Raport Roczny 2022

Zielone produkty

Raport Roczny 2022

„Zielone” produkty Grupy Kapitałowej Banku

Na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości Klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”.

Kredyt pozwala uzyskać bezzwrotną pomoc ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20% kwoty kredytu. Realizacja przedsięwzięć finansowanych kredytem „Nasz remont” z premią z BGK pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. W 2022 roku wprowadzono możliwość udzielania takich kredytów JST.

Aktywa funduszu są inwestowane w podmioty, które działają proekologicznie i których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pierwsza wycena: 23 października 2019 roku, stopa zwrotu do końca 2022 roku: 18,22%.

Produkt jest oferowany w procedurze uproszczonej (bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych) i daje możliwość sfinansowania paneli fotowoltaicznych wraz z ich instalacją (możliwość sfinansowania całej instalacji fotowoltaicznej do 250 tys. PLN z maksymalnym sześcioletnim okresem finansowania). Spółka finansuje zarówno moduły montowane na dachach, jak i na gruncie.

Okres spłaty – od 2 do 120 miesięcy, oprocentowanie 8,99%, a prowizja za udzielenie pożyczki 2 lub 5%. W terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki klient powinien dostarczyć fakturę potwierdzającą zakup urządzeń fotowoltaicznych na min. 85% kwoty pożyczki. W przeciwnym razie oprocentowanie zostanie podwyższone do aktualnego poziomu odsetek maksymalnych. W 2020 roku Bank wprowadził możliwość uzyskania Ekopożyczki bez konieczności posiadania konta.

Transakcje dla klientów korporacyjnych Banku, którzy zgodnie z regulacjami systemu EU ETS są zobowiązani do corocznego umarzania tych uprawnień. Klienci mogą dokonywać obrotu tymi transakcjami i zabezpieczać się przed zmianami cen uprawnień do emisji.

Możliwość zabezpieczania kredytów przeznaczonych na tzw. inwestycje proekologiczne, m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, elektromobilność, odnawialne źródła energii. Firma powinna realizować projekt o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

Umowa PKO Leasing i Masterlease z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ramach realizacji rządowego programu „Mój elektryk”. Pomoc świadczona klientom w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu do zakupu pojazdu z napędem elektrycznym lub wodorowym połączona z ofertą usług leasingowych.

Leasing lub pożyczka dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Opłata wstępna od 10%, okres finansowania od 48 do 60 miesięcy. Finansowanie punktów ładowania o mocy do 22kW, dużych stacji ładowania oraz obiektów budowlanych z zainstalowaniem co najmniej jednym punktem ładowania o dużej mocy.

25-miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju oferowana w okresie subskrypcji od 18.07.2022 do 1.08.2022.

W 2019 roku PKO Bank Hipoteczny S.A. wyemitował pierwsze w Polsce zielone listy zastawne. Łączna wartość dwóch emisji przeprowadzonych w 2019 roku wynosiła 500 mln PLN. W 2022 roku Bank Hipoteczny S.A. wyemitował po raz pierwszy zielone listy zastawne denominowane w EUR o wartości 500 mln EUR. Bank Hipoteczny S.A. systematycznie buduje portfel kredytów, które kwalifikują się do sfinansowania środkami pozyskanymi z emisji zielonych listów zastawnych. Wartość takiego portfela na koniec 2022 roku wynosiła 5 794 mln PLN i ponad dwukrotnie przekraczała wartość wyemitowanych zielonych listów zastawnych. Portfel kredytów sfinansowanych z emisji zielonych listów zastawnych został zweryfikowany przez zewnętrzną firmę (Sustainalytics), która potwierdziła poprawność wykorzystania środków. Portfel kredytów hipotecznych kwalifikujących się do sfinansowania przychodami z zielonych listów zastawnych umożliwia roczne oszczędności energii w wysokości 256 428 MWh oraz unikanie rocznych emisji gazów w wysokości 96 160 tCO2 (wartość wyższa niż roczne emisje gazów cieplarnianych całej Grupy Kapitałowej Banku).

Emisja obligacji korporacyjnych Cyfrowego Polsatu S.A. o wartości 2,67 mld PLN (największa w historii polskiego rynku kapitałowego, nominowana w złotych, emisja obligacji korporacyjnych podmiotu prywatnego oraz pierwsza polska emisja obligacji typu Sustainability-linked bonds). PKO Bank Polski S.A. był współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu.

Środki pozyskane z emisji będą wspierać cel instalacji 1000MW mocy wytwórczej czystej energii (redukcja CO2e o 2 mln ton rocznie).

Oferta publiczna była skierowana do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Obligacje niezabezpieczone, zmienny kupon oparty of WIBOR 6M powiększony o marżę, która w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,85% p.a. Obligacje przydzielono 97 inwestorom.

Bank podpisał aneks do udzielonego kredytu konsorcjalnego dla firmy z obszaru mediów i technologii. Do umowy wprowadzono klauzule i wskaźniki ESG. Wysokość marży uzależniono od realizacji celów zgodnych ze strategią ESG firmy. Wielkość finansowania wynosząca blisko 1 mld PLN nie zmieniła się.

Wartość zaangażowania Banku

Udział zaangażowania korporacyjnego oraz firm i przedsiębiorstw (kredyty - bilans i pozabilans, dłużne papiery wartościowe oraz ekwiwalent bilansowy limitów skarbowych) w sumie bilansowej Banku w proc., stan na 31 grudnia 2022 roku

2022 2021 2020 2019
„Zielone” branże (np. produkcja energii z OZE, odprowadzanie ścieków, uzdatnianie i dostarczanie wody, zbieranie/obróbka odpadów, rekultywacja, itp.) 1,92 1,30 0,80 0,96
Kredyty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych 0,50 0,57 0,67 0,72
Sektory wysokoemisyjne 0,38 0,37 0,51 0,70

W 2020 roku największe ekspozycje kredytowe klientów z segmentu korporacyjnego, w sposób indywidualny podlegały oznaczeniu kolorem ESG – zielonym, białym, żółtym lub brązowym – w zależności od ich wpływu na środowisko.

Począwszy od 2021 roku, każda ekspozycja kredytowa w Banku wobec klienta korporacyjnego jest oznaczona kolorem ESG na podstawie oceny czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Ekspozycje na sektory wysokoemisyjne podlegają monitorowaniu w oparciu o Strategiczny Limit Tolerancji na ryzyko ESG.

W ostatnich dwóch latach Bank znacząco zwiększał udział zielonego finansowania w swoim portfelu. Największy wpływ na tak wysoką wartość tego wskaźnika mają nowo udzielone kredyty na projekty związane z realizacją inwestycji w OZE, których wzrost rok do roku wyniósł ponad 1,3 mld PLN, z czego nowo udzielone finansowanie postawione do dyspozycji klienta to 998 mln PLN. Dominujący cel finansowania stanowiły farmy fotowoltaiczne.

998
mln PLN
Nowo udzielone zielone finansowanie postawione do dyspozycji klienta

W 2022 roku udział kredytów dla klientów z branż wysokoemisyjnych wyniósł 0,38% przy limicie tolerancji dla Banku ≤ 0,8% i Grupy Kapitałowej Banku ≤ 0,8% wobec wartości w roku poprzednim 0,37%. Limit ten jest monitorowany kwartalnie i raportowany do Zarządu Banku. Bank zdecydował się na zwiększenie finansowania w sektorze ciepłowniczym oraz selektywne, przejściowe finansowanie transakcji związanych z bezpieczeństwem energetycznym (zakupy węgla) wobec wojny w Ukrainie oraz wzrostu cen surowców energetycznych i konieczności zapewnienia dostaw węgla z alternatywnych wobec Rosji kierunków, realizując wymiar społecznej odpowiedzialności.

Wyniki wyszukiwania