Raport Roczny 2022

29. Podatek dochodowy

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy ujmowany jest jako podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy bieżący ujmowany jest w rachunku zysków i strat. Podatek dochodowy odroczony w zależności od źródła pochodzenia różnic przejściowych ujmowany jest w rachunku zysków i strat lub w innych dochodach całkowitych.

Podatek bieżący

Podatek dochodowy bieżący obliczany jest na podstawie zysku księgowego brutto skorygowanego o przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do przychodów podatkowych, przychody podatkowe niebędące przychodami księgowymi, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i koszty podatkowe niebędące kosztami księgowymi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Pozycje te obejmują głównie przychody i koszty z tytułu odsetek naliczonych do otrzymania i zapłacenia, odpisy na oczekiwane straty kredytowe oraz rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe.

Spółki Grupy Kapitałowej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wartość ustalonego bieżącego zobowiązania Spółek przekazywana jest na rzecz właściwych dla nich miejscowo urzędów administracji podatkowej.

Ostateczne uregulowanie zobowiązania poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 rok nastąpi z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami właściwego dla nich prawa podatkowego.

W myśl zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków może być przeprowadzona w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Podatek dochodowy odroczony

Podatek dochodowy odroczony ujmowany jest w wysokości różnicy pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego. Grupa tworzy rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana stanu rezerw oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego zaliczana jest do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z wyjątkiem skutków wyceny aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite oraz wyceny instrumentów zabezpieczających odnoszonych na inne dochody całkowite, w przypadku których zmiany stanu rezerw oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego są ujmowane w innych dochodach całkowitych. Przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego uwzględnia się wartość aktywów i rezerw na odroczony podatek na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Wartość bilansowa składników aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniżeniu, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.

Grupa Kapitałowa dla spółek działających na terytorium Polski stosuje dla odroczonego podatku dochodowego stawkę podatkową w wysokości 19%, dla spółek działających na terytorium Ukrainy w wysokości 18%, a dla spółek działających na terytorium Szwecji w wysokości 20,6%.

Grupa Kapitałowa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

Informacje finansowe

Obciążenie podatkowe

2022 2021
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (1 416) (1 640)
Bieżące obciążenie podatkowe (2 051) (1 558)
Odroczony podatek dochodowy z tytułu różnic przejściowych 635 (82)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych dochodach całkowitych z tytułu różnic przejściowych 779 1 671
Razem (637) 31
Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej

2022 2021
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 4 749 6 513
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce wynoszącej 19% (902) (1 237)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych 1 1
Wpływ trwałych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (514) (403)
odpisy aktualizujące wartość inwestycji w jednostki podporządkowane niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (10)
odpisy na oczekiwane straty kredytowe od ekspozycji kredytowych i papierów wartościowych niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (44) (45)
składka i wpłaty na BFG (78) (91)
podatek od niektórych instytucji finansowych (240) (205)
koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (143) (25)
podatek z tytułu różnic kursowych na terytorium Szwecji 27 (9)
3% zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek na rzecz nierezydentów (1)
przychody z tytułu dywidend 3 3
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (60)
pozostałe różnice trwałe 31 (30)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (1 416) (1 640)
Efektywna stopa podatkowa (w %) 29,82 25,18
Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto

REZERWA i AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Wartość na początek okresu RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INNE DOCHODY CAŁKOWITE Wartość na koniec okresu
2022
Odsetki naliczone od należności (kredytów) 235 133 368
Odsetki od papierów wartościowych 159 63 222
Wycena papierów wartościowych 20 (19) (1)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 33 24 (17) 40
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 206 17 223
Przychód do opodatkowania z tytułu rozwiązania odpisu IBNR stanowiącego w przeszłości koszty uzyskania przychodów w związku z wdrożeniem MSSF 9 39 (13) 26
Koszty zapłacone z góry 59 (30) 29
Podatek z tytułu różnic kursowych na terytorium Szwecji 288 (288)
Pozostała wartość dodatnich różnic przejściowych 26 59 85
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 1 065 (54) (18) 993
Odsetki naliczone od zobowiązań 40 174 214
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 952 75 362 1 389
Wycena papierów wartościowych 459 17 396 872
Rezerwa na świadczenia pracownicze 102 (2) 3 103
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe 1 341 136 1 477
Wycena kredytów do wartości godziwej 146 11 157
Prowizje do rozliczenia w czasie metodą liniową i efektywną stopą procentową 877 284 1 161
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 36 2 38
Rezerwa na koszty do poniesienia 61 12 73
Strata podatkowa z lat ubiegłych 6 (5) 1
Wpływ ryzyka prawnego dotyczącego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 342 (21) 321
Premia od papierów wartościowych 76 46 122
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, w tym przedmiotów leasingu 387 (148) 239
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego 4 825 581 761 6 167
Łączny efekt różnic przejściowych 3 760 635 779 5 174
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 356 (325) (18) 13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 4 116 310 761 5 187

Grupa Kapitałowa uwzględniła prawo do rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku uprawnieniem do zastosowania preferencji podatkowej w odniesieniu do ugód objętych zakresem, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe,  zmienionego Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2022 roku, które obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

REZERWA i AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Wartość na początek okresu RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INNE DOCHODY CAŁKOWITE Wartość na koniec okresu
2021
Odsetki naliczone od należności (kredytów) 257 (22) 235
Odsetki od papierów wartościowych 149 10 159
Wycena papierów wartościowych 302 14 (296) 20
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 90 33 (90) 33
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 178 28 206
Przychód do opodatkowania z tytułu rozwiązania odpisu IBNR stanowiącego w przeszłości koszty uzyskania przychodów w związku z wdrożeniem MSSF 9 52 (13) 39
Koszty zapłacone z góry 103 (44) 59
Podatek z tytułu różnic kursowych na terytorium Szwecji 279 9 288
Pozostała wartość dodatnich różnic przejściowych 32 (6) 26
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 1 442 9 (386) 1 065
Odsetki naliczone od zobowiązań 45 (5) 40
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 6 85 861 952
Wycena papierów wartościowych 1 32 426 459
Rezerwa na świadczenia pracownicze 86 18 (2) 102
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe 1 283 58 1 341
Wycena kredytów do wartości godziwej 131 15 146
Prowizje do rozliczenia w czasie metodą liniową i efektywną stopą procentową 840 37 877
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 53 (17) 36
Rezerwa na koszty do poniesienia 54 7 61
Strata podatkowa z lat ubiegłych 5 1 6
Wpływ ryzyka prawnego dotyczącego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 476 (134) 342
40 36 76
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, w tym przedmiotów leasingu 593 (206) 387
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego 3 613 (73) 1 285 4 825
Łączny efekt różnic przejściowych 2 171 (82) 1 671 3 760
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 372 370 (386) 356
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej) 2 543 288 1 285 4 116
Podatkowa grupa kapitałowa

Na podstawie umowy z 3 listopada 2021 roku PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A. oraz PKO Leasing S.A. przedłużyły na kolejne 3 lata podatkowe (2022 – 2024) funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PGK PKO Banku Polskiego S.A.”), która została utworzona na podstawie umowy z dnia 5 listopada 2018 roku. Wymienione umowy zostały zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego przewidzianą przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej utworzenie oznacza konsolidację dochodów spółek wchodzących w jej skład dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz umożliwia skorzystanie z innych zapewniających w szczególności ułatwienia operacyjne, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dedykowane są podatkowym grupom kapitałowym.

PKO Bank Polski S.A. jest w PGK PKO Banku Polskiego S.A. spółką dominującą. Rozrachunki z tytułu bieżącego podatku dochodowego prezentowane są w podziale na należności i zobowiązania PKO Banku Polskiego S.A. oraz należności i zobowiązania jednostek zależnych wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Polityka podatkowa

Bank posiada Strategię podatkową PKO Banku Polskiego S.A., przyjętą uchwałą Zarządu nr 392/C/2021 z dnia 5 października 2021 roku i zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 154/2021 z dnia 14 października 2021 roku. 17 grudnia 2021 roku Strategia została opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/strategia-podatkowa/.

Celem wykonania ustawowego, corocznego obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatkowa Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przygotowała w 2022 roku Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021, która jest opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/strategia-podatkowa/ lub: https://www.pkobp.pl/informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej/. Bank 20 grudnia 2022 roku poinformował właściwego naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona Informacja.

Podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony od dochodów osiągniętych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. w latach 2022 i 2021 roku według kraju prowadzenia działalności operacyjnej:

Podatek dochodowy od osób prawnych 2022 2021
Grupa Kapitałowa 2 053 1 558
Polska 1 791 1 526
Szwecja 259 6
Ukraina 3 26

Systemy podatkowe krajów, w których Bank i podmioty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. mają siedzibę lub oddziały, podlegają częstym zmianom legislacyjnym, m.in. w związku z działaniami służącymi uszczelnieniu systemu podatkowego na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Ponadto, rozumienie niektórych przepisów prawa podatkowego, z uwagi na ich niejednoznaczny charakter, może skutkować w praktyce indywidualnymi, niejednolitymi interpretacjami organów podatkowych, różniącymi się od interpretacji dokonywanej przez podatników, a spory w tym zakresie mogą być rozstrzygane wyłącznie w drodze orzecznictwa krajowych lub europejskich sądów. W związku z powyższym nie można wykluczyć, iż organy podatkowe zastosują interpretację przepisów prawa podatkowego, która będzie odmienna od zaimplementowanej w praktyce przez Bank lub podmioty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., co może wywrzeć znaczący, niekorzystny wpływ na ich działalność i sytuację finansową, pomimo systematycznie podejmowanych przez nie różnorodnych, dopuszczalnych prawem, działań na rzecz zminimalizowania tego ryzyka.

23 grudnia 2021 roku, w związku ze długoletnim sporem dotyczącym wątpliwości co do opodatkowania na terytorium Szwecji różnic kursowych od udzielonych Bankowi pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji, PKO Finance AB otrzymało od szwedzkich władz skarbowych negatywną decyzję, na mocy której spółka musiała zapłacić kwotę 160 726 808 SEK z tytułu dodatkowego podatku dochodowego i odsetek za rok podatkowy 2019.

Spółka nie dysponowała środkami pieniężnymi na pokrycie tego zobowiązania podatkowego, które należało uregulować najpóźniej do 26 stycznia 2022 roku. W związku z zawartą 15 maja 2020 roku umową gwarancji między Bankiem a PKO Finance AB, spółka zwróciła się do Banku z prośbą o wpłatę kwoty 160 726 808 SEK na jej rachunek bieżący w szwedzkim urzędzie skarbowym. Pomimo dokonania powyższej wpłaty Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem szwedzkiego urzędu skarbowego i zamierza wykorzystać dostępną jej drogę odwoławczą w celu odzyskania powyższej kwoty. W tym celu została zaangażowana spółka doradztwa podatkowego na terenie Szwecji.

W związku z przedawnieniem się potencjalnych zobowiązań podatkowych PKO Finance AB za lata 2015-2016, w 2022 roku Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o rozwiązaniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za lata 2015-2016 w wysokości 74 mln PLN.

Jednocześnie, w związku z realizacją w 2022 roku różnic kursowych od udzielonych Bankowi pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji, Spółka wykazała zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego za 2022 roku w wysokości 188 milionów PLN (446 milionów SEK, na 31 grudnia 2021 roku wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 288 milionów PLN). 13 lutego 2022 roku Spółka dokonała płatności podatku (po otrzymaniu przelewu z Banku, z tytułu gwarancji) postępując zgodnie z interpretacją szwedzkich organów podatkowych w celu uniknięcia potencjalnych odsetek karnych w kwocie 3.75p.a. Jednakże spółka nie zgadza się z tą interpretacją i będzie dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania o stwierdzenie nadpłaty.

Wyniki wyszukiwania