Raport Roczny 2022

1. Działalność Grupy Kapitałowej

Raport Roczny 2022

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka (PKO Bank Polski S.A. albo Bank) został utworzony dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz ministra poczt i telegrafów i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. W 1950 roku Bank rozpoczął działalność jako Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 2000 roku przekształcono Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

12 kwietnia 2000 roku zarejestrowano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną i wpisano do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy. Obecnie właściwym sądem jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bank został zarejestrowany pod numerem KRS 0000026438 oraz nadano mu numer statystyczny REGON 016298263.

Państwo rejestracji Polska
Siedziba jednostki Warszawa
Adres zarejestrowanego biura jednostki ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A., Grupa Kapitałowa Banku lub Grupa Kapitałowa) prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także w formie Oddziału w Republice Federalnej Niemiec (Oddział w Niemczech), Republice Czeskiej (Oddział w Czechach) i Republice Słowackiej (Oddział w Słowacji).

PKO Bank Polski S.A. jako jednostka dominująca jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Bank może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa oferuje kredyty hipoteczne, świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, windykacji, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz świadczy usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, zarządza nieruchomościami.

W 2022 roku oraz w 2021 roku Bank nie zmieniał nazwy jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wchodzą następujące jednostki zależne:

Lp. NAZWA JEDNOSTKI SIEDZIBA DZIAŁALNOŚĆ % UDZIAŁ W KAPITALE
JEDNOSTKI ZALEŻNE BEZPOŚREDNIO 31.12.2022  31.12.2021
1 PKO Bank Hipoteczny S.A. Warszawa działalność bankowa 100 100
2 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 100 100
3 PKO Leasing S.A. Łódź działalność leasingowa i udzielanie pożyczek 100 100
4 PKO BP BANKOWY PTE S.A. Warszawa zarządzanie funduszami emerytalnymi 100 100
5 PKO BP Finat sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego oraz outsourcing specjalistów IT 100 100
6 PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa ubezpieczenia na życie 100 100
7 PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 100 100
8 PKO Finance AB Sollentun, Szwecja usługi finansowe 100 100
9 KREDOBANK S.A. Lwów, Ukraina działalność bankowa 100 100
10 Merkury – fiz an1 Warszawa lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu 100 100
11 NEPTUN – fizan1 Warszawa 100 100
12 PKO VC – fizan1 Warszawa 100 100
1 PKO Bank Polski S.A. posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest procent posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

Lp. NAZWA JEDNOSTKI SIEDZIBA DZIAŁALNOŚĆ % UDZIAŁ W KAPITALE *
JEDNOSTKI ZALEŻNE POŚREDNIO 31.12.2022 31.12.2021
1 GRUPA PKO Leasing S.A. 100 100
PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o. Warszawa działalność agencyjna w zakresie zawierania umów ubezpieczenia
1.1 PKO Leasing Finanse sp. z o.o. Warszawa sprzedaż przedmiotów poleasingowych 100 100
2 PKO Leasing Sverige AB Sztokholm, Szwecja działalność leasingowa 100 100
3 Prime Car Management S.A. Gdańsk działalność leasingowa oraz usługi zarządzania flotą 100 100
3.1 Futura Leasing S.A. Gdańsk działalność leasingowa oraz sprzedaż przedmiotów poleasingowych 100 100
3.2 Masterlease sp. z o.o. Gdańsk działalność leasingowa 100 100
3.3 MasterRent24 sp. z o.o. Gdańsk wynajem krótkoterminowy pojazdów 100 100
4 PKO Faktoring S.A. Warszawa działalność faktoringowa 100 100
ROOF Poland Leasing 2014 DAC1 Dublin, Irlandia spółki celowe utworzone na potrzeby sekurytyzacji wierzytelności leasingowych
5 Polish Lease Prime 1 DAC2 Dublin, Irlandia
6 GRUPA PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 100 100
Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe sp. z o.o. Warszawa działalność usługowa
GRUPA KREDOBANK S.A.
7 „KREDOLEASING” sp. z o.o. Lwów, Ukraina w organizacji 100 100
Merkury – fiz an
8 „Zarząd Majątkiem Górczewska” sp. z o.o. Warszawa zarządzanie nieruchomościami 100 100
9 Molina sp. z o.o. Warszawa komplementariusz w spółkach komandytowo-akcyjnych funduszu 100 100
10 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. Warszawa kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami 100 100
11 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.3 Warszawa 100 100
12 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A.3 Warszawa 100 100
Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. w likwidacji4 Warszawa 100
13 Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A. w likwidacji Warszawa 100 100
NEPTUN – fizan
14 Qualia sp. z o.o. Warszawa obsługa posprzedażowa produktów deweloperskich 100 100
15 Sarnia Dolina sp. z o.o. Warszawa działalność deweloperska 100 100
16 Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. Warszawa działalność usługowa 100 100
16.1 „Inter-Risk Ukraina” spółka z dodatkową odpowiedzialnością5 Kijów, Ukraina działalność windykacyjna 99,90 99,90
16.2 Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp.z o.o.6 Kijów, Ukraina usługi finansowe 95,4676 95,4676
16.2.1 Finansowa Kompania „Idea Kapitał” sp. z o.o. Lwów, Ukraina działalność usługowa 100 100
17 „Sopot Zdrój” sp. z o.o. Sopot zarządzanie nieruchomością 72,9769 72,9766
* udział podmiotu bezpośrednio dominującego w kapitale jednostki
1 W czerwcu 2022 roku spółka została wykreślona z irlandzkiego rejestru spółek, a tym samym przestała wchodzić w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku PKO Leasing S.A., zgodnie z MSSF 10, sprawowała kontrolę nad spółką, mimo że nie posiadała w spółce zaangażowania kapitałowego.
2 PKO Leasing S.A., zgodnie z MSSF 10, sprawuje kontrolę nad spółką, mimo że nie posiada w spółce zaangażowania kapitałowego.
3Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2022 roku - do dnia 31 grudnia 2022 roku zmiana nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4W lipcu 2022 roku została zakończona likwidacja spółki - spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
5Drugim udziałowcem spółki jest Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje" sp. z o.o.
6Drugim udziałowcem spółki jest „Inter-Risk Ukraina" spółka z dodatkową odpowiedzialnością.

Grupa Kapitałowa posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia:

Lp. NAZWA JEDNOSTKI SIEDZIBA DZIAŁALNOŚĆ % UDZIAŁ W KAPITALE*
31.12.2022 31.12.2021
Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego S.A.
1 Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. Warszawa usługi chmury obliczeniowej 50 50
2 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. Warszawa działalność wspomagająca usługi finansowe, w tym obsługa transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych 34 34
1 EVO Payments International s.r.o. Praga, Czechy działalność wspomagająca usługi finansowe 100 100
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN – fizan
2 „Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. Poznań zarządzanie nieruchomością 41,45 41,45
Wspólne przedsięwzięcie PKO VC – fizan
3 BSafer sp. z o.o. Stalowa Wola zarządzanie zgodami marketingowymi 35,06 35,06
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego S.A.
1 Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz działalność bankowa 25,0001 25,0001
2 „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. Poznań poręczenia 33,33 33,33
3 System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. Warszawa jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 130e prawa bankowego 21,11

Wyniki wyszukiwania