Raport Roczny 2022

Spółka na GPW

Raport Roczny 2022

Kapitał zakładowy i akcjonariat

Na 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego S.A. wynosił 1 250 000 000 PLN i składał się z 1 250 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone. W 2022 roku nie było zmian w wysokości kapitału zakładowego Banku.

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna serii
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 PLN 312 500 000 PLN
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 PLN 197 500 000 PLN
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 PLN 105 000 000 PLN
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 PLN 385 000 000 PLN
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 PLN 250 000 000 PLN
1 250 000 000 1 250 000 000 PLN

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego S.A. akcjonariuszami, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na 31 grudnia 2022 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz grupa funduszy Allianz.

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2022 Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 367 918 980 29,43%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny1) 108 266 112 8,66% 103 500 000 8,28% 0,38 p.p.
Grupa funduszy Allianz1),2),3) 106 567 559 8,53% 96 568 413 7,73% 0,80 p.p
Pozostali akcjonariusze4) 667 247 349 53,38% 682 012 607 54,56% -1,18 p.p
Ogółem 1 250 000 000 100,00% 1 250 000 000 100,00%
1) Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego roku publikowanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w informacjach rocznych o strukturze aktywów funduszy i kursu z Ceduły Giełdowej.
2) W skład grupy wchodzą: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.
3) Stan na 31 grudnia 2021 roku uwzględnia akcje dawnych funduszy: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny oraz nie uwzględnia akcji Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny.
4) W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na 31 grudnia 2022 roku i na 31 grudnia 2021 roku posiadał 24 487 297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z akcji PKO Banku Polskiego S.A. oraz innych wyemitowanych przez Bank papierów wartościowych nie wynikają, specyficzne uprawnienia kontrolne.

Nie są Bankowi znane umowy zawarte w 2022 roku, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w liczbie głosów
na WZ i w kapitale zakładowym
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na
WZ i w kapitale zakładowym
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Nationale-Nederlanden OFE 108 266 112 8,66% 103 500 000 8,28%
Grupa funduszy Allianz OFE1),2) 106 555 815 8,52% 96 568 413 7,73%
PZU OFE 56 683 943 4,53% 52 915 942 4,23%
Aegon OFE 31 967 391 2,56% 32 878 074 2,63%
NNLife OFE (dawny Metlife OFE) 30 040 414 2,40% 30 298 318 2,42%
UNIQA OFE (dawny AXA OFE) 23 513 483 1,88% 23 513 483 1,88%
Generali OFE 21 445 456 1,72% 19 928 593 1,59%
Pocztylion OFE 6 443 630 0,52% 6 293 630 0,50%

Ograniczenia dotyczące akcji PKO Banku Polskiego S.A.

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego S.A. wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana, w szczególności w zakresie prawa głosu (z 1 akcji wynika 1 głos), czy dywidendy.

Statut PKO Banku Polskiego S.A. ogranicza prawa głosu, które przysługują akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

 • akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PKO Banku Polskim S.A. (tj. Skarb Państwa i BGK),
 • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa),
 • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugie na podstawie zawartych porozumień, które dotyczą wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Bank nie identyfikuje innych niż wyżej opisane ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności z papierów wartościowych Banku.

Ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasają od momentu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Jednocześnie zgodnie z:

 • 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego S.A. zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów; zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu takiej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia i w zakresie w jakim zgoda została udzielona,
 • 13 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym akcje należące do Skarbu Państwa lub prawa z tych akcji (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) nie mogą być zbyte,
 • 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1 emitowanych przez Bank możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia KNF.

Kurs akcji i kapitalizacja

Rok 2022 był trudnym rokiem dla niemal wszystkich klas aktywów finansowych, w tym również akcji. Kurs akcji PKO Banku Polskiego S.A. spadł o 33%, a stopa zwrotu z akcji, uwzględniająca wypłatę dywidendy, wyniosła – 28% podobnie jak indeks WIG Banki, który obniżył się również o 28%. Przyczynami przeceny akcji były przede wszystkim: istotny wzrost premii za ryzyko wymaganej przez inwestorów w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, eskalacja napięcia międzynarodowego oraz wzrost niepewności co do możliwych regulacji i ich wpływu na wyniki, jak również wzrost stopy wolnej od ryzyka w efekcie skokowego podwyższenia procentowych stóp rynkowych.

Na koniec 2022 roku PKO Bank Polski S.A. był największym krajowym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec ostatniej sesji 2022 roku inwestorzy wyceniali jego wartość na 38 mld PLN.

Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu indeksów giełdowych tj. indeksu dużych polskich spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektora bankowego WIG-Banki, indeksu spółek reprezentujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności WIG-ESG, indeksu rynków wschodzących MSCI Emerging Markets oraz indeksu dużych spółek FTSE Russell i STOXX Europe 600.

Podstawowe dane na temat akcji PKO Banku Polskiego S.A.

2022 2021
Cena akcji na koniec roku (PLN) 30,29 44,93
Maksymalna cena akcji (PLN) 50,44 50,36
Minimalna cena akcji (PLN) 21,14 27,51
Stopa zwrotu od początku roku (%) -27,57 56,44
Liczba akcji 1 250 000 1 250 000
Kapitalizacja na koniec roku (mln PLN) 37 862,5 56 162,5
Średni wolumen obrotu na sesję 3 483 522 2 293 578
Udział w obrotach (%) 9,64 6,91
Średnia liczba transakcji na sesję 8 110 6 030
Zysk na akcję (PLN) 2,67 3,90
Wartość księgowa na akcję (PLN) 28,35 30,15
Wskaźnik C/Z (x)1) 8,94 11,95
Wskaźnik C/WK (x)1) 1,14 1,24
Źródło: Dane na podstawie Biuletynu statystycznego GPW
1) Źródło: Bloomberg na 20 lutego 2023 roku.

Ratingi

Oceny ratingowe PKO Banku Polskiego S.A. na 31 grudnia 2022 roku (rating płatny)

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego S.A. są przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która nadaje Bankowi rating płatny.

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowa A2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured) A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN (P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu (P)P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) krótkoterminowa P-1(cr)

Oceny ratingowe ESG PKO Banku Polskiego S.A. na 31 grudnia 2022 roku

FTSE Russell 3,3
MSCI A
Sustainalytics 21 (Średnie)
V.E 46

Oceny ratingowe PKO Banku Hipotecznego S.A. na 31 grudnia 2022 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Rating emitenta długoterminowy A3
Rating emitenta krótkoterminowy P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-1(cr)
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w PLN Aa1
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w EUR Aa1

Perspektywa ratingu: stabilna.

Obligacje wyemitowane przez spółkę celową Polish Lease Prime 1 DAC, powołaną w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing S.A. dla celów programu sekurytyzacji aktywów, posiadają na 31 grudnia 2022 roku poniższe oceny.

Oceny ratingowe obligacji Polish Lease Prime 1 DAC na 31 grudnia 2022 roku (rating płatny)

Rating obligacji klasy A
Agencja Scope AAA
Agencja ARC AA-
Rating obligacji klasy B
Agencja Scope BB-
Agencja ARC BB+

KREDOBANK S.A. posiadał na 31 grudnia 2022 roku poniższe oceny przyznane przez ukraińskie agencje ratingowe.

Oceny ratingowe KREDOBANK S.A. na 31 grudnia 2022 roku (ratingi płatne)

Agencja ratingowa „Expert-Rating”
Rating kredytowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Agencja ratingowa „Standard-Rating”
Rating kredytowy długoterminowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating kredytowy krótkoterminowy w skali krajowej uaK1 z perspektywą stabilną
Rating depozytów w skali krajowej ua1 z perspektywą stabilną

Długoterminowy rating kredytowy KREDOBANK S.A. w skali krajowej odpowiada poziomowi inwestycyjnemu, a więc spełnia wymogi aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie lokowania środków rezerw ubezpieczeniowych przez firmy ubezpieczeniowe oraz aktywów funduszy emerytalnych.

Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski S.A. regularnie pozostaje w kontakcie z inwestorami i analitykami rynku finansowego dążąc do utrzymywania wysokich standardów komunikacji. Przedstawiciele Banku zapewniają przejrzysty, rzetelny i kompletny dostęp do informacji na temat funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Bank umożliwia kontakt w różnych, preferowanych przez inwestorów i analityków, formach.

Ze względu na zmianę formy kontaktów wywołaną pandemią COVID-19, istotna część spotkań z inwestorami i analitykami prowadzona była zdalnie w formie telekonferencji i wideokonferencji. W 2022 roku miały miejsce 304 spotkania inwestorskie.

W 2022 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku prezentowane były po każdym kwartale przez Zarząd Banku; prezentacja wyników transmitowana była przez Internet,
 • Zarząd Bank uczestniczył w szeregu konferencji inwestorskich organizowanych przez firmy maklerskie: odbyły się 223 spotkania podczas 10 konferencji online oraz 9 konferencji stacjonarnych z inwestorami z Polski (51%), Wielkiej Brytanii (18%), pozostałych krajów europejskich (16%), Ameryki Północnej (głównie z USA) i Ameryki Południowej (13%) oraz Azji (1%),
 • odbyło się 81 spotkań indywidualnych, z czego 61 w formie online oraz 20 bezpośrednio w siedzibie

Bank PKO Bank Polski S.A. jest spółką obserwowaną przez szerokie gremium analityków domów maklerskich którzy na bieżąco wydają rekomendacje podmiotom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2022 roku 18 analityków krajowych i zagranicznych publikowało raporty i rekomendacje dla akcji Banku. Średnia cena docelowa dla akcji Banku na koniec 2022 roku wyniosła 35,40 PLN.

Dywidenda

Polityka dywidendowa

15 grudnia 2022 roku PKO Banku Polskiego S.A przyjął politykę dywidendową Banku i Grupy Kapitałowej Banku (dalej: Polityka dywidendowa). Przyjęta Polityka dywidendowa zakłada intencję stabilnego wypłacania dywidendy w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku, zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz stanowisk KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych. Celem Polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej oraz spełnienia wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).

Zgodnie z Polityką dywidendową dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Zgodę na nabycie przez Bank akcji własnych wyraża Walne Zgromadzenie, po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej, określając warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia do nabycia akcji (który nie może przekraczać pięciu lat) oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia w każdym przypadku wymaga uzyskania przez Bank uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W grudniu 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej w 2023 roku instytucji nadzorowanych, które następnie zostało potwierdzone pismem z 23 grudnia 2022 roku.

Wskazane w stanowiskach KNF kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych są następujące:

 1. kwotę do wysokości 50% zysku za 2022 rok mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:
  • nierealizujące programu naprawczego,
  • pozytywnie ocenione w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) – ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
  • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
  • posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:
   4,5% + 56,25% x wymóg P2R + wymóg połączonego bufora (z uwzględnieniem 3% bufora nadzorczego),
  • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum:
   6% + 75% x wymóg P2R + wymóg połączonego bufora (z uwzględnieniem 3% bufora nadzorczego),
  • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum:
   8% + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora (z uwzględnieniem 3% bufora nadzorczego),
 2. kwotę do wysokości 75% zysku za 2022 rok mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50% z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny,
 3. kwotę do wysokości 100% zysku za 2022 rok mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75%, a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5%).

Kryteria określone w punktach 1-3 bank  powinien  spełniać  zarówno  na  poziomie  jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki posiadające istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

  • Kryterium 1 – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego,
  • Kryterium 2 – bazujące na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

  • Kryterium 1:
   • banki z udziałem powyżej 5% – korekta stopy dywidendy o 20 p.,
   • banki z udziałem powyżej 10% – korekta stopy dywidendy o 40 p.,
   • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 60 p.,
   • banki z udziałem powyżej 30% – korekta stopy dywidendy o 100 p.,
  • Kryterium 2:
   • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 p.,
   • banki z udziałem powyżej 50% – korekta stopy dywidendy o 50 p.

przy czym łączna wartość korekty (maksymalnie 100%) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny mierzona jest przy pomocy wyników nadzorczych testów warunków skrajnych i została określona przez KNF w postaci zalecenia (P2G).

Pismem z 23 grudnia 2022 roku KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, w wysokości 0,72 p.p. na poziomie jednostkowym oraz 0,66 p.p. na poziomie skonsolidowanym ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego.

Zgodnie z pismem KNF, Bank otrzyma także indywidualne zalecenie dotyczące zarówno możliwości wypłaty dywidendy, jak i innych działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej.

Na 31 grudnia 2022 roku współczynniki wyniosły:

  • na poziomie skonsolidowanym:
   • współczynnik kapitału Tier 1 (T1) oraz kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 16,65 %,
   • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) = 17,78 %,
   • Kryterium 1 = 5,03 %,
   • Kryterium 2 = 32,90 %,
  • na poziomie jednostkowym:
   • współczynnik kapitału Tier 1 (T1) oraz kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) = 17,56 %,
   • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) = 18,86 %,
   • Kryterium 1 = 6,09 %,
   • Kryterium 2 = 33,80 %.

Intencją Banku jest wypłata dywidendy w 2023 roku z zysku netto 2022 roku. Rekomendacja Zarządu Banku w sprawie dywidendy zostanie ustalona po otrzymaniu od KNF indywidualnego zalecenia dotyczącego polityki dywidendowej.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Wyniki wyszukiwania