Raport Roczny 2022

Pracownicy

Raport Roczny 2022

Zatrudnienie i świadczenia pracownicze

Zatrudnienie

Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku wynosiło 25 071 etatów (w tym w spółkach ukraińskich: 1 493 etaty), co oznacza spadek o 586 etatów w porównaniu do końca 2021 roku.

25 071
etatów

Bank na bieżąco dostosowuje poziom zatrudnienia do aktualnych potrzeb biznesowych i planów rozwojowych. Spadek zatrudnienia w Banku w 2022 roku wynika z centralizacji funkcji i procesów mających wpływ na zmianę sposobu lub zakresu realizowanych zadań oraz wdrażania nowych technologii informatycznych, które wpływają na sprawność procesów.

[2-8] Główną formą zatrudnienia w Banku, jak również w Grupie Kapitałowej Banku jest umowa o pracę. Bank zatrudnia również w oparciu o umowy cywilnoprawne. W 2022 roku z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz stażu studenckiego dokonano wypłat 1 632 osobom w tym: 1 umowa o dzieło, 1 383 umowy zlecenia oraz 248 staży studenckich. Odsetek osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne stanowi 7% umów o prace i umów cywilnoprawnych łącznie.

Zatrudnienie ogółem (w etatach)

2022 r/r (%) 2021 r/r (%) 2020 r/r (%) 2019
Bank 21 230 -2,1 21 686 -1,2 21 939 -7,2 23 639
Pozostałe podmioty 3 842 -3,2 3 970 1,3 3 920 -3,7 4 069
Grupa Kapitałowa Banku 25 071 -2,3 25 657 -0,8 25 859 -6,7 27 708

[2-7] [405-1]

Zatrudnienie według grup stanowisk, wieku, wymiaru etatu, rodzaju umowy, lokalizacji i płci

BANK
2022 2021
łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni
wg grup stanowisk i płci 
pracownicy szeregowi 86,4% 75% 25% 86% 76% 24%
średnia kadra kierownicza 7,8% 64% 36% 9% 66% 34%
dyrektorzy 5,5% 59% 41% 5,2% 58% 42%
MRT (Material Risk Takers) 0,3% 23% 77% 0,3% 23% 77%
wg grup wiekowych i płci
poniżej 30 lat 11% 71% 29% 11% 72% 28%
od 30 do 50 lat 62% 71% 29% 60% 71% 29%
powyżej 50 lat 27% 80% 20% 29% 81% 19%
wg wymiaru etatu i płci 
pełen etat 99% 73% 27% 99% 74% 26%
niepełny etat 1% 78% 22% 1% 81% 19%
wg terminu umowy i płci
czas nieokreślony 87% 73% 27% 88% 74% 26%
czas określony 13% 76% 24% 12% 76% 24%
wg regionu i płci
w państwach UE 100% 74% 26% 41% 59%
w państwach trzecich (Ukraina)
Zatrudnienie ogółem  100%  74%  26%  100%  74%  26% 
GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
2022 2021
łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni
wg grup stanowisk i płci
pracownicy szeregowi 85,6% 74% 26% 86% 75% 25%
średnia kadra kierownicza 8,0% 62% 38% 9% 64% 36%
dyrektorzy 6,0% 55% 45% 6% 54% 46%
MRT (Material Risk Takers) 0,5% 24% 76%
wg grup wiekowych i płci
poniżej 30 lat 12% 70% 30% 13% 70% 30%
od 30 do 50 lat 64% 70% 30% 62% 70% 30%
powyżej 50 lat 24% 78% 22% 25% 80% 20%
wg wymiaru etatu i płci
pełen etat 97% 72% 28% 97% 73% 27%
niepełny etat 3% 64% 36% 3% 65% 35%
wg terminu umowy i płci
czas nieokreślony 87% 72% 28%
czas określony 13% 75% 25%
wg regionu i płci
w państwach UE 94% 72% 28%
w państwach trzecich (Ukraina) 6% 69% 31%
Zatrudnienie ogółem 100% 72% 28% 100% 72% 28%
Udział w liczbie zatrudnionych danej grupy lub w zatrudnieniu ogółem.

[401-1]

Pracownicy nowozatrudnieni i rotacja w Banku i Grupie Kapitałowej Banku według grup wiekowych i płci

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
nowozatrudnieni wskaźnik rotacji nowozatrudnieni wskaźnik rotacji
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
<30 46,9% 47,9% 6,6% 3,1% 44,9% 45,0% 6,2% 3,3%
30-50 48,8% 49,1% 3,5% 6,0% 50,6% 51,7% 4,9% 7,1%
>50 4,2% 3,0% 3,3% 3,2% 4,5% 3,3% 3,0% 2,9%
kobiety 71,6% 69,0% 10,0% 9,3% 69,6% 67,1% 10,4% 9,7%
mężczyżni 28,4% 31,0% 3,4% 3,0% 30,4% 32,9% 3,7% 3,6%
Łącznie  11,3%  11,1%  13,4%  12,3%  11,7%  12,5%  14,1%  13,1% 
Udział w zatrudnieniu ogółem
Wskaźnik rotacji liczony jako liczba pracowników z którymi rozwiązano stosunek pracy w 2022 roku do liczby pracowników zatrudnionych na koniec 2021 roku. Wskaźnik dobrowolnych odejść wynosił w Banku 7,85%, odejścia na emeryturę/rentę 1,98% oraz zaplanowane zwolnienia grupowe 1,02% zatrudnienia na koniec roku. Dla Grupy Kapitałowej Banku te wielkości wynosiły odpowiednio: 8,8%; 1,69% oraz 0,90%.

[401-3]

Powroty do pracy po urlopie rodzicielskim 2022 roku

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
Pracownicy uprawnieni do urlopu rodzicielskiego w danym roku sprawozdawczym (2022) 692 163 812 182
Pracownicy, którzy korzystali z urlopu rodzicielskiego w 2022 roku 493 9 658 10
Pracownicy, którzy powrócili do pracy w okresie sprawozdawczym po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w 2022 roku 508 6 619 6
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, którzy byli nadal zatrudnieni 12 miesięcy po ich powrocie do pracy 464 3 528 4
Wskażnik powrotu do pracy: udział powrotow do pracy po urlopie rodzicielskim (%) 100% 67% 94% 60%
Wskaźnik zatrzymania: udział pracowników, którzy powrócili z urlopu rodzicielskiego i pozostali w pracy (%) 87% 50% 85% 67%

Dodatkowe informacje o zatrudnieniu w Banku

2022 2021 2020
Zatrudnienie na czas nieokreślony (udział w zatrudnieniu ogółem) 87,4% 88,2% 89,5%
Zatrudnienie na czas określony (udział w zatrudnieniu ogółem) 12,6% 11,8% 10,5%
w tym na umowę na zastępstwo: 1,6% 1,9% 1,5%
Udział zatrudnionych ze stażem >10 lat (udział w zatrudnieniu ogółem) 51,6% 74,0% 74,9%
Średni staż pracy dla kobiet (lata) 16 16 16
Średni staż pracy dla mężczyzn (lata) 12 11 11
Liczba zatrudnionych kobiet (tys.) 16 16 16
Liczba osób na stanowiskach dyrektorskich (w tys.) 1,2 1,2 1,2
Liczba kobiet na stanowiskach dyrektorskich (w tys.) 0,7 0,7 0,7
Liczba nowozatrudnionych osób (w tys.) 2,4 2,4 1,0
Liczba kobiet wśród nowozatrudnionych osób (w tys.) 1,7 1,7 0,7
Liczba zatrudnionych obcokrajowców 37 36 21
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu ogółem 1,2% 1,2% 1,2%

Polityka zatrudnienia w Banku i Grupie Kapitałowej Banku opiera się na zasadzie, że każdy pracownik jest ważny bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia.

Bank i podmioty Grupy Kapitałowej Banku w swoich działaniach dbają o różnorodność zatrudnionych osób na każdym poziomie stanowisk zgodnie z wewnętrznymi politykami w tym zakresie (rozdział F).

Praca w modelu hybrydowym

W Banku funkcjonuje model pracy hybrydowej, który umożliwia elastyczne podejście i dostosowywanie jego założeń do realiów i celów biznesowych, a decyzje o proporcji pracy w biurze i w domu są podejmowane przez kierujących jednostką. Rozwiązanie zostało wprowadzone w tych obszarach działalności Banku, których charakter zadań umożliwia ich realizację z domu i biura. Przyjęte założenia są odpowiedzią na oczekiwania pracowników zgłaszane podczas spotkań, warsztatów i cyklicznych badań.

Wprowadzony model uwzględnia specyfikę zadań i procesów w danej jednostce, osiągane efekty i realizację celów oraz dostępną powierzchnię (w ramach budynków z ustalonym współczynnikiem rotacji). Pracownicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które mają usprawnić zarządzanie zespołem oraz pracą. Wdrożone zostały narzędzia wspierające m.in. aplikacja do planowania pracy w domu i biurze, system do rezerwacji biurek w wybranych lokalizacjach oraz komunikatory wewnętrzne usprawniające organizację spotkań w formule online. Organizowane są spotkania inspiracyjne z ekspertami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które przybliżają dobre praktyki, wskazówki oraz sesje wymiany doświadczeń przez kadrę menedżerską.

Większość polskich spółek z Grupy Kapitałowej Banku również prowadzi prace w modelu hybrydowym.

Wsparcie uchodźców z Ukrainy

Od początku wojny w Ukrainie, PKO Bank Polski S.A. wspierał osoby poszukujące schronienia w Polsce, w tym pracowników spółek ukraińskich z Grupy Kapitałowej Banku i ich rodzin, również oferując pracę. W ramach różnych form współpracy na 31 grudnia 2022 roku w Banku zatrudnione są 132 osoby z Ukrainy. Oferty były kierowane głównie do osób zainteresowanych pracą w obsłudze klienta oraz Contact Center, gdzie istotna była znajomość języka ukraińskiego. Obywatelom Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego, zostało zapewnione szkolenie przygotowujące do pracy w języku ojczystym.

Dodatkowo, Bank prowadził szereg dodatkowych aktywności skierowanych do potencjalnych pracowników z Ukrainy, m.in.: publikował w języku ukraińskim oferty pracy skierowane do kandydatów z obszaru technologii w mediach społecznościowych oraz w punktach zlokalizowanych w miejscach tymczasowego zakwaterowania.

Wynagrodzenia

Relacja średniego ważonego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn według grup stanowisk w Banku (%)

2022 2021
Sieć sprzedaży 98 97
Pozostałe stanowiska niemenadżerskie 94 93
Średnia kadra kierownicza/ średnia kadra 95 95
Dyrektorzy 97 97
MRT 93 84
Ogółem:  96  95 

[405-2] Globalny wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn liczony jako średnie ważone wynagrodzenie całkowite kobiet do mężczyzn wynosił 96% w Banku i 93% w Grupie Kapitałowej Banku.

Kalkulacja wskaźnika relacji wynagrodzeń kobiet do mężczyzn opiera się na średnich wynagrodzeniach ważonych liczebnością wyodrębnionych grup homogenicznych. Grupy te koncentrują pracowników o takich samych poziomach wartościowania (wycena wartości pracy na poszczególnych stanowiskach), rodzin stanowisk oraz takiej samej lokalizacji geograficznej.

Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami liczona na postawie średniego ważonego wynagrodzenia wynosiła 4% dla Banku i 7% dla Grupy Kapitałowej Banku. Luka płacowa według płci dla Banku na podstawie mediany wynosiła 3,5%.

Prezentowany poziom luki płacowej nie wskazuje na nieuzasadnione nierówności w zakresie kształcenia wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, a przyczyny niewielkich odchyleń ze względu na płeć wynikają z charakteru organizacji, gdzie w stanie zatrudnienia przeważają kobiety.

Prowadzona w Banku polityka wynagrodzeń nie dyskryminuje żadnej z płci. W 2022 roku wprowadzone zostały zmiany w Polityce wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej PKO BP S.A., które między innymi mają na celu podkreślenie istotności neutralności wynagrodzeń ze względu na płeć i stosowanie tej zasady.

Proces kształtowania wynagrodzeń w Banku oparty jest o wyniki wartościowania stanowisk. Wartościowanie stanowisk, zgodnie z powszechnie stosowaną metodologią rynkową, opiera się na ustaleniu odpowiedniego poziomu wskaźników dla ściśle określonych kryteriów: umiejętności (wiedza techniczna, umiejętności menedżerskie, umiejętności  interpersonalne),  rozwiązywanie  problemów  (swoboda myślenia, wyzwania, swoboda działania) i wpływu na wynik (typ wpływu, pole działania). Istotą wartościowania jest fakt, że dotyczy ono danego stanowiska, a nie osoby.

Wynagrodzenie uwzględnia złożoność zadań w danej strukturze organizacyjnej, poziom odpowiedzialności związany z danym stanowiskiem i niezbędne umiejętności. Konstrukcja systemu przyznawania wynagrodzeń zmiennych uwzględnia specyfikę stanowisk, w szczególności: kadry menedżerskiej, sprzedaży i wsparcia. Wynagrodzenie zmienne pracowników, opiera się na systemie premiowania, w którym wymagana jest realizacja określonych celów ilościowych, efektywnościowych powiązanych ze strategią Banku.

Bank regularnie dokonuje przeglądów wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w tym pod kątem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn i uwzględnia benchmarki wewnętrzne, a także dane zawarte w raportach płacowych i badaniach wynagrodzeń w procesie kształtowania i optymalizacji strategii wynagrodzeń.

Aby zapewnić porównywalność takich samych stanowisk i wyeliminować całkowity wpływ innych elementów na poziom wynagrodzenia, Bank stosuje również jako wskaźnik porównywalności tzw. wskaźnik CR (Comparatio) – porównanie wynagrodzenia oferowanego pracownikowi z odpowiednim benchmarkiem rynkowym. Analizy wewnętrzne z zastosowaniem wskaźnika CR wykazują, że w Banku nie występują różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, a obie grupy są wynagradzane analogicznie do rynku.

W Grupie Kapitałowej Banku obowiązuje „Polityka wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.”, która zapewnia spójny system wynagradzania poprzez: 

 • stosowanie systemu wynagradzania zgodnego z trendami rynkowymi,
 • pozyskiwanie optymalnych kandydatów do pracy,
 • dostosowanie mechanizmów, narzędzi i poziomów wynagrodzeń do strategii i celów Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
 • uwzględnienie możliwości Grupy Kapitałowej Banku w zakresie kształtowania pożądanych mechanizmów i poziomów wynagrodzeń,
 • kształtowanie płac stałych w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy,
 • kształtowanie struktury wynagrodzenia na podstawie osiąganych efektów pracy i oceny kompetencji pracowników,
 • budowanie w pracownikach odpowiedzialności za realizowane zadania oceniane w oparciu o obiektywne kryteria,
 • zagwarantowanie takiego sparametryzowania zmiennych składników wynagrodzeń, żeby uwzględniały koszt ryzyka, koszt kapitału i ryzyko płynności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w perspektywie długoterminowej,
 • zapewnienie takiego systemu, w którym formy wynagrodzenia nie zachęcają osób zaangażowanych do faworyzowania własnych interesów lub interesów Banku i pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku ze szkodą dla klientów.

[2-21] Stosunek najwyższego całkowitego wynagrodzenia wypłaconego w 2022 roku do mediany rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z wyłączeniem najwyższego wynagrodzenia) wynosi 15,55.

Stosunek procentowego wzrostu najwyższego całkowitego wynagrodzenia wypłaconego w 2022 roku w organizacji do  mediany  procentowego  wzrostu  całkowitego  rocznego  wynagrodzenia  dla  wszystkich  pracowników (z wyłączeniem najwyższego wynagrodzenia) wynosi 0,90.

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o wynagrodzenie całkowite wypłacone w 2022 roku pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, tj. z wyłączeniem całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu z tytułu zawartych kontraktów menadżerskich.

[2-30] W Banku obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych. Układ reguluje m.in. kwestie wynagrodzeń. Zgodnie z ZUZP pracownikom Banku przysługują następujące składniki wynagrodzeń: (i) wynagrodzenie zasadnicze, (ii) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, (iii) premie i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 

Podstawą kształtowania wynagrodzeń zasadniczych oraz przyznawania pracownikom świadczeń dodatkowych jest wartościowanie stanowisk z uwzględnieniem analizy wynagrodzeń rynkowych. 

W Banku funkcjonuje system premiowania, w którym wysokość premii jest powiązana z realizacją postawionych celów. Cele premiowe pracowników są powiązane z kluczowymi wskaźnikami zarządczymi Banku. 

Niezależnie od systemu premiowego funkcjonuje system nagradzania pracowników Banku. Pracownicy mogą otrzymywać nagrody:

 • indywidualne – gdy uzyskują wyróżniające wyniki w pracy zawodowej lub za osiągnięcia, które przyniosły ważne efekty dla Banku,
 • za rekomendacje kandydatów do pracy w Banku,
 • za działania związane z retencją pracowników.

Kluczowe działania związane z systemem wynagradzania pracowników Banku w 2022 roku to:

 • dwie globalne akcje regulacji wynagrodzeń: pierwsza w ramach corocznego przeglądu płac na tle rynku, druga powiązana ze stażem pracy. Działania te pozwoliły na utrzymanie wynagrodzeń na konkurencyjnym poziomie i zniwelowanie wpływu czynników makroekonomicznych,
 • jednorazowa akcja nagrodowa,
 • akcje konkursowe wspierające sprzedaż dla pracowników wybranych jednostek organizacyjnych – w szczególności pracowników jednostek sieci detalicznej. Laureaci konkursów otrzymywali nagrody finansowe oraz dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku w zależności od wielkości zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania i w umowach o pracę, albo tylko w umowach o pracę. W poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Banku funkcjonują odrębne systemy premiowania pracowników.

Świadczenia dodatkowe

[401-2]

Najważniejsze świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Udział w zatrudnieniu ogółem (%) Zmiana (r/r)
2022 2021 2022/2021
BANK 
Pakiety medyczne 100 100 +0 p.p.
Pracowniczy program emerytalny 77 78 -1 p.p.
Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego 9 10 -1 p.p.
Zapomogi 3 3 +0 p.p.
Pożyczki mieszkaniowe 17 14 +3 p.p.
Świadczenia dostępne na platformie MyBenefit lub specjalne świadczenia socjalne np. okolicznościowe z okazji świąt 100 100 0 p.p.
Karty sportowe 6 5 +1 p.p.
GRUPA KAPITAŁOWA 
Pakiety medyczne 84 99 -15 p.p.
Pracowniczy program emerytalny 66 69 -3 p.p.
Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego 13 9 +4 p.p.
Zapomogi 3 3 +0 p.p.
Pożyczki mieszkaniowe 15 17 -2 p.p.
Świadczenia dostępne na platformie MyBenefit lub specjalne świadczenia socjalne np. okolicznościowe z okazji świąt 84 88 -4 p.p.
Karty sportowe 5 5 +0 p.p.

[401-2] Wszystkie świadczenia pozapłacowe są dostępne dla pracowników niezależnie od typu umowy lub wymiaru pracy.

Dodatkowa opieka medyczna: zróżnicowane pakiety świadczeń wg stanowisk pracy.

„Zdrowie jak w Banku” – program profilaktyczny ukierunkowany na wczesne wykrywanie chorób i promowanie zdrowego trybu życia, a także dedykowany pakiet badań nakierowanych na wykrywanie powikłań po przebytej chorobie wywołanej wirusem SARS Cov-2.

Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku (działające na terenie Polski) zapewniają pracownikom opiekę medyczną na warunkach wynegocjowanych z dostawcą usług przez Bank, na podstawie odrębnych umów

PPE istnieje w Banku od 2013 roku w formie umowy o wnoszenie przez Bank Składki Podstawowej (3,5% wynagrodzenia pracownika) i Składki Dodatkowej Pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A. PPE istnieje również w większych spółkach Grupy Kapitałowej Banku.

Świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: system kafeteryjnego w ramach platformy MyBenefit. Wysokość otrzymanych środków zależy od dochodu brutto na osobę w rodzinie. MyBenefit dostępny również w części spółek Grupy Kapitałowej Banku.

Bony, oferty i zniżki, ubezpieczenia grupowe, wsparcie inicjatyw i aktywności sportowej oraz działalności
charytatywnej pracowników.

Polityka rekrutacyjna

Polityka rekrutacyjna w Grupie Kapitałowej Banku jest nakierowana na zatrudnienie osób o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych w oparciu o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz ochrony danych osobowych. Przy doborze pracowników nie stosuje się kryteriów dyskryminacyjnych (m.in. wiek, płeć, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna). Procesy rekrutacyjne wspierają nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne.

Bank aktywnie wspiera i promuje mobilność wewnętrzną pracowników poprzez wewnętrzne kampanie informacyjne, wewnętrzne targi pracy, konsultacje z rekruterami, aby zachęcić pracowników do udziału w procesie rekrutacji wewnętrznych (w całej Grupie Kapitałowej Banku) w ramach rozwoju zawodowego w innych obszarach biznesowych. Ponadto, zapewnia optymalny okres przejścia pracownika wybranego w rekrutacji wewnętrznej do nowej jednostki. Dzięki temu proces jest szybki i prosty.

W 2022 roku Bank uruchomił program staży wewnętrznych #ReStart – jako nowość w ramach mobilności wewnętrznej. Ideą programu jest umożliwienie obecnym pracownikom rozwoju kariery w strukturach Banku oraz wsparcie procesów rekrutacji na stanowiska wymagające konkretnych kompetencji i doświadczenia.

W trosce o pozytywne doświadczenia kandydatów w procesie rekrutacji, Bank dywersyfikuje kanały dotarcia do różnych grup odbiorców stosując nowoczesne metody selekcji. Przejrzystość procesu rekrutacji wspierają nowoczesne technologie, m.in.: system ATS. W celu dotarcia do kandydatów Bank przeprowadza dedykowane kampanie w mediach społecznościowych, bierze udział w targach pracy i konferencjach branżowych, współpracuje ze środowiskiem akademickim, wspiera wybrane inicjatywy jak również prowadzi aktywne działania mające na celu bezpośrednie dotarcie do kandydatów pasywnych.

W 2022 roku Bank wdrożył nowe formy dotarcia do kandydatów w formie podcastów, a także kampanii z wykorzystaniem bankowej infrastruktury jak bankomaty/wpłatomaty czy oczekiwacze elektroniczne w oddziałach banku.

Bank regularnie prowadzi badania doświadczeń kandydatów zewnętrznych i wewnętrznych w celu doskonalenia procesu rekrutacji.

W Banku funkcjonuje również wewnętrzny program rekomendacji. W jego ramach pracownicy mogą rekomendować kandydatów do pracy. Jeśli polecony przez pracownika kandydat zostanie zatrudniony i spełni określone w regulaminie warunki, rekomendujący go pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną. W 2022 roku rozszerzono Program o kolejne stanowiska, na które pracownicy mogą polecać kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Podwyższono również kwoty nagrody na kluczowe stanowiska w obszarze IT.

Od lat mocną stroną Banku są programy stażowe #StażNaDzieńDobry. Program jest przeznaczony dla studentów i młodych absolwentów, którzy mogą realizować zadania w ramach jednej z pięciu ścieżek tj. Sprzedaży, IT, Analityki Danych, Cyberbezpieczeństwa i Wsparcia Biznesu.

Ważnym aspektem budowania wizerunku pracodawcy jest współpraca z uczelniami. W odpowiedzi na potrzeby biznesowe Bank współpracuje ze środowiskiem akademickim, angażując się w liczne wydarzenia organizowane na uczelniach. Aktywnie współpracuje z biurami karier w zakresie promowania ofert pracy i staży. Organizuje warsztaty, zajęcia dydaktyczne, obiera mecenatem wybrane kierunki studiów w ramach dzielenia się wiedzą i zacieśniania współpracy ze społecznością akademicką.

Wolność zrzeszania się i organizacje związkowe

Reprezentację pracowniczą w Banku tworzą Związki Zawodowe oraz Rada Pracowników Banku.

Pracodawca nie czyni żadnych przeszkód pracownikom w związku z wstępowaniem i działalnością w Związkach Zawodowych i Radzie Pracowników Banku. Organizacje pracowników w Banku mają prawo opracowywać swoje wewnętrzne zasady działania, swobodnie wybierać przedstawicieli, powoływać zarząd, działać oraz układać program działania. Pozostaje to w zgodzie z zasadami wolności zrzeszania się przez pracowników, o których mowa w Konwencji Nr. 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

przy czym pierwszy z nich jest związkiem reprezentatywnym w rozumieniu Ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Udział pracowników, którzy są członkami organizacji związkowych w stosunku do liczby zatrudnionych, wyniósł 10,5% według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

Spotkania z Organizacjami Związkowymi i Radą Pracowników Banku są organizowane w razie potrzeby, co najmniej kilka razy w roku. Informacje o planowanych zmianach organizacyjnych są przekazywane stronie społecznej bez zbędnej zwłoki [402-1]. Najczęściej dyskutowanymi kwestiami w 2022 roku były zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników.

Strona społeczna jest aktywna w pozyskiwaniu informacji potrzebnych do prowadzonej działalności. Zarówno Związki Zawodowe, jak i Rada Pracowników Banku mają stworzoną przestrzeń do uzyskiwania informacji potrzebnych do prowadzonej działalności. Aby ułatwić stronie społecznej działalność, stworzone są kanały komunikacji, za pomocą których związki zawodowe oraz Rada Pracowników Banku mogą przekazywać informacje o swojej działalności. W tym celu na Portalu INTRA istnieje specjalna zakładka ,,Reprezentacja Pracownicza”. Rada Pracowników wykorzystuje to narzędzie i cyklicznie przekazuje pracownikom komunikaty o których dodatkowo pracownicy są informowani za pośrednictwem newslettera.

Członkowie związków zawodowych w Banku są Społecznymi Inspektorami Pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Jej celem jest zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Bank zapewnia przestrzeń do wykonywania zadań w ramach Społecznej Inspekcji Pracy.

Bank współpracuje z tymi partnerami społecznymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Bank na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, udziela partnerom społecznym informacji dotyczących:
 • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz zmian przewidywanych w tym zakresie,
 • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
 • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

W przypadkach określonych prawem Bank prowadzi ze stroną społeczną konsultacje lub uzgodnienia. Konsultacje prowadzone są m.in. w przypadku planowanych zmian organizacyjnych, które prowadzą do istotnych zmian w organizacji pracy, wielkości i podstawach zatrudnienia pracowników. Z kolei uzgodnienia ze związkami zawodowymi Bank prowadzi m.in. w obszarze zasad wynagradzania i świadczeń socjalnych.

Pracownicy mogą przekazywać swoje zastrzeżenia, opinie, sugestie i uwagi za pośrednictwem związków zawodowych. Mogą też robić to bez pośrednictwa związków zawodowych, na specjalną skrzynkę. Reguluje to procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości. Pracownik ma prawo do dodatkowego wsparcia w procesie wyjaśniania skargi: może wskazać przedstawiciela organizacji związkowej, albo przedstawiciela pracowników powołanego na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych, który będzie uczestniczył w spotkaniach z pracownikiem lub będzie przedkładał opinię w sprawie zasadności skargi.

W Banku działa również Rada Pracowników Banku wybrana w wyborach zakończonych 22 sierpnia 2022 roku. Zasady współpracy z Radą Pracowników Banku określono w odrębnym porozumieniu. Na mocy tego porozumienia Rada Pracowników Banku ma m.in. zapewnione prawo otrzymywać informacje od pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystąpienia z wnioskiem. Członkowie Rady Pracowników Banku mogą też korzystać przy realizacji zadań Rady Pracowników z urządzeń, sprzętów i materiałów udostępnionych przez pracodawcę.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku organizacja związkowa istnieje w KREDOBANK S.A. W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku organizacje związkowe nie funkcjonują.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku dialog z pracownikami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego forma jest dostosowana do wielkości podmiotu i jego specyfiki. Dialog z pracownikami jest realizowany zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi w danym podmiocie formami komunikacji z pracownikami: bezpośredniej, e-mailowej i/lub przez portal intranetowy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania skarg na naruszenie uprawnień pracowniczych i innych nieprawidłowości.

W podmiotach Grupy Kapitałowej Banku nie odnotowano sporów zbiorowych.

[407-1] W 2022 roku w Banku nie zidentyfikowano operacji i dostawców o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbiorowych.

Rozwój i edukacja

[404-1][404-3]

Podstawowe dane o szkoleniach w Banku w 2022 roku

BANK GRUPA
łącznie kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni
Liczba dni szkoleń w roku 80 440 62 494 17 946 88 464 66 560 21 904
Udział pracowników objętych regularnym podsumowaniem rocznym (stan na 02.05.2022) w grupie pracowników uprawnionych do podsumowania (%) 88 88 88 83 84 82
Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika 13 13 13 13 13 13

[404-2] Działania rozwojowe są dostosowane do specyfiki Banku i poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku i określone w przepisach wewnętrznych. To gwarantuje elastyczne podejście do polityki rozwojowej. 

„Zasady zarządzania rozwojem pracownika i planowania sukcesji w PKO Banku Polskim S.A.” określają cele, kierunki i sposób działania Banku w zakresie zarządzania rozwojem pracowników lub innych współpracowników Banku. Głównym założeniem w przyjętych politykach szkoleniowych jest: 
 • wsparcie realizacji celów strategicznych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku i celów biznesowych, 
 • wdrożenie nowych pracowników do pracy, 
 • zapewnienie kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie ich wiedzy oraz umiejętności do zmieniających się wymagań rynku na którym funkcjonuje dany podmiot, 
 • przygotowanie pracowników do wdrożenia nowych rozwiązań i produktów oferowanych przez podmiot Grupy Kapitałowej Banku lub do wdrożenia zmian w istniejących rozwiązaniach czy oferowanych produktach. 

W Grupie z działań szkoleniowych mogą korzystać wszyscy pracownicy, bez względu na wiek czy płeć. Poszczególne podmioty mogą stosować kryterium zajmowanego stanowiska przy kierowaniu na specyficzne szkolenia, takie jak udział w nauce na poziomie szkolnictwa wyższego (różne poziomy kształcenia w poszczególnych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku) lub lektoratów z języka obcego. Pracodawcy finansują w całości lub w części działania szkoleniowe. 

Bank co kwartał aktualizuje i komunikuje Katalog Szkoleń na portalu intranetowym. Katalog zawiera szereg działań rozwojowych dla pracowników i menedżerów. Zawiera opis poszczególnych działań oraz łatwe w obsłudze narzędzie do zapisywania się na poszczególne szkolenia. 

Bank prowadzi projekty rozwoju zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Kilkudziesięcioosobowy zespół trenerów wewnętrznych prowadzi szkolenia grupowe, stanowiskowe oraz warsztaty wewnętrzne, w tym również dla stażystów. W wybranych projektach szkolenia grupowe prowadzą firmy zewnętrzne. Pracownicy z obszaru Transformacji Cyfrowej mają z kolei dostęp zarówno do szkoleń wewnętrznych z zakresu metodyki agile, jak i szkoleń certyfikowanych. Pracownicy korzystają również z lektoratów językowych. 

Pracownicy Banku bardzo aktywnie wykorzystują wewnętrzną platformę e-learningowa, głównie do realizacji szkoleń w zakresie wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi aplikacji informatycznych. 

W ramach rozwoju zawodowego, pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki realizowanej w formie studiów podyplomowych, studiów Master of Business Administration (MBA), aplikacji radcowskiej. Bank realizuje także programy adaptacyjne dostosowane do specyfiki poszczególnych obszarów biznesowych. Szkolenia w Banku są dostępne dla pracowników niezależnie od formy zatrudnienia (na umowę o pracę lub umowę zlecenie (stażyści)). 

Badanie eNPS (Employee net promoter score)

Miarą skuteczności działań Banku w obszarze zarządzania doświadczeniami pracowników jest wskaźnik eNPS. Wskaźnik eNPS na trwałe zafunkcjonował w dialogu biznesowym w Banku, na równi z innymi kluczowymi wskaźnikami strategicznymi (np. NPS klienckim).

W 2022 roku odbyły się dwie edycje badania eNPS pt. „Jak Ci się pracuje?”. W jego ramach pytano pracowników o skłonność do polecania Banku jako pracodawcy oraz o takie wymiary jak zadowolenie ze współpracy, bezpośredniego przełożonego czy środowisko pracy. W edycji wiosennej realizowanej na przełomie maja i czerwca, wskaźnik polecenia Banku jako pracodawcy wyniósł -15 (w skali od -100 do 100). Na poziomie Banku najwyżej ocenione indeksy to Hybrydowy model pracy (78%) i Bezpośredni Przełożony (75%). Każdy menedżer zespołu w których udział wzięło minimum 7 pracowników otrzymał swój raport z wynikiem eNPS oraz pozostałych indeksów.

W grudniu wykonano ponowny pomiar. Badanie miało formę Pulse Checku i pytanie dotyczyło tylko skłonności do polecenia Banku jako pracodawcy. Wynik z grudnia to +27,7.

Między czerwcem a grudniem wskaźnik eNPS wzrósł w Banku aż o 42,7 p.p. Co można interpretować jako ogromny sukces. Działania podjęte przez Bank w celu poprawy doświadczeń pracowników przyniosły spodziewany efekt. Wnioski z wyników każdego badania służą do wprowadzania na bieżąco kolejnych udogodnień i rozwiązań dostosowanych do aktualnych potrzeb.

Różnorodność

Promowanie różnorodności jest obecne w wielu aspektach działalności Banku i całej Grupy Kapitałowej Banku. Zakłada m.in. poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników. Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na aspekty w jakich się różnią, w tym m.in. bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia. Budując zespoły Bank rozumie, że różnorodność jest ich atutem w tworzeniu innowacji, jak i sprawnym działaniu operacyjnym.

Bank dąży do zapewnienia, promowania i upowszechniania różnorodności. Dba to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka były obecne w kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach i działaniach oraz w adekwatnych do tematu politykach, przepisach i procesach.

Zasady równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i przestrzeganie praw człowieka

Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu to podstawowa zasada na poziomie polityk, przepisów i procesów kształtowanych i realizowanych w Banku. Dlatego w aktach wewnętrznych przyjmowanych na szczeblu Zarządu znajdują się najważniejsze zobowiązania w zakresie: 

 • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i niedyskryminowania pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 
 • stosowania w Banku obiektywnych kryteriów i transparentnych reguł w procesach rekrutacji, wynagradzania, rozwoju pracowniczego, dostępu do szkoleń oraz dostępu do benefitów pracowniczych, 
 • zagwarantowania równego traktowania pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, 
 • stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny wyników pracy. 

Powyższe zobowiązania oparte m.in. na konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (Konwencje nr 100 i 111). 

Bank wprowadził przepisy wewnętrzne, w tym Kodeks Etyki Banku, w których wskazuje i promuje pożądane wartości. W szczególności Bank:

 • określił istotne wartości, a także promowane postawy i zachowania w relacjach pomiędzy pracownikami, z klientami, w działalności biznesowej i relacjach z otoczeniem, jak również wskazał zachowania nieakceptowane z punktu widzenia zasad etyki obowiązujących w Banku,
 • jasno i precyzyjnie wskazał kompetencje i sposoby postępowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, w tym sposoby zgłaszania naruszeń,
 • stworzył mechanizmy zgłaszania (w tym anonimowego) i wyjaśniania każdego rodzaju nieprawidłowości, zaobserwowanych przez pracowników w miejscu pracy,
 • prowadzi monitoring i cyklicznie raportuje, w tym na poziom odpowiednich członków Zarządu Banku, zgłoszenia przejawów naruszeń przyjętych wartości i zasad,
 • wprowadził w 2022 roku mechanizm sprawozdawania Zarządowi i Radzie Nadzorczej o przestrzeganiu zasad etyki w Banku.

Dodatkowo, Bank:

 • wspiera pracowników w integracji w firmie i ułatwia tworzenie grup zainteresowań,
 • zapewnia wolność wypowiedzi: organizuje ogólnodostępne fora, przy zastrzeżeniu poszanowania zasad etycznych i kultury wypowiedzi oraz organizuje czaty z kluczowymi menedżerami Banku,
 • podejmuje inicjatywy edukacyjne na temat wartości Banku (także wśród spółek Grupy Kapitałowej Banku oraz podmiotów współpracujących), jak również przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów i kampanii informacyjnych,
 • cyklicznie inicjuje szkolenia dla kadry kierowniczej z efektywnego komunikowania się, udzielania informacji zwrotnej – z uwzględnieniem aspektu różnorodności.

Aby zagwarantować równe traktowanie pracowników, którzy wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości w Banku stosowane są:

 • obiektywne zasady wartościowania stanowisk pracy oparte na międzynarodowej metodyce, przy udziale niezależnych firm doradczych oraz związane z tym gwarancje minimalnych poziomów wynagrodzeń zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
 • monitoring wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, w tym z podziałem na płeć, którego wyniki są raportowane kierownictwu Banku,
 • cykliczne przeglądy wynagrodzeń, mające na celu diagnozę i przeciwdziałanie występowaniu różnic w wynagrodzeniu, które wynikają z innych niż obiektywne kryteriów.

Bank stanowczo przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji sprzecznym z wartościami organizacji i promuje wśród pracowników postawy oparte na wzajemnym szacunku. Wszelkie zachowania mogące wskazywać na występowanie mobbingu, nie są akceptowane. 

Politykę Banku w odniesieniu do mobbingu i dyskryminacji regulują przepisy wewnętrzne: 

 • Regulamin Pracy Banku, 
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. 

Istotne zapisy w zakresie postaw i wartości promowanych wśród pracowników zawiera także Kodeks Etyki obowiązujący w Banku. 

W Banku funkcjonują zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Zasady gwarantują przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w relacjach pracowniczych i określają sposób reagowania w razie konfliktu interpersonalnego. W oparciu o zasady pracownik Banku może bez obaw o konsekwencje zgłosić skargę na dowolne naruszenie uprawnień pracowniczych 

zdefiniowanych w przepisach prawa oraz przepisach wewnętrznych. Jednocześnie pracownik ma prawo do dodatkowego wsparcia w procesie wyjaśniania skargi. Może wskazać przedstawiciela organizacji związkowej albo przedstawiciela pracowników (powołanego na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych Banku), który będzie uczestniczył z nim w spotkaniach lub przedkładał opinie o zasadności skargi. Bieżące wsparcie w obszarze pracowniczym oferuje Contact Center HR. Dzięki temu pracownicy mogą uzyskać aktualne informacje także na temat trybu zgłaszania skarg i anonimowych zgłoszeń naruszeń uprawnień pracowniczych. 

Skargi dotyczące szeroko pojętego naruszenia uprawnień pracowniczych są rozpatrywane indywidualnie. Dla każdej z nich określa się optymalny sposób rozpatrzenia, który pozwoli na sformułowanie odpowiednich wniosków i rekomendacji lub ewentualnie na podjęcie dodatkowych działań czy decyzji kadrowych. Przy weryfikacji skarg stosuje się różne metody (m.in. anonimowe badania ankietowe, wywiady pogłębione z pracownikami, weryfikację wskaźników rotacji i innych danych kadrowych/biznesowych). Za każdym razem ustala się sposób działania z dbałością o jak największy obiektywizm oceny. Dlatego często w wyjaśnianiu sprawy biorą udział przedstawiciele różnych jednostek, zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku. 

Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku również uwzględniają w swoich przepisach wewnętrznych niezbędne rozwiązania gwarantujące przestrzeganie prawa w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Te rozwiązania funkcjonują w odrębnych regulacjach lub jako stosowne przepisy w regulaminach pracy, kodeksach etyki i innych adekwatnych dla danego podmiotu. 

Odpowiednie zarządzanie różnorodnością zwiększa efektywność pracy w zespole, poprawia atmosferę pracy, pomaga zatrzymać cennych, doświadczonych pracowników, podnosi innowacyjność i kreatywność. Dlatego w Banku są organizowane szkolenia z tego zakresu. Menedżerowie zdobywają na nich wiedzę oraz umiejętności z obszaru zarządzania różnorodnymi zespołami. To pozwala eliminować niekorzystne zachowania i sytuacje, a wspierać te wartościowe i pozytywne.

Inicjatywy dotyczące różnorodności

Na politykę różnorodności składają się także różne inicjatywy podejmowane w Banku, w tym m.in. strategiczne projekty kształtowania przyjaznego środowiska pracy oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierająca różnorodność w zatrudnieniu.

Przyjazne środowisko pracy. Kontynuowano strategię budowania przyjaznego środowiska, która uwzględnia takie aspekty jak funkcjonalne miejsce pracy, wdrożenie modelu pracy hybrydowej, czy digitalizację i uproszczenie procesów. Stworzenie wystandaryzowanego, nowoczesnego miejsca pracy, wyposażonego w narzędzia, sprzęt i odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń, ułatwia pracę.

#HybrydaSięLubić. Organizowano spotkania i udostępniano materiały informacyjne w celu przybliżenia sposobów pracy, trendów rynkowych i dobrych praktyk z zakresu pracy hybrydowej.

#FokusNaCiebie. Kontynuowano program wyboru wskazówek i materiałów o tematyce wellbeingowej zgodnie z preferencjami pracownika. Program cechuje ogólna dostępność z każdego miejsca i w dowolnym czasie – możliwość oglądania spotkań Live za pomocą Teams Live Event, czy odtworzenia nagranych wydarzeń w audiotece znajdującej się na Bankomanii, a także oferta krótkich filmów i podcastów. W trosce o work-life balance, a także dobrostan zarówno emocjonalny jak i fizyczny, materiały dotyczą takich zagadnień jak: rola i sposoby na odpoczynek, wpływ diety i snu na nasze samopoczucie, czy sposoby na zredukowanie poziomu stresu.

#CzasNaFeedback. W Banku funkcjonuje proces, w ramach którego odbywają się cykliczne podsumowania efektów pracy, kompetencji, osiągnięć, informacji zwrotnych, czy celów rozwojowych pracowników. Są one ukierunkowane na wsparcie pracownika w indywidualnym rozwoju zawodowym. Oczekiwane postawy i zachowania wobec pracowników zawarte są w modelu kompetencji, opartym na wartościach Banku. Model ten jest uniwersalny, dotyczy wszystkich pracowników i promuje m.in. komunikację i współpracę, które mają wpływ na budowanie zgranych, różnorodnych zespołów. W ramach tego rozwiązania pracownicy dostają także feedback od współpracowników przez cały rok.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierająca różnorodność w zatrudnieniu obejmuje:

 • programy staży i praktyk dające możliwość rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich i uczelni o różnych profilach; 
 • programy rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnością wraz z zapewnieniem odpowiednio dostosowanych do potrzeb takich osób, stanowisk pracy (zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności aby dostosować stanowisko pracy dla osób z niepełnosprawnościami), 
 • współpracę z uczelniami i szkołami średnimi, w ramach której są organizowane warsztaty na wybranych uczelniach w Polsce oraz w Banku, podczas których studenci mają okazję poznać wybrane obszary działalności Banku. 

W Banku są organizowane programy integracyjne. Bank wspiera inicjatywy pracownicze w zakresie wzmocnienia integracji pracowników z różnych obszarów i reprezentujących różne grupy społeczne. Są to m.in. inicjatywy i aktywności sportowe oraz działalność charytatywna pracowników jako wolontariuszy. Inicjatywy te pozwalają kształtować przyjazną kulturę organizacyjną i budować relacje oparte na różnorodności zainteresowań pracowników.

Ze względu na wojnę w Ukrainie, w 2022 roku podejmowane były inicjatywy dedykowane dla pracowników KREDOBANKU S.A., którzy przyjechali do Polski.

Polityka różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku została omówiona w sekcji Ład korporacyjny.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wskaźniki dotyczące BHP

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
[403-1] SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Służba BHP w Banku została zorganizowana jako Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BBH) i wchodzi w skład struktur Centrum Administracji. Jednostka podzielona jest na zespoły zamiejscowe, obsługujące wszystkie obiekty Banku na terenie kraju. Pracownicy Biura na co dzień realizują zalecenia określone w „Rozporządzeniu Rady Ministrów(…) w sprawie służby BHP…” m.in. w zakresie:
 • okresowej oceny ryzyka zawodowego,
 • analizy dotychczasowych zdarzeń wypadkowych, incydentów, oraz monitorowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • bieżącej i okresowej kontroli BHP we wszystkich placówkach i jednostkach Banku,
 • realizacji szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP,
 • przestrzegania zasad BHP w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

Ponadto Biuro BHP dąży do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy propagując działania prewencyjne, dobre praktyki, oraz stosując szeroko pojętą profilaktykę. Tym samym Biuro spełnia wymagania prawne decydujące o wypełnieniu obowiązków pracodawcy wobec pracownika.

Wszystkie podmioty zależne Banku wykonują zadania BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przepisy te są na tyle jednoznaczne, że de facto oznacza to stosowanie tych samych zasad BHP w całej Grupie Kapitałowej Banku. Podmioty zlokalizowane poza granicami Rzeczypospolitej działają na zasadach właściwych dla państwa, w którym są zarejestrowane.
[403-2] IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA I BADANIE INCYDENTÓW
Bank zidentyfikował zagrożenia na stanowiskach pracy i nie rozpoznano stanowisk z ryzykiem kwalifikowanym jako wysokie (tzn. nie ma stanowisk, które wymagałyby działań, aby zmniejszyć poziom ryzyka). Oceny ryzyka zawodowego Bank dokonał metodą Risk Score i objęto nią 100% stanowisk. Każda ocena podlega bieżącemu monitoringowi i okresowej weryfikacji.

Podstawowe zagrożenia to:

 • upadki na tym samym poziomie (poślizgnięcia, potknięcia),
 • upadki na niższy poziom (schody),
 • nieodpowiednie oświetlenie lub zjawisko olśnienia przykrego,
 • uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • przeciążenie układu ruchu, narządu wzroku (praca przy komputerze),
 • porażenie prądem elektrycznym (obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym),
 • wypadki komunikacyjne (podróże służbowe),
 • obciążenia psychiczne związane z narażeniem na Covid-19.
[403-3] USŁUGI MEDYCYNY PRACY
Bank posiada umowę o świadczenie usług medycyny pracy z firmą Luxmed. Pracownicy wykonują badania wstępne i okresowe w oddziałach Luxmedu lub placówkach współpracujących. Każdy pracownik może również bezpłatnie korzystać z określonego zakresu opieki medycznej wykraczającej poza medycynę pracy. Umowa ta przewiduje również możliwość rozszerzenia zakresu usług medycznych dla pracownika i jego rodziny. Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku (działające na terenie Polski) zapewniają pracownikom opiekę medyczną na warunkach wynegocjowanych z dostawcą usług przez Bank, na podstawie odrębnych umów.
[403-4] UDZIAŁ PRACOWNIKÓW, KONSULTACJE I KOMUNIKACJA USŁUG MEDYCYNY PRACY
Komunikacja między pracownikami a pracodawcą ma charakter otwartego dialogu za pośrednictwem Związków Zawodowych. Związki działają w Banku w sposób prężny i reprezentatywny. Przedstawiciel pracowników każdorazowo uczestniczy w cyklicznych Komisjach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i może się bezpośrednio komunikować z przedstawicielem medycyny pracy.
[403-5] SZKOLENIA PRACOWNIKÓW DOT. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Banku realizuje wewnętrzna służba BHP.

Szkolenia wstępne prowadzone są na bieżąco na terenie całego kraju z wykorzystaniem autorskich materiałów i pomocy dydaktycznych w sposób stacjonarny lub zdalnie z użyciem technik teleinformatycznych.

Szkolenia okresowe BHP w myśl przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostały wstrzymane z uwagi na przedłużenie terminu ich ważności do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak z uwagi na znaczną i stale rosnącą ilość osób, którym ważność szkolenia zakończy się po w/w terminie, proces szkoleń okresowych został uruchomiony w październiku 2022 roku. Szkolenie to pracownicy odbywają w formie e-learningu, natomiast egzamin odbierany jest przez komisję złożoną z dwóch pracowników służby bhp za pośrednictwem elektronicznych źródeł komunikacji.

Dynamika oraz liczebność służby BHP pozwala niezmiennie utrzymać 100% wskaźnik przeszkolenia osób nowozatrudnionych. Ponadto wśród kadry Biura BHP są wykwalifikowani ratownicy medyczni, którzy sukcesywnie szkolą pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (proces szkoleń PP w 2022 roku został częściowo zawieszony z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, realizowane były tylko szkolenia zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem jednostek).

[403-6] PROMOCJA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej Banku, w tym Bank podejmują niewymuszone prawem działania na rzecz zdrowia pracowników. Popularyzowanie korzyści prozdrowotnych przekłada się na rosnące zainteresowanie oferowanymi przez pracodawców Grupy Kapitałowej Banku:
 • bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi (np. coroczny pakiet kontrolny zdrowia, mammografia, szczepienia przeciwko grypie lub Covid19),
 • szkoleniami promującymi zdrowy styl życia (np. instrukcje ćwiczeń dla pracowników biurowych, także w trakcie pracy zdalnej),
 • dostępem do wielu obiektów sportowych i rekreacyjnych w ramach benefitów dla pracowników,
 • organizacją sekcji sportowych, zawodów oraz eventów wspierających aktywność fizyczną oraz dbałość o środowisko,
 • organizacją akcji prozdrowotnych np. „Zdrowie jak w banku”, „#FokusNaCiebie” – propagujących zdrowy styl życia, zwracając uwagę na aspekty związane z: dietą, aktywnością ruchową (joga, taniec, spersonalizowane ćwiczenia), jak również równowagą pomiędzy pracą, a czasem prywatnym.

Ponadto Bank był aktywny w zewnętrznych wydarzeniach sportowych w charakterze: organizatora, patrona czy sponsora, co buduje prozdrowotny wizerunek przedsiębiorcy.

[403-7] PREWENCJA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, KTÓRE BEZPOŚREDNIO WYNIKAJĄ Z RELACJI PRACY
Działania prewencyjne w Banku na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków wynikających z relacji pracy:
 • wsparcie oraz określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń psychospołecznych takich jak: stres czy mobbing.
 • kampanie informacyjne dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa w pracy (instrukcje, broszury, tematyczne strony intranetowe),
 • dodatkowe nieobligatoryjne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy bezpiecznej jazdy samochodem dla pracowników użytkujących pojazdy służbowe,
 • profilaktyka wzroku: dostęp do badań okulistycznych, refundacja zakupu okularów i szkieł korygujących wzrok,
 • profilaktyka wypadkowa – realizowana przez służby BHP w ramach szkoleń wstępnych i okresowych, a także w ramach konsultacji z pracownikami polityka przeciwdziałania wypadkom związanych z pracą,
 • zapewnienie przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej dla stanowisk pracy narażonych na czynniki zewnętrzne,
 • zapewnienie ciągłości działań w zapobieganiu i kontroli warunków pracy w obliczu zagrożenia Covid-19
[403-8] PRACOWNICY OBJĘCI SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Podstawowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wynikający z ogólnych przepisów prawa obejmuje 100% pracowników.
[403-9] URAZY ZWIĄZANE Z PRACĄ
W 2022 roku zgłoszono 68 zdarzeń wypadkowych (69 w 2021 roku). W drodze postępowania 7 z nich nie zostało uznanych za wypadek przy pracy, a 10 postępowań trwa. Do najczęstszych skutków wypadków przy pracy należą: stłuczenia, skręcenia oraz zwichnięcia, a także urazy powłok ciała W 2022 roku w pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku zgłoszono łącznie 6 zdarzeń wypadkowych (13 w 2021 roku), z czego jeden z nich dotyczył pracownika zatrudnionego na umowę inną niż umowa o pracę. Wszystkie postępowania zostały zakończone, a dwa z nich nie zostały uznane za wypadek przy pracy.
[403-10] CHOROBY ZAWODOWE
W 2022 roku zgłoszono 9 podejrzeń chorób zawodowych u 7 osób i wszystkie z nich dotyczą byłych pracowników Banku (w roku 2021 było 5 zgłoszeń). W tym samym roku organ orzekający wydał 4 decyzje, w których stwierdzono brak podstaw do zakwalifikowania schorzenia do grupy chorób zawodowych (2 decyzje dotyczą zgłoszeń z lat ubiegłych, oraz 2 dotyczą postępowań rozpoczętych w 2022 roku). Pozostałe postępowania trwają.

Wyniki wyszukiwania