Raport Roczny 2022

48. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

W ramach działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych. Zgodnie z MSR 37 zobowiązanie warunkowe jest:

  • możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli podmiotów z Grupy Kapitałowej,
  • obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.

Zasady tworzenia rezerw na udzielone zobowiązania pozabilansowe opisane są w nocie „Rezerwy”.

W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się do wartości godziwej. W kolejnych okresach, na dzień bilansowy gwarancje finansowe wyceniane są w kwocie wyższej z dwóch:

  • kwocie odpisu na oczekiwane straty kredytowe, lub
  • kwocie rozpoznanej w momencie początkowym prowizji, amortyzowanej w czasie zgodnie z MSSF 15.

Informacje finansowe

  • Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy kapitałowej do objęcia papierów wartościowych)

Na 31 grudnia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku na nie zostały zawarte umowy objęte subemisją.

  • Zobowiązania umowne

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH 31.12.2022 31.12.2021
wartości niematerialnych 81 19
rzeczowych aktywów trwałych 141 115
Razem 222 134
  • Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2022 Razem Rezerwy według MSSF 9 Wartość netto
Linie i limity kredytowe 70 380 (590) 69 790
na nieruchomości 3 683 (21) 3 662
gospodarcze 52 455 (414) 52 041
konsumpcyjne 10 650 (155) 10 495
z tytułu faktoringu 2 749 2 749
z tytułu leasingu finansowego 843 843
Pozostałe 2 825 2 825
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: 73 205 (590) 72 615
zobowiązania nieodwołalne 30 579 (301) 30 278
POCI 5 (1) 4
Udzielone gwarancje i poręczenia
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 10 578 (236) 10 342
dla podmiotów finansowych 2 735 2 735
dla podmiotów niefinansowych 7 772 (236) 7 536
dla podmiotów budżetowych 71 71
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) 315 315
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych 1 514 (7) 1 507
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 71 71
Razem udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: 12 478 (243) 12 235
zobowiązania nieodwołalne 4 812 (234) 4 578
gwarancje dobrego wykonania umowy 3 640 (203) 3 437
POCI 284 (5) 279
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 85 683 (833) 84 850

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2021 Razem Rezerwy według MSSF 9 Wartość netto
Linie i limity kredytowe 65 732 (415) 65 317
na nieruchomości 5 265 (19) 5 246
gospodarcze 46 941 (303) 46 638
konsumpcyjne 10 698 (93) 10 605
z tytułu faktoringu 2 116 2 116
z tytułu leasingu finansowego 712 712
Pozostałe 2 670 2 670
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: 68 402 (415) 67 987
zobowiązania nieodwołalne 22 374 (190) 22 184
POCI 14 (1) 13
Udzielone gwarancje i poręczenia
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 10 088 (256) 9 832
dla podmiotów finansowych 2 288 2 288
dla podmiotów niefinansowych 7 774 (256) 7 518
dla podmiotów budżetowych 26 26
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) 408 408
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych 1 238 (4) 1 234
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 65 65
Razem udzielone gwarancje i poręczenia w tym: 11 799 (260) 11 539
zobowiązania nieodwołalne 5 100 (255) 4 845
gwarancje dobrego wykonania umowy 3 389 (203) 3 186
POCI 45 (2) 43
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 80 201 (675) 79 526

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

  • Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej według terminów wymagalności

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2022 do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
zobowiązania udzielone – finansowe 14 588 5 101 26 792 18 860 7 864 73 205
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 519 937 4 098 4 632 2 292 12 478
Razem 15 107 6 038 30 890 23 492 10 156 85 683

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2021 do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
zobowiązania udzielone – finansowe 12 663 4 674 24 479 16 441 10 145 68 402
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 466 1 855 3 336 3 792 2 350 11 799
Razem 13 129 6 529 27 815 20 233 12 495 80 201
  • Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ 31.12.2022 31.12.2021
Finansowe 110 258
Gwarancyjne 9 516 7 331
Razem 9 626 7 589

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

  • Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej według terminów wymagalności

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2022 do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
zobowiązania udzielone – finansowe 14 588 5 101 26 792 18 860 7 864 73 205
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 519 937 4 098 4 632 2 292 12 478
Razem 15 107 6 038 30 890 23 492 10 156 85 683

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2021 do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
zobowiązania udzielone – finansowe 12 663 4 674 24 479 16 441 10 145 68 402
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 466 1 855 3 336 3 792 2 350 11 799
Razem 13 129 6 529 27 815 20 233 12 495 80 201

Wyniki wyszukiwania