Raport Roczny 2022

Proces przygotowania

Raport Roczny 2022

[2-1] Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank) jest powszechnie rozpoznawalną marką. Od 2004 roku Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Bank jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000026438. Struktura akcjonariatu jest przedstawiona w Tabeli 27. Siedziba Banku znajduje się w Warszawie.

Bank wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku). Na koniec 2022 roku w skład Grupy Kapitałowej Banku wchodził podmiot dominujący (Bank), 12 podmiotów zależnych bezpośrednio oraz podmioty zależne pośrednio (zob. rozdział Grupa).

Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także w formie oddziału w Republice Federalnej Niemiec, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej.

[2-2] Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank) przygotowały Oświadczenie na temat informacji niefinansowych (Oświadczenie), które stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności. W Oświadczeniu poszczególne kwestie zostały przedstawione w ujęciu Grupy Kapitałowej Banku z wyszczególnieniem Banku. Bank i Grupa Kapitałowa Banku spełniają kryteria podmiotu zobligowanego do sporządzania Oświadczenia.

Bank i Grupa Kapitałowa Banku raportują za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze Standardami GRI (revised Universal Standards 2021, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego określonymi w ustawie o rachunkowości.

[2-3] Grupa Kapitałowa Banku publikuje Oświadczenia i raporty finansowe w cyklu rocznym. Oświadczenie prezentuje działalność Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Poprzednie oświadczenie zostało sporządzone za rok 2021 i opublikowane 24 lutego 2022 roku. Kontakt w sprawach tematów związanych z Oświadczeniem jest następujący: esg@pkobp.pl.

[2-4] Bank zgłasza korektę danych do Oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2021 rok: w tabeli 45 wartość łącznych emisji (Zakres 1+2+3) dla Grupy Kapitałowej Banku w 2021 roku powinna wynosić 54 228 MgCO2e zamiast 41 637 MgCO2e.

[2-5] Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2022 rok nie jest poddawane audytowi zewnętrznemu.

[2-14] Oświadczenie zostało przyjęte przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.

[2-6] Bank tworząc wartość współpracuje z dostawcami towarów i usług (upstream). Odbiorcami wartości wytworzonej przez Bank są jego klienci (dowstream). Bank świadczy usługi 11 648,6 tys. klientom detalicznym i 17,7 tys. klientom korporacyjnym. W procesie tworzenia wartości Bank współpracuje z agentami i pośrednikami oraz z podmiotami do których deleguje część zadań (outsourcing).

Partnerzy biznesowi Banku

W aplikacji zakupowej Banku zarejestrowanych jest ponad 5 000 dostawców. W 2022 roku przeprowadzono ponad 450 nowych postępowań zakupowych w wyniku których zawarto ponad 600 nowych kontraktów. Główne kategorie zakupowe nowych kontraktów dotyczyły oprogramowania, remontów i modernizacji placówek, zabezpieczenia i systemów bezpieczeństwa technicznego a także zakupów materiałów, drobnego sprzętu i usług administracyjnych.

Większość zawieranych kontraktów ma charakter długoterminowy, tj. okres ich obowiązywania to 2 lata z możliwością ich ewentualnego przedłużenia.

Niemal wszyscy dostawcy Banku to firmy polskie.

Bank powierza różne czynności do podmiotów zewnętrznych. Przykłady takich czynności obejmują m.in. obsługę wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych, windykację należności, procesowanie gotówki, archiwizację dokumentów, wsparcie sprzedaży ruchomości i nieruchomości dłużników Banku, obsługę serwisów internetowych, usługi IT.

Na koniec 2022 roku Bank miał podpisane umowy z 59 podmiotami zewnętrznymi współpracującymi przy realizacji umów na rzecz Banku z 11 podwykonawcami, a liczba obowiązujących umów wynosiła 89. W 2022 roku Bank podpisał 14 umów outsourcingowych z podmiotami zewnętrznymi które, przy realizacji umów na rzecz Banku zawarły umowy z 4 podwykonawcami.

Na stronie internetowej Bank udostępnia kompletną listę przedsiębiorstw wykonujących czynności na jego rzecz.

Agenci to przedsiębiorcy, którzy na podstawie umowy zawartej z Bankiem wykonują wyłącznie w imieniu i na rzecz Banku usługę pośrednictwa w zakresie czynności bankowych i faktycznych (niezbędnych do sprzedaży produktów i usług).

Umowa reguluje zakres usług i produktów za które agent otrzymuje wynagrodzenie. Lista usług i produktów nie pokrywa się w całości z zakresem usług świadczonych przez Bank.

Na koniec 2022 roku Bank współpracował z 267 agentami prowadzącymi 349 agencji.

Bank prowadzi dystrybucję kredytów mieszkaniowych m.in. przez pośredników.

Pośrednicy to przedsiębiorcy, którzy na podstawie umowy zawartej z Bankiem realizują wyłącznie w imieniu i na rzecz Banku czynności faktyczne (m.in. pozyskanie klienta, przygotowanie i przedstawienie oferty klientowi, zebranie kompletu dokumentów, przekazanie wniosku z dokumentacją do oddziału Banku, gdzie następuje kontynuacja procesu i zawarcie umowy kredytowej). Bank współpracuje wyłącznie z pośrednikami kredytu hipotecznego posiadającymi zezwolenie UKNF na prowadzenie działalności jako pośrednik kredytu hipotecznego. Umowa reguluje zakres dystrybucji kredytów mieszkaniowych za które pośrednik otrzymuje wynagrodzenie. Na koniec 2022 roku Bank współpracował z 77 pośrednikami kredytu hipotecznego.

Opis relacji z partnerami biznesowymi zamieszczono w rozdziale „Relacje z klientami„.

Badanie istotności

[3-1] Bank na bieżąco monitoruje wpływ swojej działalności na otoczenie. Do oceny wykorzystuje:

 • badania opinii interesariuszy,
 • analizę tematów podejmowanych na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy,
 • kontakty z inwestorami,
 • komunikację z agencjami ratingowymi,
 • komunikację z mediami i organizacjami pozarządowymi,
 • opinie analityków sektorowych,
 • badania opinii klientów i pracowników,
 • analizę zgłoszeń nieprawidłowości,
 • analizę reklamacji,
 • współpracę z podmiotami zależnymi,
 • narzędzia analizy

W 2022 roku nie odnotowano istotnych zmian w rodzajach prowadzonej działalności, relacjach biznesowych, oraz sposobie prowadzenia działalności operacyjnej. Nie zmieniła się również lista istotnych interesariuszy.

W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano 13 tematów, w których Grupa Kapitałowa Banku ma istotny wpływ na otoczenie i interesariuszy. Kierując się standardem GRI, kryterium wyboru tematów był wpływ na gospodarkę, środowisko oraz ludzi, w tym na prawa człowieka. Lista tematów nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Nowym elementem analizy jest ocena siły wpływu Grupy Kapitałowej Banku w każdym temacie oraz uporządkowanie tematów w kolejności wywieranego wpływu – od największego do najmniejszego wpływu. Wyodrębniono trzy grupy tematów według siły wpływu:

 • tematy krytyczne, które niosą ze sobą ryzyko znacznego naruszenia interesów klientów w sposób, który może zagrozić możliwości prowadzenia biznesu w przyszłości,
 • tematy, które stwarzają poważne ryzyka dla otoczenia, ale nie naruszają stabilności biznesu,
 • tematy, które uwzględniają wpływ na interesariuszy, ale ograniczający się do wybranej

Istotne grupy interesariuszy [2-29] Lista istotnych tematów [3-2]
1) Klienci

2) Partnerzy biznesowi w łańcuchu wartości

3) Akcjonariusze i inwestorzy

4) Społeczności lokalne

5) Pracownicy

Wpływ krytyczny

1) Bezpieczeństwo klientów i ich środków

2) Etyka

3) Zgodność produktów

4) Korupcja

5) Komunikacja

Wpływ istotny

6) Środowisko

7) Klimat

8) Zrównoważony rozwój

Wpływ ograniczony

9) Pracownicy

10) Otoczenie społeczne

11) Prawa człowieka

12) Łańcuch dostaw

13) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla każdego tematu dokonano przeglądu istniejących polityk oraz zasad zarządzania, które szczegółowo opisano w rozdziale „Podsumowanie roku”. Przeanalizowano, czy prowadzona przez Bank i podmioty zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku działalność może wywierać znaczący negatywny wpływ na każdy z istotnych tematów. Tam, gdzie taką możliwość zidentyfikowano dodano opis potencjalnego mechanizmu wpływu podejmowanych przez Bank działań.

Badanie istotności wykazało, że we wszystkich obszarach objętych Oświadczeniem Bank i większość podmiotów zależnych posiadają odpowiednie polityki, a ryzyka uznane za kluczowe były identyfikowane już wcześniej w procesie zarządzania ryzykiem. Oświadczenie zawiera opisy ryzyk zidentyfikowanych w Grupie Kapitałowej Banku przy których zastosowano zasadę „stosuj lub wyjaśnij”: informacja o braku pełnej koordynacji wybranych polityk na poziomie Grupy została opatrzona wyjaśnieniem.

Wyniki wyszukiwania