Raport Roczny 2022

Świadczenia na rzecz Zarządu i Rady Nadzorczej

GRI

Raport Roczny 2022

Zasady wynagradzania członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • GRI: 2-19

System wynagradzania członków Zarządu Banku reguluje:

 1. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku, przyjęta uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Banku z 26 sierpnia 2020 roku,
 2. Polityka wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego A., zatwierdzona uchwałą nr 195/2022 Rady Nadzorczej Banku z 30 grudnia 2022 roku,
 3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku, zatwierdzone uchwałą nr 196/2022 Rady Nadzorczej Banku z 30 grudnia 2022 roku.

Na ich podstawie członkom Zarządu Banku przysługują:

 • wynagrodzenie stałe ustalone zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i według stanu na 31 grudnia 2022 roku wynoszące: w przypadku prezesa Zarządu: 15 (piętnasto) -krotność, a w przypadku pozostałych członków Zarządu Banku: 14,5 (czternasto i pół) – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wynagrodzenie zmienne – wynagrodzenie dodatkowe przyznawane i wypłacane po zakończeniu okresu premiowania w szczególności z tytułu: premii, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, odpraw związanych z rozwiązaniem umowy (z wyłączeniem wynagrodzenia stałego i świadczeń przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

Świadczenia dla członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. otrzymane i należne od PKO Banku Polskiego S.A.

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2022 Wynagrodzenie zmienne za lata 2017-2021 wypłacone w 2022 Inne świadczenia* Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia i przekazanych świadczeń w 2022
Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane
Paweł Gruza 425 425
Maciej Brzozowski 832 832
Marcin Eckert 1 074 131 1 205
Wojciech Iwanicki 1 074 54 19 1 147
Maks Kraczkowski 1 074 354 563 70 2 061
Mieczysław Król 1 074 366 613 72 2 125
Artur Kurcweil 1 074 72 31 1 177
Piotr Mazur 1 074 380 646 74 2 174
Iwona Duda 670 48 407 1 125
Bartosz Drabikowski 1 028 127 139 45 1 339
Zarząd Banku 9 399 1 532 1 961 718 13 610
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 2 051 3 510 1 211 6 772
Razem 9 399 3 583 5 471 1 929 20 382
* Wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2021 Wynagrodzenie zmienne za lata 2016-2020 wypłacone w 2021 Inne świadczenia* Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia i przekazanych świadczeń w 2021
Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane
Paweł Gruza
Maciej Brzozowski
Marcin Eckert 438 438
Wojciech Iwanicki 179 179
Maks Kraczkowski 760 313 476 54 1 603
Mieczysław Król 760 346 479 55 1 640
Artur Kurcweil 240 240
Piotr Mazur 784 364 559 60 1 767
Iwona Duda 162 162
Bartosz Drabikowski 423 81 239 26 769
Zarząd Banku 3 746 1 104 1 753 195 6 798
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 2 910 1 945 2 668 1 503 9 026
Razem 6 656 3 049 4 421 1 698 15 824
* Wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.

Wynagrodzenie zmienne należne na 31.12.2022
– płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
Wynagrodzenie zmienne przyznane za lata 2018-2021,
zatwierdzone i niezatwierdzone do wypłaty
Inne świadczenia* Łączna kwota wynagrodzeń zmiennych należnych
i potencjalnie należnych
Wynagrodzenie zmienne w formie gotówki Kwota gotówki podlegająca przeliczeniu na instrument finansowy
Paweł Gruza
Maciej Brzozowski
Marcin Eckert 88 219 307 438
Wojciech Iwanicki 36 90 126 179
Maks Kraczkowski 29 291 670 990 1 603
Mieczysław Król 38 316 697 1 051 1 640
Artur Kurcweil 48 120 168 240
Piotr Mazur 40 332 728 1 100 1 767
Iwona Duda 32 81 113 162
Bartosz Drabikowski 85 212 297 769
Zarząd Banku 107 1 228 2 817 4 152 6 798
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 232 1 850 3 864 5 946 9 026
Razem 339 3 078 6 681 10 098 15 824

Żaden z członków Zarządu Banku (według stanu osobowego na 31 grudnia 2022 roku) nie otrzymał w 2022 roku wynagrodzenia od podmiotów powiązanych z PKO Bankiem Polskim S.A. rozumianych jako podmioty zależne, wspólne przedsięwzięcia i stowarzyszone.

Zmienne składniki wynagrodzeń członków Zarządu Banku i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka Banku

[2-19] PKO Bank Polski S.A. dąży do zapewnienia aktualności zasad ustalania zmiennych składników wynagrodzeń. Robi to zgodnie z wymogami dyrektywy CRD V i Rozporządzenia delegowanego nr 2021/923, które uzupełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria służące ustaleniu obowiązków kierowniczych, funkcji kontrolnych, istotnych jednostek gospodarczych i znacznego wpływu na profil ryzyka istotnej jednostki gospodarczej oraz określających kryteria służące ustaleniu pracowników lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa wpływa na profil ryzyka tych instytucji w sposób porównywalnie tak istotny jak w przypadku pracowników lub kategorii pracowników, o których mowa w art. 92 ust. 3 tej dyrektywy.

Podstawą przyznania zmiennych składników wynagrodzeń są przede wszystkim cele premiowe nadawane w ramach zarządzania przez cele – Management by Objectives (MbO).

Nadawane cele mają zagwarantować uwzględnienie ryzyka związanego z działalnością Banku. Ryzyko jest uwzględniane zarówno poprzez ustalenie odpowiednich, wrażliwych na ryzyko kryteriów oceny efektywności pracy, jak i redukcję lub brak wynagrodzenia zmiennego w przypadku pogorszonych wyników finansowych, straty lub pogorszenia innych wskaźników.

Zmienne składniki wynagrodzeń za dany okres premiowania (rok kalendarzowy) przyznawane są po rozliczeniu celów premiowych zgodnie z poniższą tabelą.

Wartość wynagrodzenia zmiennego (brutto) Nieodroczone wynagrodzenie zmienne
50% gotówka / 50% akcje fantomowe
Odroczone wynagrodzenie zmienne
50% gotówka / 50% akcje fantomowe
Do 700 000 PLN (włącznie) 60% wartości bazowej wynagrodzenia zmiennego 40% wartości bazowej wynagrodzenia zmiennego
 • w równych ratach w kolejnych latach po pierwszym roku po okresie oceny
 • w równych ratach w kolejnych latach po pierwszym roku po okresie oceny
Powyżej 700 000 PLN 420 000 PLN plus 40% z nadwyżki ponad 700 000 PLN 280 000 PLN plus 60% z nadwyżki ponad 700 000 PLN

Okres odroczenia, na jaki przyznawane są akcje fantomowe, wynosi 5 lat.

Każdy z naliczonych składników wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżony w następstwie:

 • naruszenia obowiązków, które wynikają z umowy,
 • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub standardów obsługi klientów,
 • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań służbowych,
 • zachowań w stosunku do innych pracowników, które naruszają zasady współżycia społecznego.

Kwota premii:

 • członka Zarządu (CZB) może zostać skorygowana na minus lub na plus o określony wskaźnik, w zależności od osiągniętych wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku (zestaw kluczowych wskaźników zarządczych określonych na dany rok kalendarzowy),
 • MRT (Material Risk Takers), który nie jest członkiem Zarządu może zostać skorygowana na plus o określony wskaźnik w zależności od wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku.

Możliwe jest zastosowanie (odpowiednio przez Radę Nadzorczą Banku lub Zarząd Banku) rozwiązania typu malus, które obniża wielkość należnego wynagrodzenia zmiennego w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

Jest to możliwe w przypadku:

 • znacznego pogorszenia wyników Banku,
 • znaczącej negatywnej zmiany w kapitale własnym,

 

 • naruszenia przez MRT przepisu prawa lub popełnienia przezeń istotnych błędów,
 • korekty realizacji i stopnia realizacji wyników lub celów MRT,
 • pogorszenia wyników obszarów nadzorowanych lub kierowanych przez wyżej wymienione osoby,
 • przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa MRT.

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku nie przewiduje obowiązku zwrotu przyznanego i już wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Polityka ta uprawnia Radę Nadzorczą do przyjmowania dodatkowych postanowień m.in. w zakresie żądania zwrotu przez Bank wynagrodzenia zmiennego (clawback). W 2022 roku takie żądanie nie wystąpiło.

MRT (za wyłączeniem członków Zarządu Banku) mogą korzystać z finansowanej przez Bank opieki medycznej, funduszu świadczeń socjalnych. MRT (włącznie z członkami Zarządu Banku) mogą korzystać z PPE.

W przypadku przyznania odprawy związanej z odwołaniem z funkcji (innej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) jej wysokość odzwierciedla ocenę pracy w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienia. Maksymalną wysokość odpraw określają wewnętrzne przepisy Banku.

Odprawa przysługuje członkowi Zarządu pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu Banku przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa MRT może być przyznana pod warunkiem zatrudnienia na stanowisku MRT przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Członkowie Zarządu i wybrani MRT objęci są ponadto umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w Banku, przewidują wypłaty odszkodowań – maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, w wysokości do 100% wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy.

Bank w grudniu 2022 roku wprowadził zmiany w „Zasadach zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku” (zatwierdzone uchwałą nr 196/2022 Rady Nadzorczej) polegające na:
 1. wydłużeniu faktycznego okresu odroczenia wynagrodzenia zmiennego, począwszy od wynagrodzenia za rok 2021, jak również wydłużeniu faktycznego okresu zatrzymania instrumentu poprzez przesunięcie terminu wypłaty z 2 stycznia na 1 lipca,
 2. wprowadzeniu postanowienia o stosowaniu powyższych Zasad w ograniczonym zakresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 1b Prawa bankowego,
 3. ustaleniu maksymalnego stosunku średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków Zarządu Banku w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników Banku w okresie rocznym na poziomie 1:22,
 4. wdrożeniu zasad neutralności płciowej w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Banku,
 5. dodaniu postanowień dotyczących celów związanych z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną oraz postanowień precyzujących zasady wypłaty odpraw.

W maju 2022 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie wypłat w 2022 roku zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych MRT w Banku. W czerwcu 2022 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości wypłat zmiennych składników wynagrodzeń członkom Zarządu Banku, której postanowienia zmieniono powołaną wyżej uchwałą Rady Nadzorczej nr 196/2022, przesuwając termin wypłaty wynagrodzenia w instrumencie. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 utrzymały ograniczenie wysokości środków na składnik odroczony tego wynagrodzenia o 21% z uwagi na osiągnięte wyniki finansowe w odniesieniu do długoterminowych planów rozwoju. W związku z okolicznościami związanymi z trwaniem stanu epidemii COVID-19, w szczególności podjętymi nadzwyczajnymi ograniczeniami administracyjnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu i ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, w 2022 roku utrzymano wprowadzoną w roku 2020 zmianę proporcji oraz terminów wypłat wynagrodzeń zmiennych za lata 2017-2019.

Zmiany proporcji oraz terminów wypłat wynagrodzeń zmiennych.

Wyszczególnienie Wartość wynikająca z przepisów wewnętrznych Wartość wynikająca z nadzwyczajnych uchwał podjętych w 2022 roku tj. odpowiednio:
Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym nieodroczonym i odroczonym za 2019 rok Nieodroczone 60%* Nieodroczone 40%
Odroczone 40%* Odroczone 60%
Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym za 2019 rok w formie gotówkowej / w formie instrumentu Gotówka 50% Gotówka 40%
Instrument 50% Instrument 60%
Termin wypłat wynagrodzeń zmiennych odroczonych, w odniesieniu do niewypłaconych rat za lata 2017-2019 CZB gotówka 1 lipca CZB gotówka 1 lipca
(bez zmian)
Instrument 2 stycznia Instrument 1 lipca
MRT gotówka 30 kwietnia MRT gotówka 31 maja
Instrument 15 listopada Instrument 31 maja
kolejnego roku
* Zgodnie z przepisami wewnętrznymi do kwoty 700 000 PLN proporcja wynosi 60% do 40%, a ponad tę kwotę 40% do 60%.

Informacja o przysługujących poszczególnym członkom Zarządu Banku i kluczowym menedżerom pozafinansowych składnikach wynagrodzenia

Od 1 lipca 2017 roku zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku zostały dostosowane do przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 z późn. zm.). Po zmianie członkom Zarządu nie przysługuje prawo do pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku

[2-19] Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku określa Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika:

 • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5,
 • dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2

Wynagrodzenie zostaje podwyższone o 10% w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy, w co najmniej jednym stałym komitecie Rady Nadzorczej.

Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji. Dotyczy to w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2022 roku Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2021 roku
Mariusz Andrzejewski 163 116
Grzegorz Chłopek 143 116
Grażyna Ciurzyńska* 68
Zbigniew Hajłasz 123
Marcin Izdebski 75
Wojciech Jasiński 204 130
Dominik Kaczmarski 183 63
Andrzej Kisielewicz 163 116
Rafał Kos 163 116
Tomasz Kuczur 163 16
Maciej Łopiński 204 70
Krzysztof Michalski 163 116
Robert Pietryszyn 19
Piotr Sadownik 100
Bogdan Szafrański 163 16
Agnieszka Winnik-Kalemba 163 56
Razem 1 894 1 297
* Inne świadczenia nieuwzględnione w wynagrodzeniu stałym: użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez członka Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku w kwocie 7 tys. PLN.

Umowy zawarte między Bankiem a osobami zarządzającymi

W 2022 roku każdy z członków Zarządu Banku miał zawartą z Bankiem umowę o świadczenie usługi zarządzania. Umowy określają m.in. warunki wynagradzania i zakazu konkurencji.

Zobowiązania wynikające z emerytur dla byłych osób nadzorujących i zarządzających

W 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami (w rozumieniu przepisów § 70 ust. 7 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).

Wyniki wyszukiwania