Raport Roczny 2022

44.1. Wspólne przedsięwzięcia

Raport Roczny 2022

Informacje finansowe

  • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o.

Bank posiada udziały spółki uprawniające do 34% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a drugim wspólnikiem spółki jest EVO Payments International Acquisition GmbH z siedzibą w Niemczech.

Zgodnie podpisaną przez wspólników umową regulującą zasady współpracy decyzje dotyczące istotnej działalności spółki wymagają zgody obu wspólników.

Wspólnicy mają prawo do powołania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej: w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 członków PKO Bank Polski SA ma prawo do powołania 2 członków (w przypadku 7 członków PKO – 3 członków). Bank ma 2 przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki składającej się z 7 osób oraz wskazuje członka niezależnego. Decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej dotyczące istotnej działalności wymagają zgody co najmniej jednego przedstawiciela PKO Banku Polskiego SA i jednego przedstawiciela drugiego wspólnika.

  • Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.

Bank posiada udziały spółki uprawniające do 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a drugim wspólnikiem spółki jest Polski Fundusz Rozwoju SA.

Zgodnie z Aktem Założycielskim spółki:

    • każdy ze wspólników posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przy czym Bank i PFR mają prawo powołać równą liczbę członków każdego z wymienionych organów,
    • dodatkowo Bankowi przysługuje wyłączne prawo powoływania Prezesa Zarządu, natomiast PFR przysługuje wyłączne prawo powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    • wszelkie kluczowe decyzje dotyczące działalności spółki wymagają jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej lub jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
  • BSafer sp. z o.o.

PKO VC – fizan (podmiot zależny PKO Bank Polski SA) posiada udziały spółki uprawniające do 35,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a drugim większościowym wspólnikiem spółki jest Michał Pilch 59,740%

Zgodnie z Umową Spółki decyzje dotyczące istotnej działalności Spółki (tj. działalności, która ma znaczący wpływ na wysokość zwrotów wypracowywanych przez Spółkę, gdzie przez zwroty rozumie się np. dywidendę, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, uchwalenie lub zwrot dopłat, wartość udziałów Spółki w bilansie wspólnika) zostały zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i wymagają zgody obu wspólników.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 31.12.2022 31.12.2021
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o.
Cena nabycia 17 17
Zmiana w udziale w aktywach netto (17) (17)
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 275 265
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 197 197
Zmiana w udziale w aktywach netto 130 121
Dywidenda (53) (53)
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 10 20
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 61 43
Zwiększenie ceny nabycia 18
Zmiana w udziale w aktywach netto (51) (41)
BSafer sp. z o.o.
Cena nabycia 1 1
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (1) (1)
Razem 285 285

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH 2022 2021
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu 285 291
Udział w zyskach i stratach 53 29
Dywidenda (53) (53)
Pozostałe 18
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu 285 285

Skrócone informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR). W przypadku jednostek posiadających spółki zależne prezentowane dane pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych jednostek. Dane za rok 2020 pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 31.12.2022 31.12.2021
rodzaj standardów rachunkowości – MSSF
Aktywa obrotowe 384 336
Aktywa trwałe 184 169
Zobowiązania krótkoterminowe 107 177
Zobowiązania długoterminowe 132 28
01.01-31.12.2022 01.01-31.12.2021
Przychody 620 541
Zysk (strata) za okres obrotowy 182 132
Pozostałe dochody całkowite 8 6
Całkowite dochody razem 190
Otrzymane dywidendy od spółki 53 54
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 31.12.2022 31.12.2021
rodzaj standardów rachunkowości – PSR
Aktywa obrotowe 4 5
Aktywa trwałe 75 73
Zobowiązania krótkoterminowe 84 85
Zobowiązania długoterminowe
01.01-31.12.2022 01.01-31.12.2021
Przychody 23 14
Zysk (strata) za okres obrotowy 1 (3)

Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 31.12.2022 31.12.2021
rodzaj standardów rachunkowości – PSR
Aktywa obrotowe 113 133
Aktywa trwałe 56 58
Zobowiązania krótkoterminowe 43 70
Zobowiązania długoterminowe 14 7
01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2021
Przychody 213 133
Zysk (strata) za okres obrotowy (20) (34)

BSafer sp. z o.o. (w tysiącach PLN) 31.12.2022 31.12.2021
rodzaj standardów rachunkowości – PSR
Aktywa obrotowe 10 345
Aktywa trwałe 15 74
Zobowiązania krótkoterminowe 35 40
Zobowiązania długoterminowe 111 387
01.01-31.12.2022 01.01-31.12.2021
Przychody 440
Zysk (strata) za okres obrotowy (50) (467)

W 2022 roku Grupa Kapitałowa nie utworzyła dodatkowych odpisów na utratę wartości firmy i inwestycji w wspólne przedsięwzięcia.

Wyniki wyszukiwania