Raport Roczny 2022

14.4. Wpływ MSSF 17 na fundusze własne I mierniki adekwatności kapitałowej

Raport Roczny 2022

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR, na potrzeby adekwatności kapitałowej stosuje się konsolidację ostrożnościową, która, w odróżnieniu od konsolidacji zgodnej z MSSF, obejmuje tylko podmioty zależne spełniające definicję instytucji, instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych. W związku z powyższym z konsolidacji ostrożnościowej wyłączone są spółki ubezpieczeniowe Grupy Kapitałowej: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Spółki ubezpieczeniowe wyceniane są metodą praw własności. Zgodnie z tą inwestycją Grupy Kapitałowej w spółki ubezpieczeniowe początkowo ujmowana była według kosztu po dniu nabycia a następnie jej wartość korygowana jest odpowiednio o zmianę udziału Grupy Kapitałowej w aktywach netto spółek ubezpieczeniowych. Zysk lub strata Grupy Kapitałowej obejmuje jej udział w zysku lub stracie spółek ubezpieczeniowych Grupy Kapitałowej (pozycja „Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć), a inne całkowite dochody  obejmują jej udział w innych całkowitych dochodach spółek ubezpieczeniowych Grupy Kapitałowej (pozycja „Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć). Wpływ transakcji wzajemnych pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej jest eliminowany.

Tym samym wdrożenie MSSF 17 na datę bilansu otwarcia wpłynie na wartość ujmowanych inwestycji kapitałowych (wymogi w zakresie funduszy własnych z tyt. ryzyka kredytowego) oraz na niepodzielony wynik finansowy i skumulowane inne dochody całkowite z tytułu zmiany wyceny spółek ubezpieczeniowych wycenianych metodą praw własności.

Łączny wpływ korekt na łączny współczynnik kapitałowy wynosi in plus  0,03 p.b. Zaprezentowany wpływ korekt z tytułu wdrożenia MSSF 17 na adekwatność kapitałową, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jest najlepszym szacunkiem na moment publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania