Raport Roczny 2022

22. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Noty powiązane

Informacje finansowe

ZYSKI LUB STRATY Z TYTUŁU ZAPRZESTANIA UJMOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 2022 2021
Wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (41) 201
Wycenianych według zamortyzowanego kosztu 15 5
Razem (26) 206

Wyniki wyszukiwania