Raport Roczny 2022

46. Pozostałe zobowiązania

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena pozostałych zobowiązań finansowych do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

Pozostałe zobowiązania niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii zobowiązań ujętych w tej pozycji.

 

Informacje finansowe

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 31.12.2022 31.12.2021
Inne zobowiązania finansowe 4 387 3 335
Koszty do zapłacenia 783 669
Rozliczenia międzybankowe 868 377
Zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej 134 176
Zobowiązania wobec dostawców 205 222
Zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 354 295
Rozliczenia instrumentów finansowych 40 47
Zobowiązania z tytułu działalności dewizowej 762 329
Zobowiązania z tytułu kart płatniczych 315 244
Zobowiązania z tytułu leasingu 896 959
Pozostałe 30 17
Inne zobowiązania niefinansowe 2 627 2 031
Przychody pobierane z góry 562 651
Zobowiązanie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych 105 100
Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, utrzymywane w formie zobowiązań do zapłaty 847 725
na fundusz przymusowej restrukturyzacji 461 374
na fundusz gwarancyjny banków 386 351
Rozliczenia publiczno-prawne 478 258
Pozostałe1 635 297
Razem 7 014 5 366
1w tym 132 miliony PLN z tytułu ujęcia zobowiązania dotyczącego zwrotu wpłaconych przez klientów rat kapitałowo-odsetkowych od kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (patrz nota „Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych”)

W pozycji „Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny” zawarte zostały zobowiązania do zapłaty z tytułu składek wnoszonych na rzecz BFG (patrz nota „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe”).

Na 31 grudnia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.

Wyniki wyszukiwania