Raport Roczny 2022

Pozycja rynkowa

Raport Roczny 2022

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku:

  • utrzymała wysokie udziały w rynku kredytowym zarówno pod względem wolumenu, jak i sprzedaży wybranych produktów,
  • zwiększyła swój udział w rynku oszczędności osób prywatnych,
  • utrzymała pozycję lidera w rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych oraz sprzedaży kredytów.
17,0
%
Rynku
kredytów
20,0
%
Rynku
oszczędności
20,4
%
Rynku sprzedaży
kredytów hipotecznych
20,6
%
Rynku funduszy
osób fizycznych

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana 2022/2021
Kredyty: 17,0% 17,4% 17,6% 17,9% 17,6% -0,4 p.p.
1. osób prywatnych, w tym: 21,4% 21,9% 22,4% 22,8% 22,9% -0,5 p.p.
mieszkaniowe 22,8% 23,7% 24,9% 25,8% 26,1% -0,9 p.p.
złotowe 23,8% 24,7% 26,3% 27,6% 28,3% -0,9 p.p.
walutowe 18,9% 20,1% 20,8% 21,0% 21,0% -1,2 p.p.
konsumpcyjne i pozostałe, w tym: 17,8% 17,1% 16,5% 16,3% 15,8% 0,7 p.p.
w rachunku bieżącym 35,5% 34,1% 32,7% 32,4% 32,1% 1,4 p.p.
2. podmiotów instytucjonalnych 13,0% 12,8% 12,6% 13,1% 12,7% 0,2 p.p.
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) 30,8% 29,3% 30,2% 30,7% 32,4% 1,5 p.p.
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) 20,4% 19,8% 19,7% 25,7% 28,9% 0,6 p.p.
Oszczędności ogółem1), w tym: 20,0% 19,2% 18,3% 18,3% 18,4% 0,8 p.p.
oszczędności osób fizycznych2) 28,1% 25,6% 24,3% 22,6% 22,0% 2,4 p.p.
Depozyty: 17,6% 17,8% 17,3% 17,9% 18,1% -0,2 p.p.
osób prywatnych 23,3% 22,5% 21,9% 20,8% 20,2% 0,8 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 11,2% 12,3% 11,5% 13,8% 15,2% -1,1 p.p.
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych3) 20,6% 19,9% 19,2% 19,5% 21,5% 0,7 p.p.
Działalność maklerska – obroty na rynku wtórnym 9,2% 12,3% 11,2% 7,5% 7,7% -3,1 p.p.
Źródło: NBP, GPW, ZBP, Analizy Online
1) Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz obligacje detaliczne oszczędnościowe.
2) Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe.
3) W 2021 roku nastąpiła zmiana danych rynkowych w związku ze zmianą statutu dwóch funduszy na fundusze osób fizycznych. Dane za poprzednie okresy zostały przeliczone.

Wyniki wyszukiwania