Raport Roczny 2022

57. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji, tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

KOMPENSOWANIE AKTYWA Razem aktywa finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
31.12.2022
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 14 215 14 208 7
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane (4) (4)
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 14 211 14 204 7
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 1 628 1 628
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 912 912
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 716 716
Kwota netto 12 583 12 576 7

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA Razem zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
31.12.2022
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 20 451 20 451
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane (4) (4)
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 20 447 20 447
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 2 978 2 978
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 912 912
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 2 066 2 066
Kwota netto 17 469 17 469

KOMPENSOWANIE AKTYWA Razem aktywa finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
31.12.2021
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 11 837 11 837
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane (1) (1)
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 11 836 11 836
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 2 631 2 631
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 1 104 1 104
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 1 527 1 527
Kwota netto 9 205 9 205

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA Razem zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
31.12.2021
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 15 815 15 815
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane (1) (1)
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 15 814 15 814
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 2 887 2 887
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 1 104 1 104
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 1 783 1 783
Kwota netto 12 927 12 927

Wyniki wyszukiwania