Raport Roczny 2022

4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Raport Roczny 2022

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (sprawozdanie finansowe), podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu oraz przyjęciu przez Radę Nadzorczą Banku 9 marca 2023 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd 9 marca 2023 roku.

Wyniki wyszukiwania