Raport Roczny 2022

32. Należności od banków

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

Informacje finansowe

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 31.12.2022 31.12.2021
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 16 103 9 010
Lokaty w bankach 13 374 7 218
Rachunki bieżące 2 215 1 243
Udzielone kredyty i pożyczki 513 546
Środki pieniężne w drodze 1 3
Wartość brutto 16 103 9 010
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (2)
Wartość netto 16 101 9 010

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI 31.12.2022 31.12.2021
do 1 miesiąca 15 935 8 808
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 102 191
od 3 miesięcy do 1 roku 56 6
od 1 roku do 5 lat 8 5
Razem 16 101 9 010

Wyniki wyszukiwania