Raport Roczny 2022

66.1. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych

Raport Roczny 2022

Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych

Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy) zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa Wartość bilansowa
31.12.2022
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 9 9
Zobowiązania wobec banków 3 032 31 15 3 078 3 011
Zobowiązania wobec klientów 273 135 29 704 11 461 24 577 7 901 346 778 339 582
Otrzymane kredyty i pożyczki 47 28 1 166 1 697 2 938 2 294
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 2 712 1 047 2 691 9 655 62 16 167 15 510
Zobowiązania podporządkowane 119 116 2 503 1 036 3 774 2 781
Zobowiązania z tytułu leasingu 21 39 161 448 229 898 896
Pozostałe zobowiązania finansowe 3 481 31 81 94 3 687 3 491
Razem 282 437 30 999 15 691 38 974 9 228 377 329 367 574
Zobowiązania pozabilansowe:
udzielone finansowe 14 588 5 101 26 792 18 860 7 864 73 205
udzielone gwarancyjne 519 937 4 098 4 632 2 292 12 478

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa Wartość bilansowa
31.12.2021
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 8 8 8
Zobowiązania wobec banków 3 809 20 40 3 869 3 821
Zobowiązania wobec klientów 285 741 12 671 11 489 6 159 6 737 322 797 322 296
Otrzymane kredyty i pożyczki 39 47 431 2 328 2 845 2 461
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1 089 1 795 10 185 11 443 64 24 576 23 872
Zobowiązania podporządkowane 25 62 585 2 857 3 529 2 716
Zobowiązania z tytułu leasingu 20 39 193 547 255 1 054 959
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 281 95 2 376 2 376
Razem 292 987 14 597 22 400 21 157 9 913 361 054 358 509
Zobowiązania pozabilansowe:
udzielone finansowe 12 663 4 674 24 479 16 441 10 145 68 402
udzielone gwarancyjne 466 1 855 3 336 3 792 2 350 11 799

Przepływy kontraktowe zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach brutto

Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2022
wypływy (nominał i odsetki) (14 567) (16 306) (16 697) (10 228) (166) (57 964)
wpływy (nominał i odsetki) 14 269 15 789 15 368 9 712 526 55 664

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2021
wypływy (nominał i odsetki) (10 897) (9 528) (9 016) (15 320) (225) (44 986)
wpływy (nominał i odsetki) 10 844 9 429 9 204 14 851 623 44 951

Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach netto

W przypadku transakcji IRS i NDF zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek i nominałów odpowiednio, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na 31 grudnia 2022 roku i na 31 grudnia 2021 roku.

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2022
IRS (477) (1 655) (1 203) (268) (25) (3 628)
pozostałe: opcje, FRA, NDF (279) (692) (1 713) (609) (19) (3 312)

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2021
IRS (114) (180) (108) (470) (15) (887)
pozostałe: opcje, FRA, NDF (1 603) (711) (2 529) (845) (7) (5 695)

Wyniki wyszukiwania