Raport Roczny 2022

Grupa

Raport Roczny 2022

[2-2] W skład Grupy Kapitałowej Banku na 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wchodził PKO Bank Polski S.A. jako jednostka dominująca oraz 36 jednostek (podmiotów) zależnych bezpośrednio lub pośrednio (wszystkich szczebli). Wszystkie jednostki zależne zostały ujęte w skonsolidowanych danych finansowych zgodnie z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

W wykazie prezentowany jest udział PKO Banku Polskiego S.A. w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku funduszy –  udział  posiadanych  certyfikatów  inwestycyjnych  funduszu.  Wszystkie  wykazane  jednostki  zależne w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku (dalej: sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za 2022 rok) ujmowane są metodą pełną.

Pełny wykaz jednostek zależnych Banku oraz jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku za 2022 rok (nota 1).

Najważniejsze zmiany w strukturze grupy PKO Banku Polskiego S.A.

W 2022 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Banku miały miejsca następujące zdarzenia:

  • zakończono likwidację spółki ROOF Poland Leasing 2014 (podmiotu z portfela PKO Leasing A.),
  • zakończono likwidację spółki Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 K.A. w likwidacji (podmiotu z portfela Merkury fiz an).

Powyższe spółki przestały wchodzić w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

W grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek: Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A i Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. (podmioty z portfela Merkury fiz an) podjęły uchwały o postawieniu spółek w stan likwidacji. Zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2023 roku.

Wyniki wyszukiwania