Raport Roczny 2022

66.3. Aktywa i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Raport Roczny 2022

AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2022
Kasa, środki w Banku Centralnym 15 917 15 917
Należności od banków 16 093 8 16 101
Pochodne instrumenty zabezpieczające 439 603 1 042
Pozostałe instrumenty pochodne 4 543 8 619 13 162
Papiery wartościowe 11 462 124 170 135 632
– przeznaczone do obrotu 65 128 193
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 198 504 1 702
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 7 229 57 982 65 211
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 970 65 556 68 526
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 7 7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 57 894 173 827 231 721
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 916 649 3 565
– wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 54 978 173 178 228 156
Inne aktywa finansowe 1 863 4 1 867
Suma aktywów finansowych 108 218 307 231 415 449

AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2021
Kasa, środki w Banku Centralnym 11 587 11 587
Należności od banków 9 005 5 9 010
Pochodne instrumenty zabezpieczające 486 447 933
Pozostałe instrumenty pochodne 5 024 5 879 10 903
Papiery wartościowe 9 386 126 054 135 440
– przeznaczone do obrotu 113 135 248
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 326 723 2 049
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 2 912 58 951 61 863
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 5 035 66 245 71 280
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 56 525 177 775 234 300
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 458 1 101 4 559
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 2 2
– wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 53 067 176 672 229 739
Inne aktywa finansowe 1 895 1 895
Suma aktywów finansowych 93 908 310 160 404 068

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2022
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 9
Zobowiązania wobec banków 3 011 3 011
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 2
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 009 3 009
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 762 5 707 7 469
Pozostałe instrumenty pochodne 4 760 8 218 12 978
Zobowiązania wobec klientów 311 936 27 646 339 582
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5 778 783
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 311 931 26 868 338 799
Otrzymane kredyty i pożyczki 1 118 1 176 2 294
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 6 311 9 199 15 510
Zobowiązania podporządkowane 2 781 2 781
Pozostałe zobowiązania finansowe 3 655 732 4 387
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 688 145 833
Suma zobowiązań finansowych 333 367 55 487 388 854

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2021
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 8 8
Zobowiązania wobec banków 3 821 3 821
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 821 3 821
Pochodne instrumenty zabezpieczające 749 4 057 4 806
Pozostałe instrumenty pochodne 5 013 5 995 11 008
Zobowiązania wobec klientów 309 788 12 508 322 296
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 067 1 067
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 309 788 11 441 321 229
Otrzymane kredyty i pożyczki 300 2 161 2 461
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 12 865 11 007 23 872
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 518 817 3 335
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 571 104 675
Suma zobowiązań finansowych 335 633 39 365 374 998

Wyniki wyszukiwania