Raport Roczny 2022

13. Zmiany zasad rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku I objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa, w celu lepszego odzwierciedlenia swej działalności i zapewnienia porównywalności z sektorem bankowym i leassingowym, dokonała następujących zmian w zakresie:

1. Rachunku zysków i strat

Reklasyfikacja kosztów związanych z kartami (1)

Począwszy od 1 kwartału 2022 roku Grupa Kapitałowa prezentuje koszty związane z kartami jako element wyniku z tytułu prowizji i opłat w kosztach dotyczących kart. Wcześniej koszty prezentowane były w kosztach działania jako element kosztów rzeczowych.

Reklasyfikacja kosztów transportu wartości pieniężnych na rzecz klientów grupy kapitałowej (2)

Począwszy od 1 kwartału 2022 roku Grupa Kapitałowa prezentuje koszty związane z transportem wartości pieniężnych jako element wyniku z tytułu prowizji i opłat w kosztach rachunków bankowych dotyczących usług rozliczeniowych. Wcześniej koszty prezentowane były w kosztach działania jako element kosztów rzeczowych dotyczących usług informatycznych.

Reklasyfikacja kosztów opłat członkowskich o charakterze dobrowolnym (3)

Począwszy od 1 kwartału 2022 roku Grupa Kapitałowa prezentuje koszty opłat członkowskich o charakterze dobrowolnym jako element pozostałych kosztów operacyjnych. Wcześniej koszty prezentowane były w kosztach działania.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ – WYBRANE DANE 01.01-31.12.2021 przed przekształceniem (1) (2) (3) 01.01-31.12.2021 przekształcone
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 431 (50) (4) 4 377
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 165) (50) (4) (1 219)
Wynik pozostały 777 (3) 774
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 59 (3) 56
Wynik na działalności biznesowej 15 090 (50) (4) (3) 15 033
Koszty działania (6 174) 50 4 3 (6 117)
w tym, wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (645) 3 (642)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 874 4 874

2. Sprawozdania z sytuacji finansowej

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zmianie uległa nazwa linii „Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej” na „Aktywa z tytułu działalności ubezpieczeniowej”.

3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych

Począwszy od sprawozdań finansowych za rok 2022:

  • w części przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej pozycję „odsetki i dywidendy” podzielono na „odsetki i dywidendy otrzymane” oraz „odsetki zapłacone” (1)
  • przepływy z aktywów rzeczowych oddanych w leasing operacyjny zostały przeklasyfikowane z działalności inwestycyjnej do działalności operacyjnej (2).

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – WYBRANE DANE 01.01-31.12.2021
przed przekształceniem
(1) (2) 01.01-31.12.2021
przekształcone
Odsetki i dywidendy (stara pozycja) (1 863)
Odsetki i dywidendy otrzymane (nowe pozycje) (2 280) (2 280)
Odsetki zapłacone (nowe pozycje) 417 417
rzeczowych aktywów trwałych oddanych w leasing operacyjny (nowa pozycja) (416) (416)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 211 (416) 32 795
Wpływy z działalności inwestycyjnej 63 534 (271) 63 263
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 466 (271) 195
Wydatki z działalności inwestycyjnej (77 249) 687 (76 562)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 717) 687 (1 030)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 715) 416 (13 299)

Wyniki wyszukiwania