Raport Roczny 2022

33.2. Pozostałe instrumenty pochodne – informacje finansowe

Raport Roczny 2022

POZOSTAŁE INSTRUMENTY POCHODNE – RODZAJ KONTRAKTU Aktywa Zobowiązania
31.12.2022 31.12.2021
IRS 8 275 8 101 4 640 4 791
CIRS 408 350 694 602
FX Swap 1 245 1 039 586 312
Opcje 842 926 520 665
Commodity swap1 1 380 1 384 2 812 2 807
FRA 24 24 44 44
Forward 577 799 321 497
Commodity Forward2 404 355 1 286 1 276
Inne 7 14
Razem 13 162 12 978 10 903 11 008
1 Pozycja obejmuje wycenę kontraktów na udział w rynku paliw gazowych aktywa w kwocie 1 229 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku 2 574 miliony PLN ) - i zobowiązania w kwocie 1 237 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku 2 574 miliony PLN ).
2 Pozycja obejmuje wycenę kontraktów z tytułu uprawnień do emisji CO2..

31.12.2022 31.12.2021
wartość korekty z tytułu CVA i DVA 146 (10)

WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) pozostałe instrumenty pochodne
31.12.2022 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
IRS 6 730 16 972 88 148 236 010 53 496 401 356
Zakup 3 365 8 486 44 074 118 005 26 748 200 678
Sprzedaż 3 365 8 486 44 074 118 005 26 748 200 678
CIRS 14 124 2 870 31 020 2 168 50 182
Zakup 7 025 1 435 15 362 1 084 24 906
Sprzedaż 7 099 1 435 15 658 1 084 25 276
FX Swap 34 144 32 795 36 739 29 127 132 805
Zakup walut 17 045 16 362 18 356 14 769 66 532
Sprzedaż walut 17 099 16 433 18 383 14 358 66 273
Opcje 21 765 46 129 62 797 29 681 1 787 162 159
Zakup 10 817 22 857 31 486 14 871 892 80 923
Sprzedaż 10 948 23 272 31 311 14 810 895 81 236
FRA 38 913 1 910 40 823
Zakup 20 016 932 20 948
Sprzedaż 18 897 978 19 875
Forward 7 492 25 761 30 224 6 519 69 996
Zakup walut 3 752 12 891 15 150 3 120 34 913
Sprzedaż walut 3 740 12 870 15 074 3 399 35 083
Inne, w tym commodity swap, commodity forward i futures 1 091 2 171 6 877 251 10 390
Zakup 546 1 108 3 431 126 5 211
Sprzedaż 545 1 063 3 446 125 5 179
Razem 85 346 123 828 266 568 334 518 57 451 867 711

WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) pozostałe instrumenty pochodne
31.12.2021 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
IRS 12 202 21 092 75 924 253 584 70 590 433 392
Zakup 6 101 10 546 37 962 126 792 35 295 216 696
Sprzedaż 6 101 10 546 37 962 126 792 35 295 216 696
CIRS 4 723 41 005 7 438 53 166
Zakup 2 345 20 321 3 718 26 384
Sprzedaż 2 378 20 684 3 720 26 782
FX Swap 35 949 25 886 18 396 24 898 105 129
Zakup walut 17 988 12 959 9 196 12 477 52 620
Sprzedaż walut 17 961 12 927 9 200 12 421 52 509
Opcje 27 076 27 666 58 663 29 268 1 203 143 876
Zakup 13 518 13 835 29 296 14 616 601 71 866
Sprzedaż 13 558 13 831 29 367 14 652 602 72 010
FRA 13 457 13 457
Zakup 6 126 6 126
Sprzedaż 7 331 7 331
Forward 12 809 11 284 19 068 20 888 64 049
Zakup walut 6 401 5 638 9 510 10 398 31 947
Sprzedaż walut 6 408 5 646 9 558 10 490 32 102
Inne, w tym commodity swap, commodity forward i futures 2 132 1 321 4 970 1 499 23 9 945
Zakup 1 067 668 2 481 750 9 4 975
Sprzedaż 1 065 653 2 489 749 14 4 970
Razem 90 168 87 249 195 201 371 142 79 254 823 014

Wyniki wyszukiwania