Raport Roczny 2022

45. Inne aktywa

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena innych aktywów finansowych do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

Inne aktywa finansowe ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej również ewentualne odsetki od tych aktywów, z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe.

Inne aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Wartość rozchodu pozycji zapasów ustala się w drodze szczegółowej identyfikacji poszczególnych cen nabycia lub kosztów wytworzenia składników, które dotyczą realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Informacje finansowe

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

INNE AKTYWA 31.12.2022 31.12.2021
Inne aktywa finansowe 1 867 1 895
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart 620 1 252
Rozliczenie instrumentów finansowych 134 109
Należności z tytułu rozliczeń gotówkowych 340 233
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 24 14
Rozliczenia z tytułu sprzedaży walutowych znaków pieniężnych 118 4
Należności od odbiorców 229 215
Pozostałe 402 68
Inne aktywa niefinansowe 937 710
Zapasy 287 191
Aktywa do zbycia 126 89
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 131 99
Należności z tytułu podatku VAT 45 195
Rozrachunki z budżetem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego 12
Należności z tytułu rozrachunków z KIR 1
Pozostałe1 335 136
Razem 2 804 2 605
1w pozycji „Pozostałe” na 31 grudnia 2022 roku ujęto kwotę 186 milionów PLN (281 milionów PLN należności brutto oraz (95) milionów PLN korekty wartości brutto innych aktywów) z tytułu ujęcia należności z tytułu wypłaconego klientom kapitału oraz kwotę 40 milionów PLN z tytułu roszczeń Grupy Kapitałowej o zwrot kosztów za bezumowne korzystanie z kapitału (patrz nota „Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych”).
  • Inne aktywa niefinansowe

INNE AKTYWA NIEFINANSOWE 31.12.2022 31.12.2021
Wartość brutto 1 274 1 040
Odpisy (337) (330)
Wartość netto 937 710

Inne aktywa niefinansowe- ZMIANY DOTYCZĄCE ODPISÓW 2022 2021
Wartość na początek okresu (330) (268)
Utworzenie w okresie (66) (84)
Spisania aktywów i rozliczenia 36 30
Rozwiązanie w okresie 27 41
Inne (4) (49)
Wartość na koniec okresu (337) (330)
  • Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności – pozycja „aktywa do zbycia”

Przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych majątek przeznaczany jest do sprzedaży lub na potrzeby Grupy Kapitałowej. Informacja o przejętych składnikach majątkowych analizowana jest pod kątem możliwości wykorzystania majątku na wewnętrzne potrzeby Grupy Kapitałowej. W latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku majątek przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w całości przeznaczony został do sprzedaży. Podejmowane przez Grupę Kapitałową działania mają na celu sprzedaż aktywów w możliwie najkrótszym czasie. Podstawowym trybem postępowania przy sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, w uzasadnionych przypadkach sprzedaż następuje w innym trybie uzależnionym od specyfiki sprzedawanego majątku.

  • Inne aktywa niefinansowe – zapasy

INNE AKTYWA – ZAPASY 31.12.2022 31.12.2021
Towary 264 185
Materiały 22 16
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 1 (10)
Razem 287 191

Wyniki wyszukiwania