Raport Roczny 2022

23. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie zyski ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych, sprzedaży/likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów do zbycia otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W pozostałych przychodach operacyjnych ujmowane są również rozwiązania rezerw na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz przychody związane z wyceną i sprzedażą uprawnień do emisji CO2.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują głównie koszty utworzenia rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych przed wyrokiem TSUE (nota „Rezerwy”), straty ze sprzedaży/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi oraz koszty przekazanych darowizn. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej koszty wytworzenia produktów, towarów i materiałów. W pozostałych kosztach operacyjnych ujmowane są również utworzenia rezerw na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz koszty związane z wyceną i sprzedażą uprawnień do emisji CO2.

Noty powiązane

Informacje finansowe

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2022 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 118 97
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, rzeczowych aktywów trwałych oddanych w leasing operacyjny, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 108 101
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 47 46
Przychody uboczne 11 15
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 2 4
Rozwiązanie rezerwy na przyszłe płatności 2 4
Rozwiązanie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 7 3
Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 43 54
Inne1 90 64
Razem 428 388
1 w tym w zakresie działalności leasingowej przychody z tytułu przedterminowego zakończenia umów w wysokości 15 milionów PLN (w 2021 roku – 10 milionów PLN), przychody z tytułu sprzedaży monet na cele kolekcjonerskie w wysokości 10 milionów PN (w 2021 roku 8 milionów PLN).

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2022 2021
Koszty sprzedanych produktów i usług (1) (3)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych rzeczowych aktywów trwałych oddanych w leasing operacyjny, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (11) (33)
Przekazane odszkodowania, kary i grzywny (1) (1)
Koszty przekazanych darowizn (54) (44)
Koszty uboczne (15) (17)
Utworzenie rezerwy na potencjalny zwrot klientom prowizji i opłat (13) (27)
Utworzenie rezerwy na przyszłe płatności (2) (3)
Utworzenie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (12) (10)
Koszty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (25) (114)
Inne1 (96) (80)
Razem (230) (332)
1 w tym koszty usług zewnętrznych ponoszone w związku z dochodzeniem wierzytelności w wysokości 20 milionów PLN (w 2021 – 15 milionów), koszty remarketingu w wysokości 24 miliony PLN (w 2021 roku – 15 milionów PLN).

Wyniki wyszukiwania