Raport Roczny 2022

9. Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji i waluty obce

Raport Roczny 2022

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego przedstawione zostały w niniejszym rozdziale oraz w poszczególnych notach w dalszej części sprawozdania finansowego.

Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach w sposób ciągły, z wyjątkiem kwestii opisanych w nocie „Zmiany zasad rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku i objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym”.

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i innych jednostek uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem Oddziału w Niemczech, Czechach, Słowacji i jednostek prowadzących swoją działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest złoty polski. Walutą funkcjonalną jednostek działających na terenie Ukrainy jest hrywna ukraińska, walutą funkcjonalną Oddziału w Niemczech i Oddziału w Słowacji oraz jednostek działających na terenie Szwecji i Irlandii jest euro, a Oddziału w Czechach jest korona czeska.

TRANSAKCJE I SALDA W WALUTACH OBCYCH

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa przelicza:

  • pozycje pieniężne w walucie obcej przy zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego,
  • pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia wyrażonej w walucie obcej przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji,
  • pozycje niepieniężne wyceniane do wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane są przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona.

Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny aktywów i zobowiązań pieniężnych oraz niepieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat.

UAH/PLN 2022 2021
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,1258 0,1487
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,1354 0,1422
Najwyższy kurs w okresie 0,1467 0,1517
Najniższy kurs w okresie 0,1258 0,1332

Do 9 września 2022 roku tj. do dnia zakończenia przez Bank skupu UAH w placówkach bankowych1, Grupa Kapitałowa począwszy od 31 marca 2022 roku przyjmowała jako kurs zamknięcia kurs ustalony przez Narodowy Bank Ukrainy, po którym Grupa Kapitałowa prowadziła wymianę UAH na PLN. Na 31 grudnia 2022 roku Grupa Kapitałowa ponownie przyjęła jako kurs zamknięcia średni kurs UAH ogłoszony dla tej waluty przez Narodowy Bank Polski.

EUR/PLN 2022 2021
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,6899 4,5994
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 4,6883 4,5775
Najwyższy kurs w okresie 4,8698 4,6834
Najniższy kurs w okresie 4,5756 4,4805

CZK/PLN 2022 2021
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,1942 0,1850
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,1909 0,1785
Najwyższy kurs w okresie 0,1980 0,1850
Najniższy kurs w okresie 0,1851 0,1727
1) PKO Bank Polski S.A w marcu 2022 roku podpisał z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowę w zakresie realizacji skupu hrywny w placówkach Banku i jej odsprzedaży do NBP po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. Realizacja umowy została rozpoczęta przez PKO Bank Polski S.A. w dniu 25 marca 2022 roku, a umowa z NBP obowiązywała do 9 września 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania