Raport Roczny 2022

25. Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Odpisy aktualizujące z tytułu wartości w przypadku ośrodków wypracowujących środki pieniężne w pierwszej kolejności redukują wartość firmy przypadającą na te ośrodki wypracowujące środki pieniężne (grupę ośrodków), a następnie obniżają proporcjonalnie wartość bilansową innych aktywów w ośrodku (grupie ośrodków). Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy nie podlega odwróceniu. Dla pozostałych aktywów odpis podlega odwróceniu, jeżeli nastąpiła zmiana w szacunkach służących do określenia wartości możliwej do odzyskania. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości może być odwrócony tylko do poziomu, przy którym wartość bilansowa aktywa nie przekracza wartości bilansowej, która pomniejszona o kwotę amortyzacji, zostałaby wyznaczona, jeżeli nie zostałby ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.

W przypadku, gdy istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości majątku wspólnego, czyli aktywów, które nie wypracowują środków pieniężnych niezależnie od innych aktywów lub zespołów aktywów oraz nie można ustalić wartości odzyskiwalnej pojedynczego składnika aktywów zaliczanego do majątku wspólnego, Grupa Kapitałowa ustala wartość odzyskiwalną na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik należy.

Szacunki i osądy

Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych, aktywów z tytułu prawa do użytkowania (lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne).

Do przesłanek mogących świadczyć o utracie wartości składnika aktywów trwałych należą:

  1. utrata wartości rynkowej danego składnika aktywów odnotowana w ciągu przyjętego do oceny okresu, jest znacznie wyższa od utraty wartości spowodowanej upływem czasu i zwykłym użytkowaniem,
  2. wystąpienie niekorzystnych dla Banku zmian (które już nastąpiły w ciągu okresu lub nastąpią) spowodowanych czynnikami technologicznymi, rynkowymi, gospodarczymi lub prawnymi w otoczeniu lub na rynkach, na które dany składnik jest przeznaczony,
  3. wzrost rynkowych stóp procentowych (który już nastąpił w ciągu okresu lub nastąpi) i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów,
  4. wystąpienie dowodów świadczących o utracie przydatności danego składnika aktywów w prowadzonej działalności lub jego fizycznym uszkodzeniu,
  5. wystąpienie znacznych niekorzystnych zmian (lub prawdopodobieństwo ich wystąpienia w niedalekiej przyszłości) dotyczących zakresu lub sposobu używania danego składnika, np. plany zaniechania lub restrukturyzacja działalności, której dany składnik służy, plany jego wcześniejszej likwidacji, zmiana oceny czasu użytkowania danego składnika z nieokreślonego na określony,
  6. wystąpienie dowodów świadczących o tym, że ekonomiczne wyniki danego składnika aktywów są lub w przyszłości będą gorsze od oczekiwanych,
  7. wystąpienie niekorzystnych zmian klimatycznych wpływających na zmianę oczekiwań co do dalszego wykorzystania danego składnika,
  8. inne kryteria wskazujące na możliwość utraty wartości.

W momencie rozpoznania takich przesłanek oraz corocznie w przypadku wartości niematerialnych niepodlegających amortyzacji, a także składników wartości niematerialnych nie przekazanych jeszcze do użytkowania i wartości firmy dokonuje się oszacowania wartości odzyskiwalnej, stanowiącej wyższą z dwóch kwot: wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży lub wartość użytkową składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne), a w przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa Kapitałowa ujmuje w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości. Oszacowanie powyższych wartości wymaga przyjęcia założeń dotyczących m.in. przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych, które Grupa Kapitałowa może uzyskać z tytułu dalszego użytkowania lub sprzedaży danego składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne). Przyjęcie odmiennych założeń dotyczących wyceny przyszłych przepływów pieniężnych może mieć wpływ na wartość bilansową niektórych składników aktywów trwałych.

Noty powiązane

Informacje finansowe

WYNIK Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH NOTA 2022 2021
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny 75 (1)
Rzeczowe aktywa trwałe 42 (3) (1)
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 43 (2)
Wartości niematerialne1 41 (21) (11)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 44 12
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy 45 (39) (43)
Razem (63) (46)
1 Grupa ujęła odpis tytułu utraty wartości niematerialnych – relacje z klientami w wysokości 21 milionów PLN (w 2021 roku 9 milionów PLN)

ZMIANY STANU SKUMULOWANYCH ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH Stan na początek okresu Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych Inne Stan na koniec okresu
2022
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny (3) (1) (4)
Rzeczowe aktywa trwałe (100) (3) 1 (102)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (1) (1)
Wartości niematerialne (396) (21) 35 (382)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (264) (264)
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy (354) (39) 56 (337)
Razem (1 118) (63) 91 (1 090)

ZMIANY STANU SKUMULOWANYCH ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH Stan na początek okresu Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych Inne Stan na koniec okresu
2021
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny (1) (1) (1) (3)
Rzeczowe aktywa trwałe (101) (1) 2 (100)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (3) (2) 4 (1)
Wartości niematerialne (415) (11) 30 (396)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia (276) 12 (264)
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy (292) (43) (19) (354)
Razem (1 088) (46) 16 (1 118)

Wyniki wyszukiwania