Raport Roczny 2022

SFDR, MIFID i Taksonomia

Raport Roczny 2022

Zrównoważone finansowanie (SFDR)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation) PKO TFI S.A. oraz Biuro Maklerskie Banku opublikowały w 2021 roku strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (art. 3) oraz informacje dotyczące wprowadzenia do polityki wynagrodzeń zmian uwzględniających ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 5) (https://www.pkotfi.pl/sfdr/, https://www.bm.pkobp.pl/media_files/9636be2e- 3d5f-4b30-b4b6-a9936c8ee499.pdf). PKO TFI S.A. opublikowało również oświadczenie, że nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art.4 SFDR).

Obecnie w PKO TFI trwają prace nad wprowadzeniem do oferty produktowej funduszu, który zgodnie z przepisami rozporządzenia SFDR promuje, między innymi aspekt środowiskowy lub społeczny. Zakończenie prac w tym zakresie, w tym dokonanie stosownych ujawnień przejrzystości w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie tego produktu, planowane jest w I kwartale 2023 roku. Trwają również prace nad poszerzeniem oferty produktowej o większą liczbę funduszy spełniających kryteria o których mowa w rozporządzeniu SFDR.

Zrównoważone finansowanie (MIFID)

W 2022 roku Bank wdrożył rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 zalecające włączenie czynników ESG do usług doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem (pełne nazwy regulacji dostępne w rozdziale 2.6).

Wprowadzono zmiany do sposobu klasyfikacji klientów i oceny odpowiedniości usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych.

Do ankiety MiFID dodano pytanie odnoszące się do badania preferencji klienta dotyczących zrównoważonego rozwoju w przypadku usług doradztwa inwestycyjnego świadczonych przez Bank i Biuro Maklerskie.

Bank w udzielanej rekomendacji inwestycyjnej uwzględnia wskazane przez klienta szczegółowe preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli żaden instrument finansowy oferowany przez Bank w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego nie odpowiada preferencjom klienta, Bank nie udziela rekomendacji inwestycyjnej klientowi i wyjaśnia powody swojej decyzji. Przedmiotem rekomendacji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. (spółkę nalężącą do Grupy Kapitałowej Banku). Z uwagi na to, że świadczona przez Bank usługa doradztwa inwestycyjnego ogranicza się do funduszy inwestycyjnych PKO TFI S.A., ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniane są na etapie realizacji polityki inwestycyjnej przez PKO TFI S.A. W przypadku Biura Maklerskiego zakres doradztwa jest szerszy i obejmuje, oprócz jednostek funduszy, również inne instrumenty finansowe.

Bank wdrożył również dyrektywę 2017/593 wraz z transpozycją w postaci rozporządzenia Ministra Finansów z 11/08/2022, które weszło w życie z dniem 22/11/2022. Zmieniono regulacje wewnętrzne oraz uzupełniono ankietę MiFID o dodatkowe pytanie do klientów dotyczące ich celów inwestycyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem.  Włączono  również  czynniki  ESG  do  procesu  zarządzania  produktowego  (product  governance) tj. do wyznaczania rynków docelowych.

Zebrane od klientów informacje odnośnie posiadania lub nieposiadania celu inwestycyjnego związanego ze zrównoważonym rozwojem brane są pod uwagę przy określaniu czy klient znajduje się w grupie docelowej dla danego produktu. Zasada ta nie dotyczy lokat strukturyzowanych, instrumentów pochodnych oraz obligacji Skarbu Państwa.

Podobne zmiany dotyczące badania preferencji celów klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju wprowadzono w PKO TFI S.A.

Klient może w każdym momencie dostosować swoje preferencje i cele.

Bank w ramach doradztwa inwestycyjnego obecnie nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz ich ewentualnego wpływu na zwrot z inwestycji. Bank nie wyklucza możliwości zmiany tego stanowiska w przyszłości. Biuro Maklerskie w odniesieniu do instrumentów uwzględnianych w usłudze doradztwa inwestycyjnego bierze pod uwagę niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Taksonomia

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 i aktem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 (art.10), Grupa Kapitałowa Banku ma obowiązek ujawnienia za 2022 rok wskaźników w odniesieniu do dwóch celów taksonomii działalności zrównoważonej: adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu. W odniesieniu do pozostałych czterech celów taksonomii akty delegowane nie zostały jeszcze przyjęte.

Grupa Kapitałowa Banku pracuje nad wprowadzeniem kryteriów zgodności z taksonomią do strategii biznesowej, wyznaczania celów, do procesów projektowania produktów oraz do zasad współpracy z klientami i kontrahentami. Zgodnie z nową Strategią Bank wyznaczył cel osiągnięcia najwyższego wolumenu nowego finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych.

Zaprezentowane wskaźniki odnoszą się do działalności kwalifikującej się do taksonomii. Wyznaczenie wskaźnika aktywów zielonych wymagać będzie wyodrębnienia ekspozycji zgodnych z taksonomią.

Informacje ilościowe

Kluczowe wskaźniki wyników Grupy Kapitałowej Banku (w proc.)

WSKAŹNIK 2021** 2022
1. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na działalność gospodarczą niekwalifikowaną do taksonomii 1,6 1,4
2. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na działalność gospodarczą kwalifikowaną do taksonomii 0,8 0,6
3. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na rządy centralne, banki centralne i emitentów ponadnarodowych 27,8 27,7
4. Udział w aktywach ogółem instrumentów pochodnych 2,8 3,3
5. Udział w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty niepodlegające obowiązkowi raportowania niefinansowego 16,1 18,2
6. Udział w aktywach ogółem portfela handlowego 0,06 0,04
7. Udział w aktywach ogółem pożyczek międzybankowych na żądanie 3,3 3,3
8. Aktywa ogółem (mln PLN)* 415 651 428 698
* aktywa Grupy Kapitałowej Banku według konsolidacji ostrożnościowej wykazywane w sprawozdaniu FINREP
** korekta danych w porównaniu do ujawnienia w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za 2021 rok

Bank prezentuje skorygowane wartości wskaźników za 2021 rok oraz nowe wskaźniki za 2022 rok. Korekta ubiegłorocznych danych wynika przede wszystkim z doprecyzowania definicji oraz wyłączenia ekspozycji pozabilansowych.

Informacje kontekstowe

W procesie kwalifikacji działalności do taksonomii Bank analizując portfel ekspozycji na podmioty segmentu klienta rynku korporacyjnego (z wyłączeniem JST) wyodrębniła podmioty raportujące niefinansowo. Zastosowane zostały kryteria Ustawy o rachunkowości, które dotyczą obowiązku raportowania niefinansowego (art. 49b) dla jednostek zainteresowania publicznego notowanych na rynkach unijnych. Bank dokonał systemowej weryfikacji wiodącego PKD/NACE klienta w zakresie kwalifikacji do taksonomii (eligable, noneligable) bez określania zgodności udzielonego finansowania z technicznymi kryteriami klasyfikacji (aligned, nonaligned).

W grupie klientów Banku, którzy są jednostkami zainteresowania publicznego znajdują się również podmioty z sektora finansowego. Dla podmiotów sektora finansowego, które raportują niefinansowo Bank sprawdził zgodność dominującego PKD/NACE klienta z rodzajami działalności dla dwóch pierwszych celów taksonomii (adaptacja i łagodzenie zmian klimatu). Tak zdefiniowane ekspozycje zostały podzielone na kwalifikujące się i niekwalifikujące się do taksonomii.

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i raportują niefinansowo w przeważającej części nie opublikowały jeszcze informacji o tym, jaka część ich działalności kwalifikuje się do taksonomii. W tej sytuacji Bank dokonał szacunków na podstawie ogólnie dostępnych danych, co oznacza że przedstawione wartości mają charakter ujawnień dobrowolnych.

Ujawnienie dodatkowe

Oprócz zaangażowania wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą istnieje grupa ekspozycji dla gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które mogą w przyszłości być oceniane pod względem kwalifikacji i zgodności z taksonomią. Udział ekspozycji dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi oraz ekspozycji na jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku wynosił 27,1% aktywów ogółem.

Wyniki wyszukiwania