Raport Roczny 2022

65.1. Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

Raport Roczny 2022

STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2022 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 13 908 42 1 349 248 66 304 15 917
Należności od banków 5 957 13 5 481 3 119 1 225 306 16 101
Pochodne instrumenty zabezpieczające 953 75 14 1 042
Pozostałe instrumenty pochodne 11 689 1 214 245 14 13 162
Papiery wartościowe 127 871 2 663 4 997 101 135 632
– przeznaczone do obrotu 191 2 193
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 091 441 170 1 702
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 60 425 1 237 3 448 101 65 211
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 66 164 983 1 379 68 526
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 7 7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 193 721 8 906 26 135 1 612 1 278 69 231 721
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 565 3 565
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 190 156 8 906 26 135 1 612 1 278 69 228 156
Inne aktywa finansowe 1 613 12 146 44 4 48 1 867
Suma aktywów 355 719 8 973 37 063 10 279 2 674 741 415 449

STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2022 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 9
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 9 9
Zobowiązania wobec banków 908 1 930 153 1 19 3 011
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 2
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 906 1 930 153 1 19 3 009
Pochodne instrumenty zabezpieczające 7 202 267 7 469
Pozostałe instrumenty pochodne 11 606 1 230 129 13 12 978
Zobowiązania wobec klientów 288 102 1 349 29 540 14 851 2 259 3 481 339 582
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 783 783
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 287 319 1 349 29 540 14 851 2 259 3 481 338 799
Otrzymane kredyty i pożyczki 968 1 313 13 2 294
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 5 953 9 557 15 510
Zobowiązania podporządkowane 2 781 2 781
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 939 3 865 294 35 251 4 387
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 714 3 97 6 3 10 833
Suma zobowiązań 321 182 1 355 44 799 15 433 2 311 3 774 388 854
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 68 226 119 11 310 4 941 187 900 85 683

STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2021 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 10 651 35 543 124 76 158 11 587
Należności od banków 4 088 6 3 699 151 612 454 9 010
Pochodne instrumenty zabezpieczające 915 16 2 933
Pozostałe instrumenty pochodne 10 296 509 88 10 10 903
Papiery wartościowe 129 770 2 643 2 619 408 135 440
– przeznaczone do obrotu 246 2 248
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 395 506 148 2 049
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 58 261 1 407 1 787 408 61 863
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 69 868 728 684 71 280
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 197 485 12 706 20 268 1 483 2 195 163 234 300
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 559 4 559
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 2 2
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 192 926 12 706 20 268 1 483 2 193 163 229 739
Inne aktywa finansowe 1 802 1 47 24 7 14 1 895
Suma aktywów 355 007 12 748 27 725 4 491 3 298 799 404 068

STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2021 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 8 8
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 8
Zobowiązania wobec banków 877 2 725 178 1 40 3 821
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 877 2 725 178 1 40 3 821
Pochodne instrumenty zabezpieczające 4 795 3 8 4 806
Pozostałe instrumenty pochodne 10 218 682 98 10 11 008
Zobowiązania wobec klientów 284 715 932 21 776 9 579 2 301 2 993 322 296
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 067 1 067
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 283 648 932 21 776 9 579 2 301 2 993 321 229
Otrzymane kredyty i pożyczki 941 1 059 461 2 461
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 10 202 10 291 3 307 72 23 872
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 058 6 727 92 46 406 3 335
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 560 3 101 4 3 4 675
Suma zobowiązań 317 090 941 37 364 13 266 2 884 3 453 374 998
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 66 544 130 8 308 4 146 486 587 80 201

Wyniki wyszukiwania