Raport Roczny 2022

30. Zysk przypadający na jedną akcję

Raport Roczny 2022

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy Banku poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję, obliczany jest na podstawie zysku przypadającego na zwykłych akcjonariuszy poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu, skorygowaną o wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2022 2021
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 333 4 874
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250 1 250
Zysk na jedną akcję
podstawowy z zysku za okres (PLN) 2,67 3,90
rozwodniony z zysku za okres (PLN) 2,67 3,90

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2022 roku oraz dnia 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiła działalność zaniechana.

Zarówno w 2022 roku jak i w 2021 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję.

Wyniki wyszukiwania