Raport Roczny 2022

Outlook

Raport Roczny 2022

Czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe

PKO Bank Polski S.A. widzi rosnące ryzyko wynikające ze zmian makroekonomicznych oraz regulacyjnych. Poniżej uwarunkowania zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność i przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Banku.

 • wojna w Ukrainie i jej konsekwencje gospodarcze, w tym głównie ograniczenie dostępności surowców energetycznych,
 • reakcja globalnej gospodarki na dokonane już istotne zacieśnienie polityki pieniężnej, w tym zdecydowane podwyżki stóp procentowych w USA i w strefie euro, które prawdopodobnie będą kontynuowane przynajmniej na początku 2023 roku,
 • spowolnienie tempa globalnego wzrostu gospodarczego, w szczególności możliwa stagnacja w Niemczech będąca skutkiem kryzysu energetycznego,
 • zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, związane z reshoringiem, przenoszeniem produkcji bliżej rynków zbytu (nearshoring) i przenoszeniem produkcji do państw w ramach szeroko rozumianych bloków sojuszniczych (friendshoring),
 • zmiany sytuacji gospodarczej w Chinach, gdzie w trakcie 2023 roku oczekiwane jest istotne ożywienie gospodarcze odzwierciedlające odejście od polityki zero-covid, co może prowadzić do wzrostu globalnego popytu, poprawiając perspektywy wzrostowe dla światowej gospodarki, ale równocześnie może też się stać nowym źródłem presji inflacyjnej,
 • zmiany w polityce klimatycznej, w tym przyspieszająca transformacja energetyczna oraz wzrost restrykcyjności i znaczenia wymogów środowiskowych.
 • ścieżka dalszych zmian stóp procentowych NBP oraz poziomu i oprocentowania rezerwy obowiązkowej,
 • natężenie i trwałość zewnętrznych czynników wpływających na inflację oraz działania regulacyjne nakierowane na ograniczanie skali wzrostu inflacji,
 • spowolnienie gospodarcze będące skutkiem osłabienia globalnego popytu, wysokiej inflacji oraz zacieśnienia polityki pieniężnej,
 • przepływy migracyjne, w tym ich wpływ na podaż pracowników i zagregowany popyt w gospodarce,
 • wzrost obciążeń dla sektora finansów publicznych związany z kosztami działań ochronnych w obliczu kryzysu energetycznego oraz z nakładami na obronność i transformację energetyczną, przy niepewności dotyczącej napływu środków z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Programu Odbudowy,
 • sytuacja na rynkach finansowych, która może odzwierciedlać in. wzrost ryzyka geopolitycznego w związku z ewentualną eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie,
 • reakcja sektora gospodarstw domowych na podwyższony poziom stóp procentowych NBP, w tym m.in. kształtowanie się popytu konsumpcyjnego, popytu na kredyt i zdolności do obsługi już zaciągniętych zobowiązań,
 • wydłużenie działania niektórych przepisów tarczy antyinflacyjnej do 30 czerwca 2023 roku tj. preferencyjnych stawek podatku VAT na wybraną żywność, a także dodatków i rekompensat związanych z cenami energii i jej źródłami, oraz ustalenia na cały 2023 rok stałej ceny dla określonego rocznego zużycia energii elektrycznej wybranych podmiotów,
 • zmiany zasad realizacji obowiązków płatnika w zakresie podatku u źródła (WHT), a w szczególności: wydłużenie na 2023 rok wyłączenia stosowania przepisów dotyczących obowiązkowego poboru podatku u źródła przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy (tzw. płatnicy techniczni), przy wypłatach przekraczający 2 mln PLN, od należności z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach, a także złagodzenie warunków niepobierania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wybranych przychodów z obligacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem u źródła (uchylenie obowiązku emitenta do złożenia oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w informowaniu podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia podatkowego),
 • uprawnienie dla wybranych podatników podatku od niektórych instytucji finansowych, w tym banków krajowych, do obniżenia od 1 stycznia 2023 roku podstawy opodatkowania o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa oraz o wartość aktywów wynikających z określonych w przepisach transakcji repo/reverse repo,
 • obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (opłat i prowizji) wobec instytucji pożyczkowych w ramach planowanych regulacji tzw. antylichwiarskich,
 • ryzyko wszczęcia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postępowań wobec Banku w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w tym m.in. w zakresie rozpatrywania reklamacji tzw. nieautoryzowanych transakcji, proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego oraz procesu obsługi ustawowych wakacji kredytowych, jak również ryzyko nałożenia kary przez Prezesa UOKiK w postępowaniu dotyczącym stosowanych przez Bank klauzul modyfikacyjnych we wzorcach umownych,
 • możliwe dalsze rozstrzygnięcia sądowe w kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych i kredytów złotowych opartych na stawkach WIBOR,
 • możliwe podjęcie decyzji w 2023 roku o wydłużeniu ustawowych wakacji kredytowych na 2024 rok.

Wyniki wyszukiwania