Raport Roczny 2022

14.1. Harmonogram wdrożenia

Raport Roczny 2022

Począwszy od 2020 roku spółki ubezpieczeniowe Grupy Kapitałowej prowadzą projekt wdrożenia MSSF 17, przy czym ze wsparciem Doradcy Zewnętrznego od roku 2021. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim opracowanie metodyki oraz wdrożenie dedykowanego narzędzia do przeprowadzenia obliczeń aktuarialnych zgodnych z wymogami MSSF 17.

W drugim kwartale 2022 roku rozpoczęto projekt koordynowany przez Bank i wspierany przez Doradcę Zewnętrznego, gdzie zakres prac związanych z wdrożeniem MSSF 17 uległ rozszerzeniu na Grupę Kapitałową, w tym Bank oraz spółki leasingowe Grupy Kapitałowej. W projekt koordynowany przez Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości, zaangażowani są również pracownicy Departamentu Podatków, Departamentu Planowania i Kontrolingu, Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym a także pracownicy z departamentów biznesowych, rozliczeniowych i informatycznych. Dodatkowo w projekcie biorą udział przedstawiciele spółek zależnych PKO Leasing S.A., PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

W ramach prac prowadzonych na projektach:

  • przygotowano analizę luki dotychczasowych przepisów (MSSF 15, MSSF 9, MSSF 4, Rekomendacja U) versus wymogi MSSF 17;
  • wypracowano koncepcję sposobu wdrożenia MSSF 17 i jego wpływu na sposób konsolidacji, strukturę bilansu oraz rachunku zysków i strat, z uwzględnieniem kwestii podatkowych oraz adekwatności kapitałowej;
  • opracowano szczegółową metodologię wyceny poszczególnych typów umów;
  • dokonano kalkulacji korekt na bilans otwarcia na 1 stycznia 2022 oraz na okresy porównywalne 2022 roku, wynikających z implementacji MSSF 17;
  • opracowano polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej w zakresie MSSF 17;
  • przygotowano wzory ujawnień w sprawozdaniach finansowych począwszy od 1 stycznia 2023 roku;
  • wypracowano koncepcję rozwiązań informatycznych (identyfikacja źródeł danych, budowa repozytoriów danych wejściowych i wyjściowych ułatwiających automatyzację przeliczeń, budowa narzędzia do przeliczeń aktuarialnych, operacjonalizacja procesu ich generowania).

Wyniki wyszukiwania