Raport Roczny 2022

44.2. Jednostki stowarzyszone

Raport Roczny 2022

Informacje finansowe

  • Bank Pocztowy SA

PKO Bank Polski SA jest znaczącym inwestorem – posiada 25% +10 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Drugim udziałowcem spółki jest Poczta Polska SA. Bank poprzez swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu spółki uczestniczy w procesie tworzenia polityki, w tym uczestniczy w decyzjach dotyczących dywidend i innych sposobach podziału zysku.

  • „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o.

PKO Bank Polski SA posiada 33,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Bank posiada 2 przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki, przy 4-osobowym składzie Rady Nadzorczej. Pozostali udziałowcy mają po 1 reprezentancie w Radzie Nadzorczej. Bank poprzez swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników spółki uczestniczy w procesie tworzenia polityki, w tym uczestniczy w decyzjach dotyczących dywidend i innych sposobach podziału zysku.

  • SYSTEM OCHRONY BANKÓW KOMERCYJNYCH S.A.

PKO Bank Polski SA posiada udziały spółki uprawniające do 21,1% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałe udziały posiadają: Alior Bank S.A. (8,08% udziałów), Bank Polska Kasa Opieki S.A. (14,74% udziałów), Bank Millenium S.A. (8,51% udziałów), BNP Paribas Bank Polska S.A. (9,44% udziałów), ING Bank Śląski S.A. (13,01% udziałów), mBank S.A. (12,19% udziałów), Santander Bank Polska S.A. (12,91% udziałów).

Zgodnie z Statutem Spółki:

  1. kluczowe decyzje operacyjne i finansowe muszą być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, w tym m.in. sprawy: udzielenie pomocy, udzielenie wsparcia, przyjęcie nowego banku do systemu ochrony, wniesienie dodatkowych wpłat do funduszu pomocowego, powołanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, rozwiązanie Spółki, umorzenia zobowiązania z tytułu udzielonej pomocy albo dokonania innej czynności wywołującej taki skutek,
  2. liczba członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie akcjonariuszy spółki,

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31.12.2022 31.12.2021
Bank Pocztowy S.A.
Cena nabycia 184 184
Zmiana w udziale w aktywach netto 73 73
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (257) (257)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o.
Cena nabycia 2 2
Zmiana w udziale w aktywach netto 4 4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (6) (6)
Razem

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 2022 2021
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu
Udział w zyskach i stratach 19 2
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 12
Udział w zmianie pozostałych dochodach całkowitych (19) (14)
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu

Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku utrzymał wartość Banku Pocztowego na 31 grudnia 2022 roku na dotychczasowym poziomie, tj. w kwocie 0 PLN.

Na 31 grudnia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązanych warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdej jednostki stowarzyszonej Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR). W przypadku jednostek posiadających spółki zależne prezentowane dane pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych jednostek. Dane za rok  2021 pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Bank Pocztowy S.A. (dane publikowane przez spółkę) 31.12.2022 31.12.2021
rodzaj standardów rachunkowości – MSSF
Aktywa ogółem 9 232 9 112
Zobowiązania ogółem 8 647 8 708
01.01-31.12.2022 01.01-31.12.2021
Przychody 141 334
Zysk (strata) za okres obrotowy 23 31
Pozostałe dochody całkowite (78) (260)
Całkowite dochody razem (55) (229)

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 31.12.2022 31.12.2021
rodzaj standardów rachunkowości – PSR
Aktywa obrotowe 37 37
Zobowiązania krótkoterminowe 3 3
Zobowiązania długoterminowe 15 15
01.01-31.12.2022 01.01-31.12.2021
Przychody 2 2
Zysk (strata) za okres obrotowy

Dane dotyczące spółki System Ochrony Banków Komercyjnych sp. z o.o. są poniżej 1 miliona PLN.

Wyniki wyszukiwania