Raport Roczny 2022

42. Rzeczowe aktywa trwałe

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe – Wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, po pomniejszeniu o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Nieruchomości inwestycyjne – Wycenia się według zasad stosowanych do rzeczowych aktywów trwałych.

Nakłady – Wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych powiększa się o dodatkowe nakłady poniesione w okresie ich użytkowania jeżeli spełnią kryteria rozpoznania jako środek trwały.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wykazywane są w ramach tej samej pozycji, w ramach której przedstawione zostałyby odpowiednie bazowe składniki aktywów, gdyby były własnością Grupy Kapitałowej.

Noty powiązane

Informacje finansowe

  • Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Grunty i budynki Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny Środki trwałe w budowie Inne, w tym środki transportu Ogółem
2022
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 977 1 768 217 909 6 871
Nabycie, w tym modyfikacje 165 37 175 28 405
Transfery z nakładów 50 142 (234) 42
Likwidacja i sprzedaż (46) (92) (58) (196)
Inne (25) (23) (4) (18) (70)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 4 121 1 832 154 903 7 010
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 789) (1 352) (522) (3 663)
Amortyzacja okresu (317) (153) (60) (530)
Likwidacja i sprzedaż 29 91 31 151
Inne 21 16 14 51
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (2 056) (1 398) (537) (3 991)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (95) (1) (4) (100)
Utworzenie w okresie (3) (3)
Inne 1 1 (1) 1
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (97) (1) (3) (1) (102)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 2 093 415 213 387 3 108
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 968 433 151 365 2 917

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Grunty i budynki Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny Środki trwałe w budowie Inne, w tym środki transportu Ogółem
2021
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 807 1 715 289 834 6 645
Nabycie, w tym modyfikacje 106 12 207 91 416
Transfery z nakładów 89 153 (275) 33
Likwidacja i sprzedaż (82) (124) (1) (52) (259)
Inne 57 12 (3) 3 69
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 3 977 1 768 217 909 6 871
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 553) (1 332) (498) (3 383)
Amortyzacja okresu (329) (138) (67) (534)
Likwidacja i sprzedaż 70 123 43 236
Inne 23 (5) 18
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 789) (1 352) (522) (3 663)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (97) (1) (3) (101)
Utworzenie w okresie (1) (1)
Inne 3 (1) 2
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (95) (1) (4) (100)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 2 157 382 286 336 3 161
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 2 093 415 213 387 3 108

Nieruchomości inwestycyjne 31.12.2022 31.12.2021
Wartość bilansowa brutto 62 62
Skumulowana amortyzacja (23) (20)
Odpisy aktualizujące (3) (3)
Wartość bilansowa netto 36 39

Wyniki wyszukiwania