Raport Roczny 2022

14.3. Oszacowanie wpływu – klasyfikacja i wycena

Raport Roczny 2022

Łączny wpływ korekt z tytułu wdrożenia MSSF 17 na aktywa i zobowiązania oraz kapitały własne Grupy z uwzględnieniem wpływu podatkowego prezentuje tabela poniżej:

31.12.2021
(przy zastosowaniu MSSF 4)
Korekty z tyt. wdrożenia MSSF 17 01.01.2022
(przy zastosowaniu MSSF 17)
AKTYWA, w tym: 418 086 557 418 643
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 234 300 1 397 235 697
Aktywa z tytułu działalności ubezpieczeniowej 911 (783) 128
Wartości niematerialne 3 463 (20) 3 443
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 116 (23) 4 093
Inne aktywa 2 605 (14) 2 591

31.12.2021
(przy zastosowaniu MSSF 4)
Korekty z tyt. wdrożenia MSSF 17 01.01.2022
(przy zastosowaniu MSSF 17)
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 418 086 557 418 643
Zobowiązania, w tym: 380 393 273 380 666
Zobowiązania wobec klientów 322 296 (1 030) 321 266
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 2 008 1 309 3 317
Pozostałe zobowiązania 5 366 (6) 5 360
KAPITAŁ WŁASNY, w tym: 37 693 284 37 977
Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite 25 313 9 25 313
Niepodzielony wynik finansowy (z uwzględnieniem wyniku za rok 2021) 11 144 275 11 419
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 37 707 284 37 991

Zaprezentowany wpływ korekt z tytułu wdrożenia MSSF17 na aktywa i zobowiązania oraz kapitały własne Grupy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jest najlepszym szacunkiem na moment publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  • Wzrost wartości kapitałów własnych o 284 miliony PLN wynika z retrospektywnej zmiany rozpoznawania historycznie pobranej składki ubezpieczeniowej oraz zmiany metodyki wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych. Do momentu wdrożenia MSSF 17, jak opisano w pkt 14.2.2 Obecny model wyceny i ujęcia produktów ubezpieczeniowych, w tym powiązanych z kredytami i pożyczkami, cała składka otrzymana przez Grupę dzielona była zgodnie z wymogami Rekomendacji U na podstawie modelu względnej wartości godziwej na część dotyczącą produktu ubezpieczeniowego – wycenianą modelem aktuarialnym zgodnie z wymogami MSSF 4 oraz część dotyczącą produktu kredytowego – rozliczaną metodą efektywnej stopy procentowej. Wraz z wdrożeniem MSSF 17 składka ubezpieczeniowa w całości rozpoznana została jako element ubezpieczeniowy wyceniany modelem GMM. W konsekwencji zmieniło się tempo rozpoznawania przychodów, a tym samym historycznie rozpoznanego zysku ujętego w niepodzielonym wyniku finansowym.
  • Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła o 1 397 milionów PLN, co wynika z zaprzestania ujmowania elementu składki rozliczanej metodą efektywnej stopy procentowej i korygującej wartość bilansową brutto kredytów. Wartość tej składki ujmowana dotychczas jako składnik wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom stanowi obecnie element działalności ubezpieczeniowej wycenianej wg nowej metodologii zgodnie z MSSF 17, tym samym przekładając się na wzrost salda zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej.
  • Zgodnie z MSSF 17 wartość zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej na dzień 1 stycznia 2022 wzrosła o 1 309 milionów PLN i wynosi 3 317 milionów, z czego z tytułu pozostałego okresu świadczenia usług (ang. liability for remaining coverage – „LRC”) – 3 143 miliony PLN a z tytułu zaistniałych szkód (ang. liability for incurred claims – „LIC”) – 174 miliony PLN.
  • Zmniejszeniu o 783 miliony PLN uległa również pozycja aktywów z działalności, co przede wszystkim jest wynikiem przyjęcia innej metody wyznaczania aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych na udziale reasekuratora. Zgodnie z MSSF 17 wartość aktywów z działalności ubezpieczeniowej na dzień 1 stycznia 2022 wynosi 128 milionów z czego z tytułu pozostałego okresu świadczenia usług -107 milionów PLN a z tytułu zaistniałych szkód– 21 milionów PLN.
  • W wartościach niematerialnych Grupa Kapitałowa rozpoznała przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczenia (dalej Value in force, VIF) będące efektem rozliczenia nabycia 1 kwietnia 2014 roku spółki „Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie” SA (obecnie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A). W wyniku wdrożenia MSSF 17, wartość VIF na 1 stycznia 2022 wynosi 2 miliony PLN (wartość korekty in minus 20 milionów PLN). Zmiana wyceny wynika z faktu, że istotna część produktów, dla których został rozpoznany VIF, podlega pod wymogi MSSF 17, w związku czym VIF dla tej części portfela jest zastąpiony przez marżę kontraktową (CSM). Wysokość marży kontraktowej z przejętego portfela podlegającego pod wycenę zgodnie z MSSF 17 jest wyższa niż wartość rozpoznanego VIF-a, ze względu na ostrożnościową wycenę, która była przyjęta na cele wyceny zobowiązań przy transakcji. Nowa wartość VIF ograniczona została do polis podlegających pod wycenę zgodnie z MSSF 9 i skalkulowana została zgodnie z oryginalnym ujęciem wartości VIF (tj. wycena VIF na moment transakcji i przyjęcie schematu amortyzacji w oparciu o rozkładu prognozowanych przyszłych zysków).
  • Począwszy od 1 stycznia 2023 roku znaczna część produktów tj. zobowiązania z tytułu większości produktów unit-linked oraz produktu „bezpieczny kapitał” będzie wyceniana zgodnie z MSSF 17 jako element zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej (dotyczy pozycji „Zobowiązania wobec klientów” – „Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych”). Pozostała część wyceniana będzie zgodnie z MSSF 9. Zobowiązania wobec klientów zmniejszyły się o 1 030 milionów PLN. Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych prezentowana w pozycji „Zobowiązania wobec klientów” po korektach wynosi 175 milionów PLN.

Wyniki wyszukiwania