Raport Roczny 2022

Klimat

Raport Roczny 2022

Bank z uwagą śledzi informacje o zmianach klimatycznych, które wynikają z działalności człowieka i jest świadomy odpowiedzialności, która ciąży na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Bank chce osiągać cele biznesowe w taki sposób, aby wpływ działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne oraz aby wpływ zmian klimatycznych na działalność biznesową był jak najmniejszy. W swoich działaniach Bank chce wspierać realizację długoterminowego celu Porozumienia Paryskiego – wzrost globalnej średniej temperatury poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.

Od 2019 roku Bank liczy poziom emisji gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej (dla Banku i dla Grupy). W 2021 roku przyjął ambitne cele krótkookresowe dotyczące redukcji emisji GHGs Banku w zakresie 1 i 2 uzgodnione z celami Porozumienia Paryskiego (rozliczenie w sekcji Podsumowanie roku). Bank koncentruje się na poprawie pomiaru emisji GHGs generowanych przez Bank we wszystkich zakresach. Dodatkowo, Bank eliminuje źródła energii o wysokiej emisyjności, kupuje energię pochodzącą z OZE, podejmuje działania ograniczające zużycie energii (np. instalacje fotowoltaiczne w wybranych nieruchomościach Banku).

Bank jest świadomy wpływu swojego portfela produktowego na klimat oraz wpływu ryzyka zmiany klimatu na portfel produktowy. Bank przyjął polityki kredytowe dla sektora wysokoemisyjnego, OZE oraz chemii, ropy i gazu. Celem polityki dla sektora wysokoemisyjnego jest sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do net- zeroemisyjności w roku 2050) oraz brak finansowania nowych źródeł produkcji energii opartych na węglu kamiennym i brunatnym. Z kolei polityka OZE zakłada sukcesywne zwiększanie finansowania w działalność związaną z energią odnawialną. 

Bank podjął również zobowiązanie dotyczące składu portfela produktowego (relacja finansowania „zielonego” względem wysokoemisyjnego, zwiększenie wolumenu zielonego finansowania o 5% rocznie, wyeliminowanie ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku). Rozliczenie celów przedstawiono sekcji Podsumowanie roku.

W ramach prac nad Strategią Banku 2023-2025 Bank podjął próbę oszacowania emisji swojego portfela produktowego. Bank nie posiada danych o emisyjności swoich klientów, przy czym część z nich nie ma również takiej wiedzy o sobie. W celu oszacowania emisji posłużono się danymi o średniej emisyjności branży. Szacowane emisje produktowe w Zakresie 3 przekraczają ponad 300 razy obecnie raportowane emisje Banku w Zakresie 1 i 2. W nowej strategii Bank zadeklarował, że rozpocznie kalkulacje emisji w Zakresie 3 i przygotuje trajektorię redukcji emisji opartą na podejściu naukowym.

Bank ujawnia informacje związane z klimatem zgodnie z rekomendacją TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Od kilku lat dokonuje ujawnień klimatycznych w CDP Disclosure Insight Action przy zastosowaniu rekomendacji TCFD i za 2022 rok jako jeden z siedmiu polskich banków uzyskał ocenę ujawnień w obszarze zmian klimatycznych („D”).

Ujawnienia związane z klimatem według standardu TCFD

Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykami ESG, natomiast za zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka odpowiedzialne są jednostki wskazane przez Zarząd. Komitety funkcjonujące w Banku w zakresie swoich zadań i kompetencji podejmują decyzje, wydają rekomendacje, zalecenia i opinie w zakresie działań związanych z ryzykiem ESG.

Departament Ryzyka Kredytowego odpowiedzialny jest za:

 • monitorowanie strategicznych limitów na ryzyko kredytowe i strategicznych limitów dotyczących ryzyka klimatycznego (ESG) w zakresie ryzyka kredytowego,
 • monitorowanie wykorzystania wewnętrznych limitów portfelowych, w szczególności w zakresie limitów dotyczących ryzyka klimatycznego (ESG),
 • koordynowanie wdrażania spójnych standardów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku dotyczących ograniczania wpływu czynników klimatycznych (ESG) na poszczególne rodzaje ryzyka w szczególności na poziom ryzyka portfela kredytowego Banku.

Pod koniec 2022 roku w Banku został utworzony Departament Zrównoważonego Rozwoju podlegający Prezesowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu oczekującemu na zgodę KNF na powołanie na Prezesa Zarządu Banku). Zadaniem nowego departamentu jest koordynacja działań zapewniających zrównoważony i odpowiedzialny rozwój Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Bank przyjął nową Strategię na lata 2023-2025 w której określił swoje ambicje klimatyczne w następujący sposób:

 • ograniczenie emisji własnych CO2 Banku poprzez modernizację oddziałów i biur oraz elektryfikację floty,
 • zwiększenie udziału energii z certyfikatami zielonego pochodzenia,
 • osiągnięcie net-zero w zakresie 1 i 2 do 2030 roku.

W odniesieniu do finansowania Bank zamierza:

 • rozbudować ofertę produktową wspierającą zrównoważony rozwój,
 • wyznaczyć priorytetowe sektory i klientów do wsparcia w dekarbonizacji,
 • finansować skomplikowane inwestycje transformacyjne,
 • rozpocząć kalkulacje emisji w Zakresie 3 w ramach przygotowania trajektorii redukcji opartej na podejściu naukowym.

W obszarze ryzyka Bank zamierza:

 • rozszerzyć proces scoringowy i analizy portfela o aspekty ESG,
 • budować ekspertyzy sektorowe,
 • przeprowadzać stress testy klimatyczne.

W rezultacie podjętych działań Bank zamierza stać się liderem najwyższego wolumenu nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych.

Bank uwzględnia czynniki klimatyczne w ocenie kredytowej klienta oraz przygotowuje się do oceny portfela korporacyjnego według taksonomii działalności zrównoważonej. Bank dostrzega szanse biznesowe związane z finansowaniem transformacji działalności klientów na działalność niskoemisyjną oraz związane z adaptacją do zmian klimatycznych. W tym celu rozszerza swoją ofertę produktową oraz wspiera klientów w transformacji i adaptacji do zmian klimatycznych.

Bank jest świadomy potencjalnego wpływu zmian klimatycznych na działalność operacyjną. W horyzoncie średniorocznym identyfikuje następujące klimatyczne ryzyka fizyczne i transformacyjne:

 • ryzyko regulacyjne związane z cenami uprawnień do emisji i rozszerzaniem zakresu systemu na kolejne sektory oraz planem wprowadzenia granicznego podatku węglowego (CBAM) od 10/2023. Powyższe działania mogą istotnie zmienić sytuację finansową klientów i wpłynąć na ich możliwość obsługi zobowiązań,
 • ryzyko regulacyjne związane z rozszerzeniem zakresu raportowanych emisji oraz wprowadzeniem konieczności, w miejsce dowolności, raportowania emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw i tworzenia wartości,
 • ryzyko finansowania projektów inwestycyjnych w nowe pro-ekologiczne technologie, które nie osiągną sukcesu rynkowego,
 • ryzyko wzrostu częstotliwości i gwałtowności nietypowych zjawisk pogodowych prowadzące do zmiany wartości zabezpieczeń.

Bank analizuje ekspozycje w portfelu bankowym wrażliwe na wpływ długotrwałych i nagłych zdarzeń fizycznych związanych ze zmianą klimatu według sektora NACE i lokalizacji geograficznej działalności klienta lub miejsca zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Bank wykorzystuje w swoich analizach modele klimatyczne (projekt KLIMADA 2.0) opublikowane przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, w ramach których analizowany jest scenariusz RCP8.5 (utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w formule „business as usual”, średnia temperatura Ziemi wzrośnie o 4.5° względem epoki przedindustrialnej) dla okresów dekadowych 21-30; 31-40; 41-50. Bank wykorzystał skalę ryzyka narażenia na ryzyko fizyczne od 1 do 5 (1 – niskie, 5 – bardzo wysokie). W raporcie adekwatności kapitałowej Bank ujawnia występowanie ryzyka fizycznego we wszystkich lokalizacjach geograficznych, dla których ryzyko wystąpienia długotrwałego i gwałtownego zjawiska fizycznego jest istotne.

Po stronie szans Bank dostrzega nowe możliwości finansowania niskoemisyjnych produktów i usług oraz finansowania transformacji energetycznej i systematycznie rozszerza ofertę zielonych produktów stawiając przed sobą ambitne cele strategiczne dotyczące zielonego finansowania.

W Obszarze Zarządzania Ryzykiem ESG Bank realizuje zadania mające na celu zapewnienie zgodności z poniższymi regulacjami zewnętrznymi:

 • Taksonomia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18.06.2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 wraz z rozporządzeniami delegowanymi) – Bank i Grupa Kapitałowa Banku jest w trakcie projektu operacjonalizacji technicznych kryteriów Taksonomii UE;
 • Implementacyjne Standardy Techniczne – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453 z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/637 w odniesieniu do ujawniania informacji na temat ryzyk z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego zgodnie z art. 449a Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Bank prowadzi prace mające na celu rozbudowę systemów informatycznych służących do gromadzenia, agregowania i zarządzania danymi z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Bank wypracował zasady ujawnień informacji na temat ryzyk ESG zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wdrażającym wykonawcze standardy techniczne (ITS). Z uwagi na ograniczoną dostępność niektórych danych według stanu na 31.12.2022 roku ujawnienia niektórych informacji opierają się na danych oszacowanych w sposób ekspercki. Szczegółowe informacje na temat tego ujawnienia znajdują się w Raporcie adekwatności kapitałowej.

W 2021 roku w Strategii zarządzania ryzykiem uwzględniono ryzyko klimatyczne wprowadzając ilościowy strategiczny limit tolerancji na ryzyko dotyczący ekspozycji na klientów z branż wysokoemisyjnych (ryzyko koncentracji). W 2022 roku, w związku z koniecznością zakupu nośników energii w wyniku wojny w Ukrainie, wyłączono finansowanie klientów z sektora wysokoemisyjnego z gwarancją Skarbu Państwa, realizujących programy zakupu nośników energii, z powyższego limitu. Udział kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych w sumie bilansowej Banku jest monitorowany na bazie miesięcznej i raportowany do Komitetu Kredytowego Banku i Zarządu. Limit został wyznaczony na poziomie 0,8% aktywów (faktyczny poziom finansowania jest znacznie niższy).

Pozostałe mierniki i cele powiązane z klimatem (finansowanie wydobycia węgla, zielone finansowanie, relacja finansowania zielonego do wysokoemisyjnego) przedstawiono w części Czynniki niefinansowe w strategii.

Wyniki wyszukiwania