Raport Roczny 2022

36. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena kredytów i pożyczek udzielonych klientom do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

Do pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zalicza się:

  • należności z tytułu kredytów i pożyczek,
  • należności z tytułu faktoringu
  • oraz należności z tytułu leasingu finansowego.

Do kategorii kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zaklasyfikowano następujące produkty: pożyczka gotówkowa, karty kredytowe i kredyty odnawialne, które w zapisach umownych zawierały mnożnik w formule oprocentowania.

Grupa Kapitałowa koryguje wartość bilansową brutto kredytów mieszkaniowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmując wpływ:

  • ryzyka prawnego dotyczącego potencjalnych spraw spornych dla portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz istniejących spraw spornych dotyczących ekspozycji kredytowych ujętych na datę bilansową w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (patrz „Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych”)
  • ustawowych wakacji kredytowych ujęty w drugiej połowie roku 2022.

Ustawowe wakacje kredytowe wprowadzone zostały Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 14 lipca 2022 roku (dalej: „Ustawa”), zawierającą pakiet wsparcia dla kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne. Zgodnie z założeniami Ustawy ustawowe wakacje kredytowe dotyczą kredytów hipotecznych udzielonych w złotych polskich i dają możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 8 miesięcy w latach 2022 – 2023 – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku. Z zawieszenia spłaty kredytu może skorzystać klient, jeśli umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 roku. Z wakacji kredytowych można skorzystać wyłącznie w przypadku jednego kredytu. Harmonogram spłaty rat kredytowych, w przypadku skorzystania przez klienta z tego udogodnienia, ulega wydłużeniu o liczbę wykorzystanych miesięcy wakacji kredytowych.

Grupa Kapitałowa uważa, iż uprawnienia klientów do skorzystania przez nich z zawieszenia spłat kredytu stanowią ustawową modyfikację przepływów pieniężnych, która nastąpiła w dniu podpisania Ustawy przez Prezydenta tj. 14 lipca 2022 roku.

Grupa Kapitałowa skorygowała wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych na kwotę 3 111 mln PLN dokonując pomniejszenia przychodu odsetkowego. Wartość korekty została ustalona jako różnica wartości bieżącej szacowanych przepływów pieniężnych, wynikających z umów kredytowych, uwzględniającej zawieszenie płatności rat oraz bieżącej wartości bilansowej brutto portfela kredytowego. Kalkulacja straty oparta jest na założeniu, że około 63% klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w PLN zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych (współczynnik partycypacji klientów).

Kwota straty, oszacowana przy założeniu skorzystania z wakacji kredytowych przez 100% klientów wynosiłaby 4,8 miliarda PLN. Do końca grudnia 2022 roku 285,5 tysiąca klientów Grupy Kapitałowej złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszonych rat kredytów wyniosła 1 831 tysięcy, (z czego 805,3 tysięcy dotyczyło zawieszeń w 2023 roku), co stanowi 42% maksymalnej liczby rat do zawieszenia dla wszystkich uprawnionych klientów.

Grupa Kapitałowa na 31 grudnia 2022 roku dokonała oceny wystarczalności poziomu straty z tytułu wakacji kredytowych w ujęciu wartościowym, przyjmując następujące założenia:

  • stopień partycypacji klientów w wakacjach kredytowych w 2023 roku będzie zbliżony do poziomu z 2022 roku – analiza ta oparta jest na podziale klientów na 4 grupy obrazujące ich dotychczasowy stopień aktywności, na podstawie którego określony został potencjalny stopień aktywności na 2023 roku;
  • dla grupy klientów, którzy wnioskowali o wakacje kredytowe w 2022 roku ale na koniec roku nie złożyli wniosków o zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych na 2023 roku uwzględniony został efekt przeszacowania stóp procentowych, kalkulowany na bazie zmiany stóp bazowych pomiędzy datą ujęcia straty na wakacjach kredytowych a 31 grudnia 2022 roku;
  • strata dotycząca wszystkich zrealizowanych w 2022 roku oraz zawnioskowanych na 2023 roku zawieszeń rat kapitałowo-odsetkowych została obniżona o efekt przedpłat obserwowany na podstawie zachowania klientów w drugiej połowie 2022 roku oraz prognozowany na 2023 roku, skorygowany ostrożnościowo z uwagi na niepewność w odniesieniu do możliwych przedpłat w 2023 roku;
  • na podstawie danych miesięcznych o napływie nowych wniosków w 2022 roku, przy zastosowaniu funkcji ekstrapolacyjnej ustalony został trend wniosków jakie mogą pojawić się do końca programu, na podstawie którego przy zastosowaniu stóp procentowych na 31 grudnia 2022 roku oszacowana została potencjalna strata.

Wyniki powyższej analizy potwierdziły, iż rozpoznana przez Grupę Kapitałową strata z tytułu wakacji kredytowych w wysokości 3 111 mln PLN jest na adekwatnym poziomie. Na wzrost współczynnika partycypacji klientów w przyszłości, a tym samym na poziom kosztów z tego tytułu, mogą potencjalnie mieć wpływ takie czynniki jak wzrost poziomu bezrobocia, zmiana zachowań klientów oraz wzrost rynkowych stóp procentowych.

Dodatkowo Grupa Kapitałowa koryguje wartość bilansową brutto kredytów mieszkaniowych oraz konsumenckich wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmując wpływ potencjalnych zwrotów kosztów dla klientów z tytułu przewidywanej przedterminowej spłaty w przyszłości czynnych kredytów konsumenckich i hipotecznych.

Ujęcia należności z tytułu leasingu finansowego opisano w nocie „Leasing” punkt „Leasing – Leasingodawca”.

W pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zaprezentowano korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla kredytów stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”).

Szacunki i osądy

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe, „Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych

Wrażliwość wysokości straty na zmianę współczynnika partycypacji klientów o +/- 10 pp. przedstawia poniższa tabela:

WPŁYW NA STRATĘ Z TYTUŁU USTAWOWYCH WAKACJI KREDYTOWYCH wzrost współczynnika partycypacji klientów o 10 pp spadek współczynnika partycypacji klientów o 10 pp
„+” wzrost; „()„ spadek 482 (482)

Informacje finansowe

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM 31.12.2022 nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bankowości detalicznej i prywatnej 3 480 129 944 133 424
na nieruchomości 4 103 303 103 307
konsumpcyjne 3 476 26 548 30 024
należności z tytułu leasingu finansowego 93 93
firm i przedsiębiorstw 44 31 286 31 330
na nieruchomości 5 382 5 382
gospodarcze 44 13 496 13 540
należności z tytułu faktoringu 243 243
należności z tytułu leasingu finansowego 12 165 12 165
korporacyjne 41 66 934 66 975
na nieruchomości 118 118
gospodarcze 41 57 607 57 648
należności z tytułu faktoringu 3 348 3 348
należności z tytułu leasingu finansowego 5 861 5 861
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
3 565 228 164 231 729
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”) (8) (8)
Razem 3 565 228 156 231 721

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM 31.12.2021 nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bankowości detalicznej i prywatnej 4 462 2 139 716 144 180
na nieruchomości 4 113 532 113 536
konsumpcyjne 4 458 2 26 077 30 537
należności z tytułu leasingu finansowego 107 107
firm i przedsiębiorstw 43 31 443 31 486
na nieruchomości 5 532 5 532
gospodarcze 43 13 579 13 622
należności z tytułu faktoringu 150 150
należności z tytułu leasingu finansowego 12 182 12 182
korporacyjne 54 58 581 58 635
na nieruchomości 75 75
gospodarcze 54 50 471 50 525
należności z tytułu faktoringu 2 773 2 773
należności z tytułu leasingu finansowego 5 262 5 262
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 4 559 2 229 740 234 301
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”) (1) (1)
Razem 4 559 2 229 739 234 300

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2022
do 1 miesiąca 730 10 799 11 529
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 453 9 581 10 034
od 3 miesięcy do 1 roku 1 733 34 606 36 339
od 1 roku do 5 lat 603 75 253 75 856
powyżej 5 lat 46 97 925 97 971
Razem 3 565 228 164 231 729

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2021
do 1 miesiąca 794 11 362 12 156
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 554 10 533 11 087
od 3 miesięcy do 1 roku 2 110 31 172 33 282
od 1 roku do 5 lat 1 058 77 551 78 609
powyżej 5 lat 43 2 99 121 99 166
Razem 4 559 2 229 739 234 300

Wyniki wyszukiwania