Raport Roczny 2022

Noty objaśniające

Raport Roczny 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ – INSTRUMENTY FINANSOWE

POZOSTAŁE NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM GRUPY KAPITAŁOWEJ

POZOSTAŁE NOTY

Wyniki wyszukiwania