Raport Roczny 2022

Opis działalności

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa PKO Banku Polskiego S.A. lub Grupa Kapitałowa Banku) należy do największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej.

Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A. lub Bank). PKO Bank Polski S.A. jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. PKO Bank Polski S.A. jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Poza działalnością ściśle bankową Grupa PKO Banku Polskiego S.A. świadczy usługi w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, zarządza nieruchomościami. Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność bankową i świadczy usługi finansowe poza granicami Polski poprzez oddziały w Republice Federalnej Niemiec (Oddział w Niemczech), Republice Czeskiej (Oddział w Czechach) i Republice Słowackiej (Oddział w Słowacji) oraz podmioty zależne w Ukrainie, Szwecji i Irlandii.

11,7
mln
Klientów Banku
7,5
mln
aktywnych aplikacji IKO
967
placówek własnych
349
agencji
3
tys.
bankomatów
25
tys.
etatów

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie ich finansowania) oraz na rynku usług finansowych dla gmin, powiatów, województw i sektora budżetowego. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (20,0%), kredytów (17,0%), sprzedaży kredytów hipotecznych (20,4%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,6%). PKO Bank Polski S.A. jest liderem pod względem liczby rachunków bieżących i kart płatniczych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje nowoczesne i kompleksowe usługi za pomocą cyfrowych kanałów dostępu. W ramach iPKO i IKO klienci korzystają z nowoczesnej bankowości, która wykracza poza tradycyjne finanse. PKO Bank Polski S.A. konsekwentnie realizuje swoją „drogę do chmury” we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej S.A. i innymi globalnymi dostawcami usług chmurowych. Bank rozwija działalność biznesową i wspiera prace badawczo-wdrożeniowe wykorzystując nowoczesne rozwiązania, w tym oparte o sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę danych oraz robotyzację i automatyzację.

Na koniec 2022 roku sieć oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. obejmowała 967 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 349 agencji. Do dyspozycji klientów PKO Banku Polskiego S.A. oddano ponad 3 tys. bankomatów.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. należy do największych i najlepiej ocenianych pracodawców w Polsce. Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Grupie PKO Banku Polskiego S.A. wynosiło 25 tys. etatów.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. w latach 2018-2022

2022 2021 2020 2019 2018
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)
Suma aktywów 430 683 418 086 376 966 347 897 324 255
Kapitał własny ogółem 35 435 37 693 39 911 41 578 39 101
Fundusze własne 40 723 42 112 41 516 42 330 37 850
Finansowanie udzielone klientom 246 383 247 572 235 727 244 083 230 438
Depozyty klientów 339 582 322 296 282 356 256 170 238 723
Zysk/strata netto 3 333 4 874 -2 557 4 031 3 741
Wskaźniki finansowe
ROA netto 0,8% 1,2% -0,7% 1,2% 1,2%
ROE netto 9,7% 12,1% -6,0% 10,0% 10,0%
ROTE netto 10,8% 13,2% -6,5% 10,9% 11,0%
C/I1) 45,3% 40,4% 40,9% 41,3% 44,2%
Marża odsetkowa2) 3,9% 2,7% 3,0% 3,4% 3,4%
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 3,80% 3,98% 4,43% 4,26% 4,87%
Koszt ryzyka kredytowego 0,53% 0,55% 0,78% 0,46% 0,59%
Łączny współczynnik kapitałowy 17,78% 18,73% 18,18% 19,88% 18,88%
Dane operacyjne
Liczba klientów PKO Banku Polskiego S.A. (w tys.), w tym: 11 666 11 120 11 006 10 933 10 653
Ludność (w tys.) 11 071 10 541 10 463 10 427 10 179
Firmy i przedsiębiorstwa (tys.) 578 563 526 491 459
Klienci korporacyjni (w tys.) 18 17 16 16 15
Liczba oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. (w szt.) 967 975 1 004 1 115 1 155
Liczba zatrudnionych (w etatach) 25 071 25 657 25 859 27 708 27 856
Liczba rachunków bieżących w Banku (w tys. szt.) 9 049 8 490 8 257 8 012 7 697
Informacje o akcjach
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN) 37 863 56 163 35 900 43 075 49 338
Liczba akcji (w mln szt.) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Cena akcji (w PLN) 30,29 44,93 28,72 34,46 39,47
Dywidenda na 1 akcję (w PLN) (wypłacona w danym roku z zysku za lata poprzednie) 1,83 0,00 0,00 1,33 0,55
1) Dane za lata 2020-2018 nie uwzględniają zmian prezentacyjnych wprowadzonych w 2022 i 2020 roku, co mogło mieć wpływ na wysokość wyniku na działalności biznesowej i kosztów działania.
2) Marża odsetkowa w 2022 roku została obliczona z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. ustawowe wakacje kredytowe) w wysokości 3 111 mln PLN.

Kim jesteśmy – nasza misja

Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni.

Chcemy nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności lokalnych

Rys historyczny

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym już od ponad 100 lat. Najważniejsze wydarzenia z historii Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Najważniejsze wydarzenia z historii Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

 1. Pocztowa Kasa Oszczędności została powołana dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego.
 2. Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, która działa pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 3. W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 4. Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
 5. Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao S.A.) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 6. Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego – co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora razy większy niż gotówkowy.

Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.

 1. Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 2. Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności. Zostały one objęte gwarancją państwa.
 3. Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-
 4. W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego (NBP) z zachowaniem tożsamości Banku.
 1. Uruchomiono pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
 2. Rozpoczęła działalność spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.).
 3. Została utworzona spółka PKO BP BANKOWY PTE S.A.
 4. Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (obecnie PKO Leasing S.A.), która świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 5. PKO BP, jako jeden z założycieli, utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. (obecnie CEUP eService sp. z o.o.).
 6. W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A.).
 1. Bank przejął Inteligo Financial Services S.A., spółkę która świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów bankowych, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 2. Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK S.A. Spółka jest zarejestrowana i działa w Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
 3. W 2004 roku PKO Bank Polski S.A. zadebiutował na giełdzie. Na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
 4. Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring S.A. (obecnie PKO Faktoring S.A.).
 1. Strategia na lata 2013-2015 „PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
 2. W 2013 roku PKO Bank Polski S.A. wyznaczył nowy standard płatności mobilnych – IKO. Innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych zostało wykorzystane do stworzenia w 2015 roku systemu płatności BLIK. BLIK stał się standardem na rynku polskim.
 3. Bank podpisał umowę, która dotyczy 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i jednocześnie sprzedał znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService sp. z o.o.
 4. Utworzony został PKO Bank Hipoteczny S.A. Jego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych.
 5. PKO Bank Polski S.A. nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska S.A., a także portfel wierzytelności klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie banków.
 6. Została utworzona spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Spółka świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego S.A.
 7. PKO Bank Polski S.A. rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne i utworzył pierwszy oddział za granicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
 1. PKO Bank Polski S.A. realizował strategię na lata 2016-2020 „Wspieramy Rozwój Polski i Polaków” i strategię na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości”.
 2. PKO Leasing S.A. – podmiot zależny Banku – nabył Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Prime Car Management S.A. (wraz z ich spółkami zależnymi). Dzięki temu PKO Leasing S.A. umocnił swoją pozycję na polskim rynku leasingowym oraz rozszerzył ofertę usług zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.
 3. Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI S.A. i dzięki połączeniu z PKO TFI S.A. dodatkowo przyspieszyła dynamiczny rozwój PKO TFI S.A., które umocniło pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych.
 4. Portfel inwestycji kapitałowych Banku powiększył się o spółkę Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (usługi chmury obliczeniowej), do której dołączył drugi udziałowiec – Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 5. Bank utworzył fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI S.A. pod nazwą PKO VC, który realizuje politykę właściwą dla funduszy venture capital i inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.
 6. PKO Bank Polski S.A. kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył oddział korporacyjny w Pradze (Republika Czeska) oraz w Bratysławie (Republika Słowacka).
 7. W 2020 roku PKO Bank Polski S.A. według raportu Inteliace Research był największym bankiem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) pod względem wartości aktywów.

Wyniki wyszukiwania