Raport Roczny 2022

31. Kasa, środki w banku centralnym

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja do kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane według zamortyzowanego kosztu, a w przypadku braku harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.

Informacje finansowe

KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM 31.12.2022 31.12.2021
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 7 750 8 006
Gotówka 4 215 3 581
Lokaty w Banku Centralnym 3 951
Inne 1
Razem 15 917 11 587

Wyniki wyszukiwania