarytowych wynika z likwidacji dużych oddziałów, likwidacji ośrodka szkoleniowego oraz z likwidacji wyposażenia meblowego w centrali.

W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku ilość wytworzonych odpadów zmniejszyła się od 490 ton w 2021 roku do 373 ton w 2022 roku (odpady wytworzone, które zostały spalone lub trafiły na wysypisko).

Zarządzanie flotą

Bank pozyskał samochody niskoemisyjne. W 2022 roku dostarczono do Banku 629 pojazdów, w tym 581 z silnikiem benzynowym i 48 z silnikiem diesla. Z 581 pojazdów benzynowych 189 jest wyposażonych w silnik Mild Hybrid, a 15 w napęd hybrydowy. Przeprowadzono również pilotaż wykorzystania we flocie pojazdów elektrycznych.

Gospodarowanie powierzchnią

W rezultacie podjętych działań zredukowano powierzchnię budynków i lokali Banku (własną i najmowaną) o 25 tys. m2 (z 807,7 tys. m2 na koniec 2021 roku do 782,7 tys. m2 na koniec 2022 roku) oraz powierzchnię oddziałów o ok. 10 tys. m2 (modernizacja lub przeniesienie).

Bank kontynuował realizację projektu Flexidesk, którego celem jest stworzenie nowego środowiska pracy i umożliwienie pracy rotacyjnej i zdalnej poprzez dostosowanie powierzchni biurowej do elastycznego modelu pracy i zapewnienie standardu wyposażenia informatycznego. Efektem realizacji projektu była redukcja powierzchni biurowej o 10,7% w testowanej lokalizacji Banku. W 2022 roku utworzono w Łodzi 411 rotacyjnych stanowisk pracy i zredukowano powierzchnię biurową o 2,2 tys. m2. Podjęto decyzję o realizacji projektu w 2023 roku w trzech kolejnych miastach (oczekiwana redukcja powierzchni o ok.13 tys. m2).

W ramach konsolidacji powierzchni biurowej w 2022 roku zawarto umowę najmu nowej Centrali banku przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. Nieruchomość posiada certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM Interim na poziomie Outstanding (93,6%) – jest to budynek z najwyższym scoringiem w Polsce. W celu ograniczenia emisji CO2 w procesie budowlanym minimalizowano trasy dowozu materiałów budowlanych i wywozu odpadów. W nowej siedzibie Banku zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania takie jak: elastyczny BMS (zarządzanie wszystkimi systemami i urządzeniami w budynku), system odzyskiwania ciepła i wilgoci z zewnątrz budynku, efektywne zarządzanie oświetleniem, trójwarstwowe okna z powłokami UV, izolacja srebrem, zmniejszenie straty ciepła i precyzyjna regulacja. Dodatkowo lokalizacja wyposażona jest w 9 miejsc do ładowania samochodów elektrycznych.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników

W czerwcu 2021 roku Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku przyjęły do realizacji wskaźniki w obszarze ESG i włączyły je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Poniżej przestawiono rozliczenie realizacji celów niefinansowych.

ZOBOWIĄZANIE/WSKAŹNIK 2022 2021 2020 2019
[305-5] Redukcja emisji gazów cieplarnianych Banku (Zakres 1 i 2) o 60% do 2025 roku (rok bazowy 2019)

Uwaga: zmiany wartości wskaźników za lata 2020 i 2021 wynikają z przeliczenia roku bazowego

-61,7% -60,7% -38,9% Rok bazowy
Wyeliminowanie ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030

Wskaźnik: udział finansowania sektorów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w aktywach ogółem

0,09% 0,13% 0,27% 0,27%
Wzrost zielonego finansowania Banku o 5% r/r 54% 83% X X
Co najmniej 3-krotnie wyższa wartość zaangażowania w zielone finansowanie niż w wysokoemisyjne dla Grupy Kapitałowej Banku (dane dotyczą tylko Banku) 5,0 3,5 1,6 1,4

ZOBOWIĄZANIE/WSKAŹNIK 2022 2021 2020 2019
Co najmniej 35% zatrudnionych kobiet na kluczowych stanowiskach managerskich w liczbie ogólnej managerów w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 40 38 42 X
Co najmniej 35% zatrudnionych kobiet na innych istotnych stanowiskach managerskich w liczbie ogólnej managerów w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 38 37 42 X
Wskaźnik rotacji pracowników na poziomie nie wyższym niż 14% w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 14,1 13,1 12,5 15,3
Wskaźnik odejść dobrowolnych na poziomie nie wyższym niż 7% w Grupie Kapitałowej Banku do 2025 roku 8,8 8,1 5,3 X
Realizacja systemowych projektów wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Grupie Kapitałowej Banku/ wskaźnik: udział zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem (w proc.) 1,4 1,4 1,0 X

Wskaźniki w obszarze pracowniczym były na oczekiwanym poziomie za wyjątkiem rotacji i odejść dobrowolnych, gdzie odnotowano pogorszenie. Prezentowany wskaźnik rotacji wpisuje się w trendy występujące na rynku pracy w 2022 roku. Czas pandemii pokazał potencjał pracy zdalnej. Nowa forma pracy, jak również dotychczasowy rynek pracownika sprzyjały decyzjom o zmianie pracy w 2022 roku. Bank reagując na tendencje na rynku pracy podejmował szereg działań, których celem było utrzymanie pracowników w organizacji.

ZOBOWIĄZANIE REALIZACJA
Aktualizacja Polityki zakupowej z uwzględnieniem zasad ESG do końca 3 kw. 2021 roku Polityka zakupowa została zaktualizowana i uzgodniona w 3 kw. 2021 roku, a następnie wprowadzona decyzją dyrektora departamentu zakupów w dniu 11.10.2021. Kolejna aktualizacja polityki planowana jest w 4 kw. 2023 roku.
Przeprowadzenie ankiety ESG wśród kluczowych dostawców Banku do końca 2021 roku Bank przeprowadził ankiety ESG wśród kluczowych dostawców w 2 kw. 2021 roku.

Celem przeprowadzenia ankiet ESG było określenie poziomu znajomości tematyki ESG wśród dostawców Banku, głównie w zakresie doświadczeń wynikających z uczestnictwa w postępowaniach zakupowych organizowanych przez inne podmioty, ale też w zakresie własnych praktyk i polityk wewnętrznych. Wnioski z ankiet wykorzystano przy aktualizacji Polityki Zakupowej, oraz do przygotowania Kodeksu Etyki Dostawców albo Oferentów.

Przygotowanie Kodeksu Etyki Dostawcy do końca 1 kw. 2022 roku 30.03.2022 Zarząd Banku przyjął „Kodeks Etyki dla Dostawców albo Oferentów współpracujących z PKO Bankiem Polskim S.A. w ramach postępowań zakupowych”.

Nowy dokument wdrożono od 1.04.2022. Kodeks został uwzględniony w zapytaniu ofertowym. Każdy Dostawca lub Oferent biorący udział w postępowaniu zakupowym akceptuje ww. Kodeks Etyki i tym samym zobowiązuje się do jego stosowania. Jednostka merytoryczna właściwa ds. zakupu towarów i usług w Banku ma obowiązek corocznego przekazywania, do jednostki merytorycznej właściwej ds. etyki, informacji dotyczącej stosowania Kodeksu Etyki przez dostawców albo oferentów, obejmującej rok poprzedni.

Kodeks  Etyki  porządkuje  wymagania  w  relacjach  Bank-Dostawca/Oferent-otoczenie  zewnętrzne z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w zakresie bezpieczeństwa informacji, zapobiegania korupcji i konfliktu interesów, środowiska naturalnego i relacji w łańcuchu dostaw. Bank nie akceptuje jakichkolwiek form i przejawów pracy przymusowej, niedozwolonej pracy dzieci ani pracy niezgodnej z przepisami dotyczącymi BHP. Dostawcy/Oferenci powinni analizować swoją działalność z dochowaniem należytej staranności w zakresie ochrony środowiska (m.in. emisji CO2, gospodarki ściekowej, usuwania odpadów, ograniczania hałasu, ochrony bioróżnorodności). Bank współpracuje ze spółkami zależnymi w zakresie ujednolicenia wymagań zakupowych w Grupie Kapitałowej Banku, w tym wdrożenia Kodeksu Etyki. Obecnie trwają konsultacje Banku ze spółkami w celu wdrożenia regulacji w poszczególnych spółkach.

Wyniki wyszukiwania