Raport Roczny 2022

11.8. Instrumenty kapitałowe

Raport Roczny 2022

Inwestycje w instrumenty kapitałowe wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

W przypadku inwestycji kapitałowych Grupa Kapitałowa nie skorzystała z opcji wyceny do wartości godziwej przez inne dochody całkowite.

Wyniki wyszukiwania