Raport Roczny 2022

34. Papiery wartościowe

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

W pozycji papiery wartościowe zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla papierów wartościowych stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”).

Informacje finansowe

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

PAPIERY WARTOŚCIOWE przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2022
Dłużne papiery wartościowe 164 578 65 211 68 556 134 509
bony pieniężne NBP 80 80
obligacje skarbowe PLN 89 191 43 066 45 893 89 239
obligacje skarbowe walutowe 2 321 4 397 713 5 433
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 3 9 373 12 100 21 476
obligacje komunalne PLN 14 5 054 6 182 11 250
obligacje korporacyjne PLN1 56 66 2 852 1 989 4 963
obligacje korporacyjne walutowe 389 1 679 2 068
Kapitałowe papiery wartościowe 28 1 124 1 152
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 358 358
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 27 115 142
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 2 651 653
Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 193 1 702 65 211 68 556 135 662
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe„) (30) (30)
Razem 193 1 702 65 211 68 526 135 632
1 Pozycja obejmuje obligacje od międzynarodowych organizacji finansowych w kwocie 3 550 milionów PLN.

PAPIERY WARTOŚCIOWE przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2021
Dłużne papiery wartościowe 216 785 61 863 71 282 134 146
bony pieniężne NBP 810 810
obligacje skarbowe PLN 69 261 39 613 50 816 90 759
obligacje skarbowe walutowe 2 350 3 169 3 521
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 4 9 894 12 092 21 990
obligacje komunalne PLN 16 4 135 5 022 9 173
obligacje korporacyjne PLN1 125 174 3 810 1 937 6 046
obligacje korporacyjne walutowe 432 1 415 1 847
Kapitałowe papiery wartościowe 32 1 264 1 296
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 326 326
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 31 144 175
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 1 794 795
Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 248 2 049 61 863 71 282 135 442
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe„) (2) (2)
Razem 248 2 049 61 863 71 280 135 440
1 Pozycja obejmuje obligacje od międzynarodowych organizacji finansowych w kwocie 3 652 miliony PLN.

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy odpowiednio w kwocie 420 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku  1 162 miliony PLN) oraz obligacje Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych w kwocie 640 milionów PLN (brak na 31 grudnia 2021 roku).

31.12.2022 31.12.2021
odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 62 39

PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2022
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 28 1 124 1 152
do 1 miesiąca 20 46 3 222 1 514 4 802
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 278 211 489
od 3 miesięcy do 1 roku 17 28 3 729 1 275 5 049
od 1 roku do 5 lat 104 465 37 935 37 705 76 208
powyżej 5 lat 24 39 20 047 27 851 47 961
Razem 193 1 702 65 211 68 556 135 662

PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2021
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 32 1 264 1 296
do 1 miesiąca 8 2 954 964
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 371 18 392
od 3 miesięcy do 1 roku 70 60 1 587 5 019 6 736
od 1 roku do 5 lat 92 541 35 656 38 185 74 474
powyżej 5 lat 43 182 23 295 28 060 51 580
Razem 248 2 049 61 863 71 282 135 442

Wyniki wyszukiwania