Raport Roczny 2022

37. Zobowiązania wobec banków

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości:

Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW 31.12.2022 31.12.2021
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 2
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 2
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 009 3 821
Depozyty banków 1 936 2 814
Rachunki bieżące 1 057 995
Inne depozyty z rynku pieniężnego 16 12
Razem 3 011 3 821

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2022 31.12.2021
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 2
do 1 miesiąca 2
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 3 009 3 821
do 1 miesiąca 2 963 3 761
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 31 20
od 3 miesięcy do 1 roku 15 40
Razem 3 011 3 821

Wyniki wyszukiwania